Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

एक: सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ।
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दु:खं च निष्कल: ॥ २१ ॥

Text

Verš

ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ
ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ

Synonyms

Synonyma

ekaḥ — one; sṛjati — creates; bhūtāni — different varieties of living entities; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; ātma-māyayā — by His personal potencies; eṣām — of all the conditioned souls; bandham — the conditional life; ca — and; mokṣam — the liberated life; ca — also; sukham — happiness; duḥkham — distresses; ca — and; niṣkalaḥ — not affected by the material qualities.

ekaḥ — jeden; sṛjati — tvoří; bhūtāni — různé druhy živých bytostí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātma-māyayā — Svými osobními energiemi; eṣām — všech podmíněných duší; bandham — podmíněný život; ca — a; mokṣam — osvobozený život; ca — také; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; ca — a; niṣkalaḥ — neovlivněný hmotnými kvalitami.

Translation

Překlad

The Supreme Personality of Godhead is one. Unaffected by the conditions of the material world, He creates all the conditioned souls by His own personal potency. Because of being contaminated by the material energy, the living entity is put into ignorance and thus into different conditions of bondage. Sometimes, by knowledge, the living entity is given liberation. In sattva-guṇa and rajo-guṇa, he is subjected to happiness and distress.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému znečištění hmotnou energií umístěna do nevědomosti, a tím do různých podmínek otroctví. Díky poznání někdy získá osvobození. V sattva-guṇě a rajo-guṇě jen podléhá štěstí a neštěstí.

Purport

Význam

The question may be raised why the living entities are situated in different conditions and who has arranged this. The answer is that it has been done by the Supreme Personality of Godhead, without anyone’s help. The Lord has His own energies (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate), and one of them, namely the external energy, creates the material world and the varieties of happiness and distress for the conditioned souls under the supervision of the Lord. The material world consists of three modes of material nature — sattva-guṇa, rajo-guṇa and tamo-guṇa. By sattva-guṇa the Lord maintains the material world, by rajo-guṇa He creates it, and by tamo-guṇa He annihilates it. After the varieties of living entities are created, they are subject to happiness and distress according to their association. When they are in sattva-guṇa, the mode of goodness, they feel happiness, when in rajo-guṇa they are distressed, and when in tamo-guṇa they have no sense of what to do or what is right and wrong.

Je možné se ptát, proč se živé bytosti nacházejí v různých podmínkách a kdo to zařizuje. Odpověď zní, že to bez pomoci kohokoliv jiného zařizuje Nejvyšší Osobnost Božství. Pán má Své vlastní energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate) a jedna z nich — vnější energie — pod Jeho dohledem vytváří pro podmíněné duše hmotný svět a různé druhy štěstí a neštěstí. Hmotný svět sestává ze tří kvalit hmotné přírody—sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Prostřednictvím sattva-guṇy ho Pán udržuje, prostřednictvím rajo-guṇy ho tvoří a prostřednictvím tamo-guṇy ho ničí. Poté, co jsou různé druhy živých bytostí stvořeny, podléhají štěstí a neštěstí podle toho, s kterou kvalitou jsou ve styku. Je-li to sattva-guṇa, kvalita dobra, jsou šťastné, je-li to rajo-guṇa, jsou nešťastné, a pod vlivem tamo-guṇy nechápou, co mají dělat, co je správné a co špatné.