Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिष:
स्वस्थामलान्त:करणोऽभ्ययान्मुनि: ।
प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचन:
प्रहृष्टरोमानमदादिपुरुषम् ॥ ३१ ॥

Text

Verš

tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ
svasthāmalāntaḥkaraṇo ’bhyayān muniḥ
pravṛddha-bhaktyā praṇayāśru-locanaḥ
prahṛṣṭa-romānamad ādi-puruṣam
tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ
svasthāmalāntaḥkaraṇo ’bhyayān muniḥ
pravṛddha-bhaktyā praṇayāśru-locanaḥ
prahṛṣṭa-romānamad ādi-puruṣam

Synonyms

Synonyma

tat-darśana — by the sight of the Supreme Personality of Godhead; dhvasta — destroyed; samasta-kilbiṣaḥ — having all sins; svastha — healthy; amala — and pure; antaḥkaraṇaḥ — the core of whose heart; abhyayāt — approached face to face; muniḥ — the King, who was silent due to full mental satisfaction; pravṛddha-bhaktyā — with an attitude of increased devotional service; praṇaya-aśru-locanaḥ — with tears in his eyes because of love; prahṛṣṭa-roma — his hairs standing on end due to jubilation; anamat — offered respectful obeisances; ādi-puruṣam — unto the expansion of the original personality.

tat-darśana — pohledem na Nejvyšší Osobnost Božství; dhvasta — zničené; samasta-kilbiṣaḥ — všechny hříchy; svastha — zdravé; amala — a čisté; antaḥkaraṇaḥ — nitro jeho srdce; abhyayāt — setkal se tváří v tvář; muniḥ — král, který mlčel, neboť jeho mysl byla plně uspokojená; pravṛddha-bhaktyā — v postoji sílící oddané služby; praṇaya-aśru-locanaḥ — se slzami lásky v očích; prahṛṣṭa-roma — s chlupy zježenými radostí; anamat — s úctou se poklonil; ādi-puruṣam — expanzi původní osobnosti.

Translation

Překlad

As soon as Mahārāja Citraketu saw the Supreme Lord, he was cleansed of all material contamination and situated in his original Kṛṣṇa consciousness, being completely purified. He became silent and grave, and because of love for the Lord, tears fell from his eyes, and his hairs stood on end. With great devotion and love, he offered his respectful obeisances unto the original Personality of Godhead.

Když Mahārāja Citraketu uviděl Nejvyššího Pána, byl ihned zbaven všech hmotných nečistot, a takto zcela očištěný setrvával ve svém původním vědomí Kṛṣṇy. Zmlkl a zvážněl a z lásky k Pánu mu z očí tekly slzy a ježily se mu chlupy na těle. S velkou oddaností a láskou vzdal původní Osobnosti Božství uctivé poklony.

Purport

Význam

The word tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ is very important in this verse. If one regularly sees the Supreme Personality of Godhead in the temple, one will gradually be disinfected of all material desires simply by visiting the temple and seeing the Deity. When one is freed from all the results of sinful activities, one will be purified, and with a healthy mind, completely cleansed, he will increasingly make progress in Kṛṣṇa consciousness.

Velice důležitý je výraz tad-darśana-dhvasta-samasta-kilbiṣaḥ. Pokud někdo pravidelně navštěvuje chrám a hledí na Nejvyšší Osobnost Božství, samotnou touto činností se postupně zbaví všech hmotných tužeb. Když je člověk oproštěný od výsledků všech hříšných činností, zcela se očistí a se zdravou myslí bude dělat čím dál větší pokrok ve vědomí Kṛṣṇy.