Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

श्रीबादरायणिरुवाच
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ।
विस्मिता मुमुचु: शोकं छित्त्वात्मस्‍नेहश‍ृङ्खलाम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
ity udīrya gato jīvo
jñātayas tasya te tadā
vismitā mumucuḥ śokaṁ
chittvātma-sneha-śṛṅkhalām
śrī-bādarāyaṇir uvāca
ity udīrya gato jīvo
jñātayas tasya te tadā
vismitā mumucuḥ śokaṁ
chittvātma-sneha-śṛṅkhalām

Synonyms

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — in this way; udīrya — speaking; gataḥ — went; jīvaḥ — the living entity (who had appeared as the son of Mahārāja Citraketu); jñātayaḥ — the relatives and family members; tasya — of him; te — they; tadā — at that time; vismitāḥ — being astonished; mumucuḥ — gave up; śokam — lamentation; chittvā — cutting off; ātma-sneha — of affection due to a relationship; śṛṅkhalām — the iron shackles.

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; udīrya — když promluvila; gataḥ — odešla; jīvaḥ — živá bytost (která se zjevila jako syn Mahārāje Citraketua); jñātayaḥ — příbuzní a členové rodiny; tasya — její; te — oni; tadā — tehdy; vismitāḥ — užaslí; mumucuḥ — vzdali se; śokam — nářku; chittvā — když přetrhali; ātma-sneha — citové náklonnosti vytvořené vztahem; śṛṅkhalām — železné okovy.

Translation

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī continued: When the conditioned soul [jīva] in the form of Mahārāja Citraketu’s son had spoken in this way and then left, Citraketu and the other relatives of the dead son were all astonished. Thus they cut off the shackles of their affection, which was due to their relationship with him, and gave up their lamentation.

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když podmíněná duše (jīva) v podobě syna Mahārāje Citraketua takto promluvila a potom odešla, Citraketu a všichni ostatní příbuzní mrtvého syna žasli. Přetrhali okovy citové náklonnosti vytvořené vztahem s ním a zanechali svého nářku.