Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

स वाजिमेधेन यथोदितेन
वितायमानेन मरीचिमिश्रै: ।
इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराण-
मिन्द्रो महानास विधूतपाप: ॥ २१ ॥

Text

Verš

sa vājimedhena yathoditena
vitāyamānena marīci-miśraiḥ
iṣṭvādhiyajñaṁ puruṣaṁ purāṇam
indro mahān āsa vidhūta-pāpaḥ
sa vājimedhena yathoditena
vitāyamānena marīci-miśraiḥ
iṣṭvādhiyajñaṁ puruṣaṁ purāṇam
indro mahān āsa vidhūta-pāpaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — he (Indra); vājimedhena — by the aśvamedha sacrifice; yathā — just as; uditena — described; vitāyamānena — being performed; marīci-miśraiḥ — by the priests, headed by Marīci; iṣṭvā — worshiping; adhiyajñam — the Supreme Supersoul; puruṣam purāṇam — the original Personality of Godhead; indraḥ — King Indra; mahān — worshipable; āsa — became; vidhūta-pāpaḥ — being cleansed of all sinful reactions.

saḥ — on (Indra); vājimedhena — obětí aśvamedha; yathā — tak, jak; uditena — popsáno; vitāyamānena — která byla vykonána; marīci-miśraiḥ — kněžími v čele s Marīcim; iṣṭvā — uctívající; adhiyajñam — Svrchovanou Nadduši; puruṣam purāṇam — původní Osobnost Božství; indraḥ — král Indra; mahān — hodný uctívání; āsa — stal se; vidhūta-pāpaḥ — když byl očištěn od všech hříšných reakcí.

Translation

Překlad

King Indra was favored by Marīci and the other great sages. They performed the sacrifice just according to the rules and regulations, worshiping the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul, the original person. Thus Indra regained his exalted position and was again honored by everyone.

Marīci a další velcí mudrci obdařili krále Indru svou přízní. Vykonávali oběť přesně podle daných pravidel a uctili Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduši, původní osobu. Tak získal Indra znovu své vznešené postavení a všichni mu opět vzdávali úctu.