Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्वरम् ।
भूतै: सृजति भूतानि ग्रसते तानि तै: स्वयम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

avidvān evam ātmānaṁ
manyate ’nīśam īśvaram
bhūtaiḥ sṛjati bhūtāni
grasate tāni taiḥ svayam
avidvān evam ātmānaṁ
manyate ’nīśam īśvaram
bhūtaiḥ sṛjati bhūtāni
grasate tāni taiḥ svayam

Synonyms

Synonyma

avidvān — one who is foolish, without knowledge; evam — thus; ātmānam — himself; manyate — considers; anīśam — although totally dependent on others; īśvaram — as the supreme controller, independent; bhūtaiḥ — by the living entities; sṛjati — He (the Lord) creates; bhūtāni — other living entities; grasate — He devours; tāni — them; taiḥ — by other living beings; svayam — Himself.

avidvān — ten, kdo je pošetilý, bez poznání; evam — takto; ātmānam — sebe; manyate — považuje; anīśam — i když zcela závisí na druhých; īśvaram — za svrchovaného vládce, nezávislého; bhūtaiḥ — prostřednictvím živých bytostí; sṛjati — On (Pán) tvoří; bhūtāni — jiné živé bytosti; grasate — pohlcuje; tāni — je; taiḥ — prostřednictvím jiných živých bytostí; svayam — On Sám.

Translation

Překlad

A foolish, senseless person cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Although always dependent, he falsely thinks himself the Supreme. If one thinks, “According to one’s previous fruitive actions, one’s material body is created by the father and mother, and the same body is annihilated by another agent, as another animal is devoured by a tiger,” this is not proper understanding. The Supreme Personality of Godhead Himself creates and devours the living beings through other living beings.

Pošetilý, hloupý člověk nemůže pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. I když je vždy závislý, falešně se považuje za Nejvyššího. Pokud si někdo myslí: “Hmotné tělo živé bytosti je podle jejích plodonosných činností stvořeno otcem a matkou a totéž tělo bude zničeno někým dalším, tak jako například tygr žere jiná zvířata,” není to správné porozumění. To Nejvyšší Osobnost Božství tvoří a pohlcuje živé bytosti prostřednictvím jiných živých bytostí.

Purport

Význam

According to the conclusion of the philosophy known as karma-mīmāṁsā, one’s karma, or previous fruitive activity, is the cause of everything, and therefore there is no need to work. Those who arrive at this conclusion are foolish. When a father creates a child, he does not do so independently; he is induced to do so by the Supreme Lord. As the Lord Himself says in Bhagavad-gītā (15.15), sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca: “I am in everyone’s heart, and from Me come remembrance, knowledge and forgetfulness.” Unless one receives dictation from the Supreme Personality of Godhead, who sits within everyone’s heart, one cannot be induced to create anything. Therefore the father and mother are not the creators of the living entity. According to the living entity’s karma, fruitive activities, he is put into the semen of the father, who injects the living entity into the womb of the mother. Then according to the body of the mother and father (yathā-yoni yathā-bījam), the living entity accepts a body and takes birth to suffer or enjoy. Therefore the Supreme Lord is the original cause of one’s birth. Similarly, the Supreme Lord is the cause of one’s being killed. No one is independent; everyone is dependent. The true conclusion is that the only independent person is the Supreme Personality of Godhead.

Podle závěru filozofie zvané karma-mīmāṁsā je příčinou všeho naše karma neboli předchozí plodonosné činnosti, a proto není třeba pracovat. Ti, kdo dospívají k tomuto závěru, jsou hloupí. Když otec tvoří dítě, nedělá to nezávisle; vede ho k tomu Nejvyšší Pán. Pán Sám říká v Bhagavad-gītě (15.15): sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — “Sídlím v srdci každého a ode Mě pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.” Nikoho nelze přimět, aby něco stvořil, jestliže k tomu nedostal příkaz od Nejvyšší Osobnosti Božství sídlící v srdci každého. Otec a matka tedy nejsou stvořiteli živé bytosti. Živá bytost je podle své karmy (plodonosných činností) umístěna do semene otce, který ji vpraví do lůna matky. Potom přijímá tělo odpovídající tomu, jaké má matka a otec (yathā-yoni yathā-bījam), a rodí se, aby trpěla nebo si užívala. Původní příčinou jejího zrození je tedy Nejvyšší Pán. Stejně tak je Nejvyšší Pán příčinou zabití živé bytosti. Nikdo nemá nezávislost; každý je závislý. Správný závěr je, že jedinou nezávislou osobou je Nejvyšší Osobnost Božství.