Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून् ।
व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतस: ॥ ६ ॥

Text

Verš

evaṁ sura-gaṇān kruddho
bhīṣayan vapuṣā ripūn
vyanadat sumahā-prāṇo
yena lokā vicetasaḥ
evaṁ sura-gaṇān kruddho
bhīṣayan vapuṣā ripūn
vyanadat sumahā-prāṇo
yena lokā vicetasaḥ

Synonyms

Synonyma

evam — thus; sura-gaṇān — the demigods; kruddhaḥ — being very angry; bhīṣayan — terrifying; vapuṣā — by his body; ripūn — his enemies; vyanadat — roared; su-mahā-prāṇaḥ — the most powerful Vṛtrāsura; yena — by which; lokāḥ — all people; vicetasaḥ — unconscious.

evam — takto; sura-gaṇān — polobohy; kruddhaḥ — velmi rozhněvaný; bhīṣayan — vystrašil; vapuṣā — svým tělem; ripūn — své nepřátele; vyanadat — řval; su-mahā-prāṇaḥ — nejmocnější Vṛtrāsura; yena — kvůli čemuž; lokāḥ — všichni lidé; vicetasaḥ — bezvědomí.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: Vṛtrāsura, the angry and most powerful hero, terrified the demigods with his stout and strongly built body. When he roared with a resounding voice, nearly all living entities fainted.

Śukadeva Gosvāmī řekl: Rozhněvaný Vṛtrāsura, nanejvýš mocný hrdina, vystrašil polobohy svým silným a dobře stavěným tělem. Když zařval pronikavým hlasem, téměř všechny živé bytosti upadly do bezvědomí.