Skip to main content

Text 64

Sloka 64

Devanagari

Dévanágarí

तामेव तोषयामास पित्र्येणार्थेन यावता ।
ग्राम्यैर्मनोरमै: कामै: प्रसीदेत यथा तथा ॥ ६४ ॥

Text

Verš

tām eva toṣayām āsa
pitryeṇārthena yāvatā
grāmyair manoramaiḥ kāmaiḥ
prasīdeta yathā tathā
tām eva toṣayām āsa
pitryeṇārthena yāvatā
grāmyair manoramaiḥ kāmaiḥ
prasīdeta yathā tathā

Synonyms

Synonyma

tām — her (the prostitute); eva — indeed; toṣayām āsa — he tried to please; pitryeṇa — he got from his father’s hard labor; arthena — by the money; yāvatā — as long as possible; grāmyaiḥ — material; manaḥ-ramaiḥ — pleasing to her mind; kāmaiḥ — by presentations for sense enjoyment; prasīdeta — she would be satisfied; yathā — so that; tathā — in that way.

tām — ji (prostitutku); eva — vskutku; toṣayām āsa — snažil se potěšit; pitryeṇa — které získal díky těžké práci svého otce; arthena — penězi; yāvatā — dokud to bylo možné; grāmyaiḥ — hmotnými; manaḥ-ramaiḥ — které těšily její mysl; kāmaiḥ — dary pro potěšení smyslů; prasīdeta — byla spokojená; yathā — aby; tathā — takto.

Translation

Překlad

Thus Ajāmila began spending whatever money he had inherited from his father to satisfy the prostitute with various material presentations so that she would remain pleased with him. He gave up all his brahminical activities to satisfy the prostitute.

Ajāmila začal utrácet všechny peníze, které zdědil po svém otci, na různé hmotné dary, aby prostitutku potěšil a aby s ním byla stále spokojená. Pro její uspokojení se vzdal všech svých bráhmanských činností.

Purport

Význam

There are many instances throughout the world in which even a purified person, being attracted by a prostitute, spends all the money he has inherited. Prostitute hunting is so abominable that the desire for sex with a prostitute can ruin one’s character, destroy one’s exalted position and plunder all one’s money. Therefore illicit sex is strictly prohibited. One should be satisfied with his married wife, for even a slight deviation will create havoc. A Kṛṣṇa conscious gṛhastha should always remember this. He should always be satisfied with one wife and be peaceful simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mantra. Otherwise at any moment he may fall down from his good position, as exemplified in the case of Ajāmila.

Na světě je známo mnoho případů, kdy i očištěný člověk utrácí všechny zděděné peníze, protože ho přitahuje prostitutka. Lov prostitutek je tak odporný, že touha po takovém sexu může člověku zničit charakter a připravit ho o vznešené postavení a všechny peníze. Neoprávněný sex je proto přísně zakázaný. Člověk se má spokojit se svou řádnou manželkou, neboť i malé odchýlení může způsobit chaos. To má mít každý Kṛṣṇy si vědomý gṛhastha vždy na paměti. Má se spokojit s jednou ženou, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a žít v klidu. Jinak může ze svého vznešeného postavení kdykoliv poklesnout, jak dosvědčuje příklad Ajāmila.