Skip to main content

Text 51

Sloka 51

Devanagari

Dévanágarí

तदेतत्षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् ।
धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् ॥ ५१ ॥

Text

Verš

tad etat ṣoḍaśa-kalaṁ
liṅgaṁ śakti-trayaṁ mahat
dhatte ’nusaṁsṛtiṁ puṁsi
harṣa-śoka-bhayārtidām
tad etat ṣoḍaśa-kalaṁ
liṅgaṁ śakti-trayaṁ mahat
dhatte ’nusaṁsṛtiṁ puṁsi
harṣa-śoka-bhayārtidām

Synonyms

Synonyma

tat — therefore; etat — this; ṣoḍaśa-kalam — made of sixteen parts (namely the ten senses, the mind and the five sense objects); liṅgam — the subtle body; śakti-trayam — the effect of the three modes of material nature; mahat — insurmountable; dhatte — gives; anusaṁsṛtim — almost perpetual rotation and transmigration in different types of bodies; puṁsi — unto the living entity; harṣa — jubilation; śoka — lamentation; bhaya — fear; ārti — misery; dām — which gives.

tat — proto; etat — toto; ṣoḍaśa-kalam — vytvořené ze šestnácti částí (deset smyslů, mysl a pět smyslových předmětů); liṅgam — jemnohmotné tělo; śakti-trayam — důsledek působení tří kvalit hmotné přírody; mahat — nepřekonatelné; dhatte — dává; anusaṁsṛtim — téměř věčné kolování a převtělování do různých druhů těl; puṁsi — živé bytosti; harṣa — radost; śoka — nářek; bhaya — strach; ārti — utrpení; dām — což dává.

Translation

Překlad

The subtle body is endowed with sixteen parts — the five knowledge-acquiring senses, the five working senses, the five objects of sense gratification, and the mind. This subtle body is an effect of the three modes of material nature. It is composed of insurmountably strong desires, and therefore it causes the living entity to transmigrate from one body to another in human life, animal life and life as a demigod. When the living entity gets the body of a demigod, he is certainly very jubilant, when he gets a human body he is always in lamentation, and when he gets the body of an animal, he is always afraid. In all conditions, however, he is actually miserable. His miserable condition is called saṁsṛti, or transmigration in material life.

Jemnohmotné tělo má šestnáct částí — pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů, pět předmětů smyslového požitku a mysl — a je důsledkem působení tří kvalit hmotné přírody. Skládá se z nepřekonatelně silných tužeb, a proto způsobuje, že se duše převtěluje z jednoho těla do druhého a podstupuje životy lidí, zvířat a polobohů. Když získá živá bytost tělo poloboha, její život je plný radosti, když obdrží lidské tělo, neustále naříká, a dostane-li tělo zvířete, má vždy strach. Za všech okolností však ve skutečnosti trpí. Její utrpení se nazývá saṁsṛti neboli převtělování v hmotném životě.

Purport

Význam

The sum and substance of material conditional life is explained in this verse. The living entity, the seventeenth element, is struggling alone, life after life. This struggle is called saṁsṛti, or material conditional life. In Bhagavad-gītā it is said that the force of material nature is insurmountably strong (daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā). Material nature harasses the living entity in different bodies, but if the living entity surrenders to the Supreme Personality of Godhead, he becomes free from this entanglement, as confirmed in Bhagavad-gītā (mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te). Thus his life becomes successful.

Zde je vysvětlena podstata hmotného podmíněného života. Živá bytost jakožto sedmnáctý prvek život za životem osamoceně zápasí. Tento zápas se nazývá saṁsṛti neboli hmotný podmíněný život. V Bhagavad-gītě je řečeno, že hmotná příroda je nepřekonatelně silná (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā). Trápí živou bytost v různých tělech, ale pokud se někdo odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, vysvobodí se z tohoto zapletení, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te). Jeho život tak bude úspěšný.