Skip to main content

Text 40

Sloka 40

Devanagari

Dévanágarí

यमदूता ऊचु:
वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय: ।
वेदो नारायण: साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुम ॥ ४० ॥

Text

Verš

yamadūtā ūcuḥ
veda-praṇihito dharmo
hy adharmas tad-viparyayaḥ
vedo nārāyaṇaḥ sākṣāt
svayambhūr iti śuśruma
yamadūtā ūcuḥ
veda-praṇihito dharmo
hy adharmas tad-viparyayaḥ
vedo nārāyaṇaḥ sākṣāt
svayambhūr iti śuśruma

Synonyms

Synonyma

yamadūtāḥ ūcuḥ — the order carriers of Yamarāja said; veda — by the four Vedas (Sāma, Yajur, Ṛg and Atharva); praṇihitaḥ — prescribed; dharmaḥ — religious principles; hi — indeed; adharmaḥ — irreligious principles; tat-viparyayaḥ — the opposite of that (that which is not supported by Vedic injunctions); vedaḥ — the Vedas, books of knowledge; nārāyaṇaḥ sākṣāt — directly the Supreme Personality of Godhead (being the words of Nārāyaṇa); svayam-bhūḥ — self-born, self-sufficient (appearing only from the breath of Nārāyaṇa and not being learned from anyone else); iti — thus; śuśruma — we have heard.

yamadūtāḥ ūcuḥ — služebníci Yamarāje řekli; veda — čtyřmi Vedami (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva); praṇihitaḥ — předepsané; dharmaḥ — náboženské principy; hi — vskutku; adharmaḥ — principy bezbožnosti; tat-viparyayaḥ — opak toho (to, co není podloženo příkazy Ved); vedaḥVedy, knihy poznání; nārāyaṇaḥ sākṣāt — přímo Nejvyšší Osobnost Božství (jelikož jsou slovy Nārāyaṇa); svayam-bhūḥ — samozrozené, soběstačné (neboť vycházejí pouze z dechu Nārāyaṇa a nelze se jim naučit od nikoho jiného); iti — takto; śuśruma — slyšeli jsme.

Translation

Překlad

The Yamadūtas replied: That which is prescribed in the Vedas constitutes dharma, the religious principles, and the opposite of that is irreligion. The Vedas are directly the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, and are self-born. This we have heard from Yamarāja.

Yamadūtové odpověděli: To, co je předepsáno ve Vedách, tvoří dharmu, náboženské principy, a opak toho je bezbožnost. Vedy jsou přímo Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, a jsou samozrozené. To jsme slyšeli od Yamarāje.

Purport

Význam

The servants of Yamarāja replied quite properly. They did not manufacture principles of religion or irreligion. Instead, they explained what they had heard from the authority Yamarāja. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ: one should follow the mahājana, the authorized person. Yamarāja is one of twelve authorities. Therefore the servants of Yamarāja, the Yamadūtas, replied with perfect clarity when they said śuśruma (“we have heard”). The members of modern civilization manufacture defective religious principles through speculative concoction. This is not dharma. They do not know what is dharma and what is adharma. Therefore, as stated in the beginning of Śrīmad-Bhāgavatam, dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra: dharma not supported by the Vedas is rejected from śrīmad-bhāgavata-dharma. Bhāgavata-dharma comprises only that which is given by the Supreme Personality of Godhead. Bhāgavata-dharma is sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: one must accept the authority of the Supreme Personality of Godhead and surrender to Him and whatever He says. That is dharma. Arjuna, for example, thinking that violence was adharma, was declining to fight, but Kṛṣṇa urged him to fight. Arjuna abided by the orders of Kṛṣṇa, and therefore he is actually a dharmī because the order of Kṛṣṇa is dharma. Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (15.15), vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: “The real purpose of veda, knowledge, is to know Me.” One who knows Kṛṣṇa perfectly is liberated. As Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (4.9):

Služebníci Yamarāje odpověděli zcela správně. Nevymýšleli si principy náboženství či bezbožnosti, ale místo toho vysvětlili, co slyšeli od autority Yamarāje. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — je třeba následovat mahājanu, autorizovanou osobu. Yamarāja je jednou z dvanácti autorit. Když tedy jeho služebníci, Yamadūtové, řekli śuśruma (“slyšeli jsme”), odpověděli zcela jasně. Lidé moderní civilizace si vymýšlejí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí, co je dharma a co adharma. Na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu je proto řečeno: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra — dharma, kterou nepodporují Vedy, je ze śrīmad-bhāgavata-dharmy vyloučená. Bhāgavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Bhāgavata-dharma je sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu, co říká. To je dharma. Arjuna si například myslel, že násilí je adharma, a proto odmítal válčit, ale Kṛṣṇa ho pobídl k boji. Arjuna uposlechl Kṛṣṇovy pokyny, a proto je skutečný dharmī, neboť Kṛṣṇův pokyn je dharma. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — “Skutečným smyslem poznání (veda) je znát Mě.” Kdo dokonale zná Kṛṣṇu, je osvobozený. V Bhagavad-gītě (4.9) Kṛṣṇa říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“One who knows the transcendental nature of My appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains My eternal abode, O Arjuna.” One who understands Kṛṣṇa and abides by His order is a candidate for returning home, back to Godhead. It may be concluded that dharma, religion, refers to that which is ordered in the Vedas, and adharma, irreligion, refers to that which is not supported in the Vedas.

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Ten, kdo chápe Kṛṣṇu a řídí se Jeho pokyny, je způsobilý pro návrat domů, zpátky k Bohu. Můžeme učinit závěr, že dharma (náboženství) se vztahuje na to, co přikazují Vedy, a adharma (bezbožnost) na to, co Vedy nepodporují.

Dharma is not actually manufactured by Nārāyaṇa. As stated in the Vedas, asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedaḥ iti: the injunctions of dharma emanate from the breathing of Nārāyaṇa, the supreme living entity. Nārāyaṇa exists eternally and breathes eternally, and therefore dharma, the injunctions of Nārāyaṇa, also exist eternally. Śrīla Madhvācārya, the original ācārya for those who belong to the Mādhva-Gauḍīya sampradāya, says:

Dharma ve skutečnosti není Nārāyaṇovým výtvorem. Vedy uvádějí: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedaḥ iti — příkazy dharmy pocházejí z dechu Nārāyaṇa, svrchované živé bytosti. Nārāyaṇa existuje věčně a dýchá věčně, a proto dharma — Nārāyaṇovy příkazy — existuje také věčně. Śrīla Madhvācārya, původní ācārya členů Madhva-Gauḍīya-sampradāyi, říká:

vedānāṁ prathamo vaktā
harir eva yato vibhuḥ
ato viṣṇv-ātmakā vedā
ity āhur veda-vādinaḥ
vedānāṁ prathamo vaktā
harir eva yato vibhuḥ
ato viṣṇv-ātmakā vedā
ity āhur veda-vādinaḥ

The transcendental words of the Vedas emanated from the mouth of the Supreme Personality of Godhead. Therefore the Vedic principles should be understood to be Vaiṣṇava principles because Viṣṇu is the origin of the Vedas. The Vedas contain nothing besides the instructions of Viṣṇu, and one who follows the Vedic principles is a Vaiṣṇava. The Vaiṣṇava is not a member of a manufactured community of this material world. A Vaiṣṇava is a real knower of the Vedas, as confirmed in Bhagavad-gītā (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ).

Transcendentální slova Ved vyšla z úst Nejvyšší Osobnosti Božství. Védské zásady je tedy třeba chápat jako vaiṣṇavské zásady, neboť Viṣṇu je původem Ved. Vedy neobsahují nic než pokyny Viṣṇua, a ten, kdo se řídí védskými zásadami, je vaiṣṇavou. Vaiṣṇava není členem žádného uměle vytvořeného společenství tohoto hmotného světa; vaiṣṇava je skutečný znalec Ved, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ).