Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

श्रीविष्णुदूता ऊचु:
यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण: ।
ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम् ॥ ३८ ॥

Text

Verš

śrī-viṣṇudūtā ūcuḥ
yūyaṁ vai dharma-rājasya
yadi nirdeśa-kāriṇaḥ
brūta dharmasya nas tattvaṁ
yac cādharmasya lakṣaṇam
śrī-viṣṇudūtā ūcuḥ
yūyaṁ vai dharma-rājasya
yadi nirdeśa-kāriṇaḥ
brūta dharmasya nas tattvaṁ
yac cādharmasya lakṣaṇam

Synonyms

Synonyma

śrī-viṣṇudūtāḥ ūcuḥ — the blessed messengers of Lord Viṣṇu spoke; yūyam — all of you; vai — indeed; dharma-rājasya — of King Yamarāja, who knows the religious principles; yadi — if; nirdeśa-kāriṇaḥ — order carriers; brūta — just speak; dharmasya — of religious principles; naḥ — unto us; tattvam — the truth; yat — that which; ca — also; adharmasya — of impious activities; lakṣaṇam — symptoms.

śrī-viṣṇudūtāḥ ūcuḥ — požehnaní poslové Pána Viṣṇua pravili; yūyam — vy všichni; vai — vskutku; dharma-rājasya — krále Yamarāje, který zná náboženské zásady; yadi — jestliže; nirdeśa-kāriṇaḥ — vykonavatelé příkazů; brūta — mluvte; dharmasya — o náboženských zásadách; naḥ — nám; tattvam — pravdu; yat — to, co; ca — také; adharmasya — bezbožného jednání; lakṣaṇam — příznaky.

Translation

Překlad

The blessed messengers of Lord Viṣṇu, the Viṣṇudūtas, said: If you are actually servants of Yamarāja, you must explain to us the meaning of religious principles and the symptoms of irreligion.

Požehnaní poslové Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, pravili: Jste-li skutečně služebníky Yamarāje, musíte nám vysvětlit význam náboženských zásad a příznaky bezbožnosti.

Purport

Význam

This inquiry by the Viṣṇudūtas to the Yamadūtas is most important. A servant must know the instructions of his master. The servants of Yamarāja claimed to be carrying out his orders, and therefore the Viṣṇudūtas very intelligently asked them to explain the symptoms of religious and irreligious principles. A Vaiṣṇava knows these principles perfectly well because he is well acquainted with the instructions of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Lord says, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: “Give up all other varieties of religion and just surrender unto Me.” Therefore surrender unto the Supreme Personality of Godhead is the actual principle of religion. Those who have surrendered to the principles of material nature instead of to Kṛṣṇa are all impious, regardless of their material position. Unaware of the principles of religion, they do not surrender to Kṛṣṇa, and therefore they are considered sinful rascals, the lowest of men, and fools bereft of all knowledge. As Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (7.15):

Tato otázka, kterou Viṣṇudūtové položili Yamadūtům, je velice významná. Služebník musí znát pokyny svého pána. Služebníci Yamarāje prohlašovali, že vykonávají jeho nařízení, a proto je Viṣṇudūtové velice inteligentně požádali, aby popsali příznaky náboženství a bezbožnosti. Vaiṣṇava tyto zásady dobře zná, neboť je důkladně obeznámený s pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech ostatních druhů náboženství a jen se Mi odevzdej.” Skutečným principem náboženství je tedy odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ti, kdo se namísto Kṛṣṇovi odevzdávají principům hmotné přírody, jsou bezbožní, bez ohledu na jejich hmotné postavení. Jelikož neznají zásady náboženství, neodevzdávají se Kṛṣṇovi, a proto jsou považováni za hříšné darebáky, nejnižší z lidí a hlupáky zbavené všeho poznání. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.15):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ
na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto Me.” One who has not surrendered to Kṛṣṇa does not know the true principle of religion; otherwise he would have surrendered.

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jimž poznání vzala iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” Kdo se neodevzdal Kṛṣṇovi, nezná skutečný princip náboženství; jinak by se odevzdal.

The question posed by the Viṣṇudūtas was very suitable. One who represents someone else must fully know that person’s mission. The devotees in the Kṛṣṇa consciousness movement must therefore be fully aware of the mission of Kṛṣṇa and Lord Caitanya; otherwise they will be considered foolish. All devotees, especially preachers, must know the philosophy of Kṛṣṇa consciousness so as not to be embarrassed and insulted when they preach.

Otázka Viṣṇudūtů byla velice příhodná. Ten, kdo někoho zastupuje, musí dobře vědět, jaké je poslání oné osoby. Oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si proto musí být plně vědomi poslání Kṛṣṇy a Pána Caitanyi; jinak budou považováni za hlupáky. Všichni oddaní — a zvláště kazatelé — musí znát filozofii vědomí Kṛṣṇy, aby se během kázání nedostávali do rozpaků a nebyli uráženi.