Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

बन्द्यक्षै: कैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थित: ।
बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिन: ॥ २२ ॥

Text

Verš

bandy-akṣaiḥ kaitavaiś cauryair
garhitāṁ vṛttim āsthitaḥ
bibhrat kuṭumbam aśucir
yātayām āsa dehinaḥ
bandy-akṣaiḥ kaitavaiś cauryair
garhitāṁ vṛttim āsthitaḥ
bibhrat kuṭumbam aśucir
yātayām āsa dehinaḥ

Synonyms

Synonyma

bandī-akṣaiḥ — by unnecessarily arresting someone; kaitavaiḥ — by cheating in gambling or throwing dice; cauryaiḥ — by committing theft; garhitām — condemned; vṛttim — professions; āsthitaḥ — who has undertaken (because of association with a prostitute); bibhrat — maintaining; kuṭumbam — his dependent wife and children; aśuciḥ — being most sinful; yātayām āsa — he gave trouble; dehinaḥ — to other living entities.

bandī-akṣaiḥ — bezdůvodným zadržováním někoho; kaitavaiḥ — podváděním při hazardu či hře v kostky; cauryaiḥ — pácháním krádeží; garhitām — odsuzované; vṛttim — profese; āsthitaḥ — který přijal (kvůli stykům s prostitutkou); bibhrat — udržoval; kuṭumbam — manželku a děti, kteří na něm záviseli; aśuciḥ — velice hříšný; yātayām āsa — působil potíže; dehinaḥ — jiným živým bytostem.

Translation

Překlad

This fallen brāhmaṇa, Ajāmila, gave trouble to others by arresting them, by cheating them in gambling or by directly plundering them. This was the way he earned his livelihood and maintained his wife and children.

Tento pokleslý brāhmaṇa Ajāmila obtěžoval druhé tím, že je zadržoval, podváděl v hazardních hrách nebo přímo okrádal. Takto si vydělával na živobytí a zaopatřoval svou manželku a děti.

Purport

Význam

This verse indicates how degraded one becomes simply by indulging in illicit sex with a prostitute. Illicit sex is not possible with a chaste or aristocratic woman, but only with unchaste śūdras. The more society allows prostitution and illicit sex, the more impetus it gives to cheaters, thieves, plunderers, drunkards and gamblers. Therefore we first advise all the disciples in our Kṛṣṇa consciousness movement to avoid illicit sex, which is the beginning of all abominable life and which is followed by meat-eating, gambling and intoxication, one after another. Of course, restraint is very difficult, but it is quite possible if one fully surrenders to Kṛṣṇa, since all these abominable habits gradually become distasteful for a Kṛṣṇa conscious person. If illicit sex is allowed to increase in a society, however, the entire society will be condemned, for it will be full of rogues, thieves, cheaters and so forth.

Tento verš naznačuje, jak hluboko člověk poklesne pouze kvůli nedovolenému sexu s prostitutkou. Nedovolený pohlavní styk nelze mít s počestnou či aristokratickou ženou; jedině s necudnými śūdry. Čím více společnost připouští prostituci a nedovolený sex, tím více podněcuje podvodníky, zloděje, raubíře, opilce a hazardní hráče. Všem žákům v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto ze všeho nejdříve radíme, aby se vyhnuli nedovolenému sexu, který je počátkem všeho odporného života a po němž postupně následuje konzumace masa, hazardování a požívání omamných látek. Ovládat se je samozřejmě velice těžké, ale je to možné, když se člověk plně odevzdá Kṛṣṇovi, neboť tomu, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se všechny tyto odporné zvyky postupně zprotiví. Pokud však společnost připouští rozmach nedovoleného sexu, čeká ji pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů.