Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्‍मुखम् ।
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा: ॥ १८ ॥

Text

Verš

prāyaścittāni cīrṇāni
nārāyaṇa-parāṅmukham
na niṣpunanti rājendra
surā-kumbham ivāpagāḥ
prāyaścittāni cīrṇāni
nārāyaṇa-parāṅmukham
na niṣpunanti rājendra
surā-kumbham ivāpagāḥ

Synonyms

Synonyma

prāyaścittāni — processes of atonement; cīrṇāni — very nicely performed; nārāyaṇa-parāṅmukham — a nondevotee; na niṣpunanti — cannot purify; rājendra — O King; surā-kumbham — a pot containing liquor; iva — like; āpa-gāḥ — the waters of the rivers.

prāyaścittāni — procesy odčinění; cīrṇāni — velice dobře vykonané; nārāyaṇa-parāṅmukham — neoddaného; na niṣpunanti — nemohou očistit; rājendra — ó králi; surā-kumbham — nádobu obsahující alkohol; iva — jako; āpa-gāḥ — vody řek.

Translation

Překlad

My dear King, as a pot containing liquor cannot be purified even if washed in the waters of many rivers, nondevotees cannot be purified by processes of atonement even if they perform them very well.

Můj milý králi, stejně jako nádobu obsahující alkohol nelze očistit, ani když ji umyjeme ve vodách mnoha řek, neoddaní se neočistí procesy odčinění, ani když je vykonají sebelépe.

Purport

Význam

To take advantage of the methods of atonement, one must be at least somewhat devoted; otherwise there is no chance of one’s being purified. It is clear from this verse that even those who take advantage of karma-kāṇḍa and jñāna-kāṇḍa, but are not at least slightly devoted cannot be purified simply by following these other paths. The word prāyaścittāni is plural in number to indicate both karma-kāṇḍa and jñāna-kāṇḍa. Narottama dāsa Ṭhākura therefore says, karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa. Thus Narottama dāsa Ṭhākura compares the paths of karma-kāṇḍa and jñāna-kāṇḍa to pots of poison. Liquor and poison are in the same category. According to this verse from Śrīmad-Bhāgavatam, a person who has heard a good deal about the path of devotional service, but who is not attached to it, who is not Kṛṣṇa conscious, is like a pot of liquor. Such a person cannot be purified without at least a slight touch of devotional service.

Aby člověk mohl využít metod odčinění, musí být alespoň trochu oddaný — jinak nemá sebemenší naději, že se očistí. Z tohoto verše je zřejmé, že dokonce i ti, kdo využívají karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy, ale nejsou ani trochu oddáni, se pouhým následováním těchto cest nemohou očistit. Slovo prāyaścittāni je v množném čísle, aby poukázalo jak na karma-kāṇḍu, tak na jñāna-kāṇḍu. Narottama dāsa Ṭhākura proto říká: karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa — přirovnává cesty karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy k nádobám plným jedu. Alkohol a jed patří do stejné kategorie. Podle tohoto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu je ten, kdo již o cestě oddané služby hodně slyšel, ale přesto k ní není připoutaný — kdo si není vědom Kṛṣṇy — jako nádoba alkoholu. Bez alespoň nepatrného doteku oddané služby se taková osoba nemůže očistit.