Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

अन्यदा भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपण: सकरुणमतितर्षेण हरिणकुणक विरहविह्वलहृदयसन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच ॥ १५ ॥

Text

Verš

anyadā bhṛśam udvigna-manā naṣṭa-draviṇa iva kṛpaṇaḥ sakaruṇam ati-tarṣeṇa hariṇa-kuṇaka-viraha-vihvala-hṛdaya-santāpas tam evānuśocan kila kaśmalaṁ mahad abhirambhita iti hovāca.
anyadā bhṛśam udvigna-manā naṣṭa-draviṇa iva kṛpaṇaḥ sakaruṇam ati-tarṣeṇa hariṇa-kuṇaka-viraha-vihvala-hṛdaya-santāpas tam evānuśocan kila kaśmalaṁ mahad abhirambhita iti hovāca.

Synonyms

Synonyma

anyadā — sometimes (not seeing the calf); bhṛśam — very much; udvigna-manāḥ — his mind full of anxiety; naṣṭa-draviṇaḥ — who has lost his riches; iva — like; kṛpaṇaḥ — a miserly man; sa-karuṇam — piteously; ati-tarṣeṇa — with great anxiety; hariṇa-kuṇaka — from the calf of the deer; viraha — by separation; vihvala — agitated; hṛdaya — in mind or heart; santāpaḥ — whose affliction; tam — that calf; eva — only; anuśocan — continuously thinking of; kila — certainly; kaśmalam — illusion; mahat — very great; abhirambhitaḥ — obtained; iti — thus; ha — certainly; uvāca — said.

anyadā — někdy (když kolouška neviděl); bhṛśam — velice; udvigna-manāḥ — jeho mysl plná úzkosti; naṣṭa-draviṇaḥ — který ztratil své bohatství; iva — jako; kṛpaṇaḥ — lakomý člověk; sa-karuṇam — žalostně; ati-tarṣeṇa — s velkou úzkostí; hariṇa-kuṇaka — od kolouška; viraha — odloučením; vihvala — vzrušený; hṛdaya — v mysli či srdci; santāpaḥ — jehož náklonnost; tam — na toho kolouška; eva — jen; anuśocan — neustále myslel; kila — jistě; kaśmalam — iluzi; mahat — velkou; abhirambhitaḥ — obdržel; iti — takto; ha — jistě; uvāca — pravil.

Translation

Překlad

If Bharata Mahārāja sometimes could not see the deer, his mind would be very agitated. He would become like a miser, who, having obtained some riches, had lost them and had then become very unhappy. When the deer was gone, he would be filled with anxiety and would lament due to separation. Thus he would become illusioned and speak as follows.

Když Bharata Mahārāja někdy jelínka neviděl, jeho mysl to velmi rozrušilo. Začal se chovat jako lakomec, který je navýsost nešťastný ze ztráty svého nabytého bohatství. Když jelínek zmizel, krále to naplnilo úzkostí a v důsledku odloučení naříkal. Takto propadl iluzi a hovořil následovně.

Purport

Význam

If a poor man loses some money or gold, he at once becomes very agitated. Similarly, the mind of Mahārāja Bharata would become agitated when he did not see the deer. This is an example of how our attachment can be transferred. If our attachment is transferred to the Lord’s service, we progress. Śrīla Rūpa Gosvāmī prayed to the Lord that he would be as naturally attracted to the Lord’s service as young men and young women are naturally attracted to each other. Śrī Caitanya Mahāprabhu exhibited such attachment to the Lord when He jumped into the ocean or cried at night in separation. However, if our attachment is diverted to material things instead of to the Lord, we will fall down from the spiritual platform.

Když chudý člověk ztratí nějaké peníze či zlato, ihned ho to velmi rozruší. I mysl Mahārāje Bharaty byla rozrušená, když neviděl jelínka. To je příklad toho, jak může být přeorientována připoutanost. Je-li naše připoutanost zaměřená na službu Pánu, děláme pokrok. Śrīla Rūpa Gosvāmī se modlil k Pánu, aby ho služba Jemu přitahovala stejně přirozeně, jako se navzájem přitahují mladí muži a mladé ženy. Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil takovou připoutanost k Pánu, když skočil do moře nebo když v noci naříkal následkem odloučení. Je-li však naše připoutanost místo k Pánu nasměrovaná k hmotným věcem, poklesneme z duchovní úrovně.