Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येऽरय: ।
योगिन: कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली ॥ ४ ॥

Text

Verš

nityaṁ dadāti kāmasya
cchidraṁ tam anu ye ’rayaḥ
yoginaḥ kṛta-maitrasya
patyur jāyeva puṁścalī
nityaṁ dadāti kāmasya
cchidraṁ tam anu ye ’rayaḥ
yoginaḥ kṛta-maitrasya
patyur jāyeva puṁścalī

Synonyms

Synonyma

nityam — always; dadāti — gives; kāmasya — of lust; chidram — facility; tam — that (lust); anu — following; ye — those; arayaḥ — enemies; yoginaḥ — of the yogīs or persons trying to advance in spiritual life; kṛta-maitrasya — having put faith in the mind; patyuḥ — of the husband; jāyā iva — like the wife; puṁścalī — who is unchaste or easily carried away by other men.

nityam — vždy; dadāti — dává; kāmasya — chtíče; chidram — možnost; tam — ten (chtíč); anu — následují; ye — ti; arayaḥ — nepřátelé; yoginaḥ — yogīnů neboli těch, kdo se snaží pokročit v duchovním životě; kṛta-maitrasya — když začnou důvěřovat mysli; patyuḥ — manžela; jāyā iva — jako manželka; puṁścalī — která je nevěrná a snadno se nechá unést jinými muži.

Translation

Překlad

An unchaste woman is very easily carried away by paramours, and it sometimes happens that her husband is violently killed by her paramours. If the yogī gives his mind a chance and does not restrain it, his mind will give facility to enemies like lust, anger and greed, and they will doubtlessly kill the yogī.

Nevěrná žena se nechá snadno unést milenci a někdy se také stává, že milenci jejího manžela zabijí. Dá-li yogī své mysli příležitost a nehlídá ji, mysl poskytne prostor nepřátelům, jako je chtíč, hněv a chamtivost, a ti yogīna zaručeně zničí.

Purport

Význam

In this verse the word puṁścalī refers to a woman who is easily carried away by men. Such a woman is never to be trusted. Unfortunately, in the present age, women are never controlled. According to the directions of the śāstras, women are never to be given freedom. When a child, a woman must be strictly controlled by her father. When she is young, she must be strictly controlled by her husband, and when she is old, she must be controlled by her elderly sons. If she is given independence and allowed to mingle unrestrictedly with men, she will be spoiled. A spoiled woman, being manipulated by paramours, might even kill her husband. This example is given here because a yogī desiring to get free from material conditions must always keep his mind under control. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura used to say that in the morning our first business should be to beat the mind with shoes a hundred times, and, before going to bed, to beat the mind a hundred times with a broomstick. In this way one’s mind can be kept under control. An uncontrolled mind and an unchaste wife are the same. An unchaste wife can kill her husband at any time, and an uncontrolled mind, followed by lust, anger, greed, madness, envy and illusion, can certainly kill the yogī. When the yogī is controlled by the mind, he falls down into the material condition. One should be very careful of the mind, just as a husband should be careful of an unchaste wife.

Slovo puṁścalī zde označuje ženu, která se nechá snadno unést muži. Takové ženě nemá člověk nikdy důvěřovat. V současném věku nejsou ženy bohužel pod kontrolou. Podle pokynů śāster nemá být ženám nikdy dána svoboda. Jako dítě musí být žena pod přísným dohledem svého otce, když je mladá, musí na ni přísně dohlížet manžel, a když je stará, musí na ni dohlížet její starší synové. Je-li jí dána nezávislost a svoboda neomezeně se stýkat s muži, zkazí se. Zkažená žena může na popud svých milenců dokonce i zabít vlastního manžela. Tento příklad je zde uveden proto, že yogī, který se chce osvobodit od hmotného podmínění, musí mít svou mysl neustále pod kontrolou. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkával, že první, co musíme ráno udělat, je dát mysli sto ran botou a večer před ulehnutím sto ran násadou od koštěte. Tak můžeme udržet mysl pod kontrolou. Neovládnutá mysl a nevěrná žena jsou jedno a totéž. Nevěrná manželka může kdykoliv zabít svého muže, a neovládnutá mysl, jíž následují chtíč, hněv, chamtivost, šílenství, závist a iluze, může zabít yogīna. Yogī, jehož ovládne mysl, poklesne do hmotného podmínění. Na mysl si je třeba dávat velký pozor, stejně jako si manžel musí dávat pozor na nevěrnou ženu.