Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

तस्य ह य: पुरीषसुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात्
सुरभिं
चकार ॥ ३३ ॥

Text

Verš

tasya ha yaḥ purīṣa-surabhi-saugandhya-vāyus taṁ deśaṁ daśa-yojanaṁ samantāt surabhiṁ cakāra.
tasya ha yaḥ purīṣa-surabhi-saugandhya-vāyus taṁ deśaṁ daśa-yojanaṁ samantāt surabhiṁ cakāra.

Synonyms

Synonyma

tasya — His; ha — indeed; yaḥ — which; purīṣa — of the stool; surabhi — by the aroma; saugandhya — possessing a good fragrance; vāyuḥ — the air; tam — that; deśam — country; daśa — up to ten; yojanamyojanas (one yojana equals eight miles); samantāt — all around; surabhim — aromatic; cakāra — made.

tasya — Jeho; ha — vskutku; yaḥ — co; purīṣa — výkalů; surabhi — vůní; saugandhya — příjemně vonící; vāyuḥ — vzduch; tam — ten; deśam — zemi; daśa — do vzdálenosti deseti; yojanam — yojanů (jeden yojan se rovná 12,8 kilometrů); samantāt — celé okolí; surabhim — provoněné; cakāra — učinil.

Translation

Překlad

Because Lord Ṛṣabhadeva remained in that condition, the public did not disturb Him, but no bad aroma emanated from His stool and urine. Quite the contrary, His stool and urine were so aromatic that they filled eighty miles of the countryside with a pleasant fragrance.

Jelikož Pán Ṛṣabhadeva zůstal v tomto stavu, veřejnost ho nevyrušovala, ale Jeho výkaly a moč nevydávaly žádný nepříjemný zápach. Naopak — voněly do té míry, že celé okolí do vzdálenosti sto třiceti kilometrů naplnily příjemnou vůní.

Purport

Význam

From this we can certainly assume that Lord Ṛṣabhadeva was transcendentally blissful. His stool and urine were so completely different from material stool and urine that they were aromatic. Even in the material world, cow dung is accepted as purified and antiseptic. A person can keep stacks of cow dung in one place, and it will not create a bad odor to disturb anyone. We can take it for granted that in the spiritual world, stool and urine are also pleasantly scented. Indeed, the entire atmosphere became very pleasant due to Lord Ṛṣabhadeva’s stool and urine.

Z tohoto popisu můžeme s jistotou vyvodit, že Pán Ṛṣabhadeva byl transcendentálně blažený. Jeho výkaly a moč se lišily od hmotných výkalů a moči natolik, že voněly. Dokonce i v hmotném světě je kravský trus považován za čistou látku s dezinfekčními účinky. Lze ho ukládat na jedno místo, a přesto nevznikne žádný nepříjemný zápach, který by byl někomu na obtíž. Můžeme si být jisti tím, že v duchovním světě výkaly a moč také příjemně voní. Výměšky Pána Ṛṣabhadeva svou vůní zpříjemnily celou atmosféru.