Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

यर्हि वाव स भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा
प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थित: शयान एवाश्नाति पिबति
खादत्यवमेहति
हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देश: ॥ ३२ ॥

Text

Verš

yarhi vāva sa bhagavān lokam imaṁ yogasyāddhā pratīpam ivācakṣāṇas tat-pratikriyā-karma bībhatsitam iti vratam ājagaram-āsthitaḥ śayāna evāśnāti pibati khādaty avamehati hadati sma ceṣṭamāna uccarita ādigdhoddeśaḥ.
yarhi vāva sa bhagavān lokam imaṁ yogasyāddhā pratīpam ivācakṣāṇas tat-pratikriyā-karma bībhatsitam iti vratam ājagaram-āsthitaḥ śayāna evāśnāti pibati khādaty avamehati hadati sma ceṣṭamāna uccarita ādigdhoddeśaḥ.

Synonyms

Synonyma

yarhi vāva — when; saḥ — He; bhagavān — the Personality of Godhead; lokam — the people in general; imam — this; yogasya — to the performance of yoga; addhā — directly; pratīpam — antagonistic; iva — like; ācakṣāṇaḥ — observed; tat — of that; pratikriyā — for counteraction; karma — activity; bībhatsitam — abominable; iti — thus; vratam — the behavior; ājagaram — of a python (to stay in one place); āsthitaḥ — accepting; śayānaḥ — lying down; eva — indeed; aśnāti — eats; pibati — drinks; khādati — chews; avamehati — passes urine; hadati — passes stool; sma — thus; ceṣṭamānaḥ — rolling; uccarite — in the stool and urine; ādigdha-uddeśaḥ — His body thus smeared.

yarhi vāva — když; saḥ — On; bhagavān — Osobnost Božství; lokam — obyčejní lidé; imam — toto; yogasya — praktikováním yogy; addhā — přímo; pratīpam — nepřátelští; iva — jako; ācakṣāṇaḥ — pozoroval; tat — tomu; pratikriyā — aby zabránil; karma — činnosti; bībhatsitam — odporné; iti — takto; vratam — chování; ājagaram — krajty (zůstat na jednom místě); āsthitaḥ — přijal; śayānaḥ — vleže; eva — vskutku; aśnāti — jí; pibati — pije; khādati — žvýká; avamehati — močí; hadati — kálí; sma — takto; ceṣṭamānaḥ — válel se; uccarite — ve výkalech a moči; ādigdha-uddeśaḥ — takto zamazané Jeho tělo.

Translation

Překlad

When Lord Ṛṣabhadeva saw that the general populace was very antagonistic to His execution of mystic yoga, He accepted the behavior of a python in order to counteract their opposition. Thus He stayed in one place and lay down. While lying down, He ate and drank, and He passed stool and urine and rolled in it. Indeed, He smeared His whole body with His own stool and urine so that opposing elements might not come and disturb Him.

Když Pán Ṛṣabhadeva viděl, že veřejnost dělala všechno proti Jeho praktikování mystické yogy, začal se chovat jako krajta, aby se bránil útokům druhých. Ulehl na jedno místo, kde zůstal, a vleže jedl, pil, kálel, močil a válel se v tom všem. Takto si zamazal celé tělo vlastními výkaly a močí, aby se k Němu nepřátelé nepřibližovali a nerušili Ho.

Purport

Význam

According to one’s destiny, one enjoys allotted happiness and distress, even though one keeps himself in one place. This is the injunction of the śāstras. When one is spiritually situated, he may stay in one place, and all his necessities will be supplied by the arrangement of the supreme controller. Unless one is a preacher, there is no need to travel all over the world. A person can stay in one place and execute devotional service suitably according to time and circumstance. When Ṛṣabhadeva saw that He was simply being disturbed by traveling throughout the world, He decided to lie down in one place like a python. Thus He ate, drank, and He passed stool and urine and smeared His body with them so that people would not disturb Him.

Každý zakouší své osudem přidělené štěstí a neštěstí, i když zůstane na jednom místě. To je výrok śāster. Nachází-li se člověk na duchovní úrovni, může zůstat na jednom místě a o všechny jeho potřeby bude řízením svrchovaného vládce postaráno. Pokud nekáže, není třeba, aby cestoval po celém světě. Může zůstat na jednom místě a vykonávat oddanou službu podle času a okolností. Když Ṛṣabhadeva viděl, že Mu cestování po světě přináší pouze potíže, rozhodl se ulehnout na jedno místo jako krajta. Takto jedl, pil, kálel i močil a Svými výměšky si zamazal tělo, aby Ho lidé nevyrušovali.