Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास ॥ १६ ॥

Text

Verš

yadyapi sva-viditaṁ sakala-dharmaṁ brāhmaṁ guhyaṁ brāhmaṇair darśita-mārgeṇa sāmādibhir upāyair janatām anuśaśāsa.
yadyapi sva-viditaṁ sakala-dharmaṁ brāhmaṁ guhyaṁ brāhmaṇair darśita-mārgeṇa sāmādibhir upāyair janatām anuśaśāsa.

Synonyms

Synonyma

yadyapi — although; sva-viditam — known by Him; sakala-dharmam — which includes all different types of occupational duties; brāhmam — Vedic instruction; guhyam — very confidential; brāhmaṇaiḥ — by the brāhmaṇas; darśita-mārgeṇa — by the path showed; sāma-ādibhiḥsāma, dama, titikṣā (controlling the mind, controlling the senses, practicing tolerance) and so on; upāyaiḥ — by the means; janatām — the people in general; anuśaśāsa — he ruled over.

yadyapi — i když; sva-viditam — znal; sakala-dharmam — zahrnující všechny druhy předepsaných povinností; brāhmam — védské pokyny; guhyam — velmi důvěrné; brāhmaṇaiḥbrāhmaṇy; darśita-mārgeṇa — ukázanou cestou; sāma-ādibhiḥ — sāma, dama, titikṣā (ovládání mysli a smyslů, snášenlivost) atd.; upāyaiḥ — prostřednictvím; janatām — lidem; anuśaśāsa — vládl.

Translation

Překlad

Although Lord Ṛṣabhadeva knew everything about confidential Vedic knowledge, which includes information about all types of occupational duties, He still maintained Himself as a kṣatriya and followed the instructions of the brāhmaṇas as they related to mind control, sense control, tolerance and so forth. Thus He ruled the people according to the system of varṇāśrama-dharma, which enjoins that the brāhmaṇas instruct the kṣatriyas and the kṣatriyas administer to the state through the vaiśyas and śūdras.

Pán Ṛṣabhadeva dokonale znal důvěrné védské poznání, které zahrnuje informace o předepsaných povinnostech všeho druhu, ale přesto i nadále vystupoval jako kṣatriya a následoval pokyny brāhmaṇů týkající se ovládání mysli a smyslů, snášenlivosti a podobně. Tak vládl lidem podle systému varṇāśrama-dharmy, který přikazuje, aby brāhmaṇové učili kṣatriye a kṣatriyové vládli státu prostřednictvím vaiśyů a śūdrů.

Purport

Význam

Although Ṛṣabhadeva knew all the Vedic instructions perfectly well, He nonetheless followed the instructions of the brāhmaṇas in order to perfectly maintain the social order. The brāhmaṇas would give advice according to the śāstras, and all the other castes would follow. The word brahma means “perfect knowledge of all activities,” and this knowledge is very confidentially described in the Vedic literatures. Men trained perfectly as brāhmaṇas should know all Vedic literature, and the benefit derived from this literature should be distributed to the general populace. The general populace should follow the perfect brāhmaṇa. In this way, one can learn how to control the mind and senses and thus gradually advance to spiritual perfection.

I když Ṛṣabhadeva dokonale znal všechny védské zásady, přesto se řídil pokyny brāhmaṇů, aby správně udržoval společenský řád. Brāhmaṇové dávali rady podle śāster a všechny ostatní třídy jednaly podle nich. Slovo brahma znamená “dokonalé poznání týkající se všech činností”. Toto poznání je velice důvěrně popsané ve védské literatuře. Lidé dokonale vyškolení jako brāhmaṇové by měli znát veškerou védskou literaturu a prospěch, který z ní vytěží, by měli předávat obyvatelstvu. Všichni lidé by měli následovat dokonalého brāhmaṇu. Tak se může každý naučit ovládat mysl a smysly a postupně spět k duchovní dokonalosti.