Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

यवीयांस एकाशीतिर्जायन्तेया: पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला: कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु: ॥ १३ ॥

Text

Verš

yavīyāṁsa ekāśītir jāyanteyāḥ pitur ādeśakarā mahā-śālīnā mahā-śrotriyā yajña-śīlāḥ karma-viśuddhā brāhmaṇā babhūvuḥ.
yavīyāṁsa ekāśītir jāyanteyāḥ pitur ādeśakarā mahā-śālīnā mahā-śrotriyā yajña-śīlāḥ karma-viśuddhā brāhmaṇā babhūvuḥ.

Synonyms

Synonyma

yavīyāṁsaḥ — younger; ekāśītiḥ — numbering eighty-one; jāyanteyāḥ — the sons of Jayantī, the wife of Ṛṣabhadeva; pituḥ — of their father; ādeśakarāḥ — following the order; mahā-śālīnāḥ — well-behaved, well-cultured; mahā-śrotriyāḥ — extremely learned in Vedic knowledge; yajña-śīlāḥ — expert in performing ritualistic ceremonies; karma-viśuddhāḥ — very pure in their activities; brāhmaṇāḥ — qualified brāhmaṇas; babhūvuḥ — became.

yavīyāṁsaḥ — mladší; ekāśītiḥ — osmdesát jedna; jāyanteyāḥ — synové Jayantī, manželky Ṛṣabhadeva; pituḥ — svého otce; ādeśakarāḥ — následovali příkaz; mahā-śālīnāḥ — dobrého chování, ušlechtilí; mahā-śrotriyāḥ — s důkladnou znalostí Ved; yajña-śīlāḥ — zkušení ve vykonávání obřadů; karma-viśuddhāḥ — velmi čistí ve svém jednání; brāhmaṇāḥ — kvalifikovanými brāhmaṇy; babhūvuḥ — stali se.

Translation

Překlad

In addition to these nineteen sons mentioned above, there were eighty-one younger ones, all born of Ṛṣabhadeva and Jayantī. According to the order of their father, they became well-cultured, well-behaved, very pure in their activities and expert in Vedic knowledge and the performance of Vedic rituals. Thus they all became perfectly qualified brāhmaṇas.

Kromě výše uvedených devatenácti měli Ṛṣabhadeva a Jayantī osmdesát jedna dalších, mladších synů. Na příkaz svého otce si všichni osvojili vytříbené, ušlechtilé chování, čistotu v jednání a důkladnou znalost Ved, jakož i vykonávání védských obřadů. Všichni se tak stali dokonale kvalifikovanými brāhmaṇy.

Purport

Význam

From this verse we have good information of how the castes are qualified according to quality and work. Ṛṣabhadeva, a king, was certainly a kṣatriya. He had a hundred sons, and out of these, ten were engaged as kṣatriyas and ruled the planet. Nine sons became good preachers of Śrīmad-Bhāgavatam (mahā-bhāgavatas), and this indicates that they were above the position of brāhmaṇas. The other eighty-one sons became highly qualified brāhmaṇas. These are some practical examples of how one can become fit for a certain type of activity by qualification, not by birth. All the sons of Mahārāja Ṛṣabhadeva were kṣatriyas by birth, but by quality some of them became kṣatriyas, and some became brāhmaṇas. Nine became preachers of Śrīmad-Bhāgavatam (bhāgavata-dharma-darśanāḥ), which means that they were above the categories of kṣatriya and brāhmaṇa.

Z tohoto verše získáváme cennou informaci o tom, jak kvalifikace jednotlivých tříd závisí na vlastnostech a činnostech. Ṛṣabhadeva byl jakožto král bezpochyby kṣatriyou. Měl sto synů, z nichž deset jednalo jako kṣatriyové a vládlo této planetě. Devět synů se stalo vynikajícími kazateli Śrīmad-Bhāgavatamu (mahā-bhāgavaty) — tím je řečeno, že překonali postavení brāhmaṇů. Z dalších jednaosmdesáti synů se stali vysoce kvalifikovaní brāhmaṇové. To jsou některé praktické příklady, jak může člověk dosáhnout způsobilosti pro určitý druh činnosti tím, že se pro ni kvalifikuje; nikoliv zrozením. Všichni synové Mahārāje Ṛṣabhadeva byli původem kṣatriyové, ale díky svým vlastnostem se někteří stali kṣatriyi a jiní brāhmaṇy. Devět z nich se stalo kazateli Śrīmad-Bhāgavatamu (bhāgavata-dharma-darśanāḥ), což znamená, že překonali kategorie kṣatriyů i brāhmaṇů.