Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

अथ कथञ्चित्स्खलनक्षुत्पतनजृम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां न: स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२ ॥

Text

Verš

atha kathañcit skhalana-kṣut-patana-jṛmbhaṇa-duravasthānādiṣu vivaśānāṁ naḥ smaraṇāya jvara-maraṇa-daśāyām api sakala-kaśmala-nirasanāni tava guṇa-kṛta-nāmadheyāni vacana-gocarāṇi bhavantu.
atha kathañcit skhalana-kṣut-patana-jṛmbhaṇa-duravasthānādiṣu vivaśānāṁ naḥ smaraṇāya jvara-maraṇa-daśāyām api sakala-kaśmala-nirasanāni tava guṇa-kṛta-nāmadheyāni vacana-gocarāṇi bhavantu.

Synonyms

Synonyma

atha — still; kathañcit — somehow or other; skhalana — stumbling; kṣut — hunger; patana — falling down; jṛmbhaṇa — yawning; duravasthāna — because of being placed in an undesirable position; ādiṣu — and so on; vivaśānām — unable; naḥ — of ourselves; smaraṇāya — to remember; jvara-maraṇa-daśāyām — in the case of having a high fever at the time of death; api — also; sakala — all; kaśmala — sins; nirasanāni — which can dispel; tava — Your; guṇa — attributes; kṛta — activities; nāmadheyāni — names; vacana-gocarāṇi — possible to be uttered; bhavantu — let them become.

atha — přesto; kathañcit — nějak; skhalana — klopýtání; kṣut — hlad; patana — padání; jṛmbhaṇa — zívání; duravasthāna — kvůli nežádoucímu postavení; ādiṣu — a tak dále; vivaśānām — neschopní; naḥ — naše; smaraṇāya — vzpomínat; jvara-maraṇa-daśāyām — v případě vysoké horečky v době smrti; api — také; sakala — všechny; kaśmala — hříchy; nirasanāni — které mohou odstranit; tava — Tvoje; guṇa — vlastnosti; kṛta — činnosti; nāmadheyāni — jména; vacana-gocarāṇi — možné vyslovit; bhavantu — nechť se stanou.

Translation

Překlad

Dear Lord, we may not be able to remember Your name, form and qualities due to stumbling, hunger, falling down, yawning or being in a miserable diseased condition at the time of death when there is a high fever. We therefore pray unto You, O Lord, for You are very affectionate to Your devotees. Please help us remember You and utter Your holy names, attributes and activities, which can dispel all the reactions of our sinful lives.

Drahý Pane, v době smrti, kdy člověka sužuje vysoká horečka, možná nebudeme schopni vzpomínat na Tvé jméno, podobu a vlastnosti, jelikož budeme klopýtat, hladovět, padat, zívat nebo budeme těžce nemocní. Proto se k Tobě modlíme, ó Pane, jelikož jsi velice nakloněn Svým oddaným. Prosíme, pomoz nám vzpomínat na Tebe, pronášet Tvá svatá jména a opěvovat Tvé vlastnosti a činnosti, které mohou odstranit všechny reakce našich hříšných životů.

Purport

Význam

The real success in life is ante nārāyaṇa-smṛti — remembering the holy name, attributes, activities and form of the Lord at the time of death. Although we may be engaged in the Lord’s devotional service in the temple, material conditions are so tough and inevitable that we may forget the Lord at the time of death due to a diseased condition or mental derangement. Therefore we should pray to the Lord to be able to remember His lotus feet without fail at the time of death, when we are in such a precarious condition. In this regard, one may also see Śrīmad-Bhāgavatam (6.2.9-10 and 14-15).

Skutečný úspěch v životě je ante nārāyaṇa-smṛti — vzpomenout si v době smrti na svaté jméno, vlastnosti, činnosti a podobu Pána. I když Pánu oddaně sloužíme v chrámu, hmotné podmínky jsou tak neúprosné, že v době smrti na Něho můžeme kvůli nemoci nebo mentálním poruchám zapomenout. Proto bychom se měli k Pánu modlit, abychom v době smrti, kdy budeme v takové povážlivé situaci, byli plně schopni vzpomínat na Jeho lotosové nohy. V tomto ohledu se lze také obrátit na Śrīmad-Bhāgavatam, verše 6.2.9-10 a 14-15.