Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिगुणितगुणगण परममङ्गलायनगुणगणकथनोऽसि ॥ ११ ॥

Text

Verš

asaṅga-niśita-jñānānala-vidhūtāśeṣa-malānāṁ bhavat-svabhāvānām ātmārāmāṇāṁ munīnām anavarata-pariguṇita-guṇa-gaṇa parama-maṅgalāyana-guṇa-gaṇa-kathano ’si.
asaṅga-niśita-jñānānala-vidhūtāśeṣa-malānāṁ bhavat-svabhāvānām ātmārāmāṇāṁ munīnām anavarata-pariguṇita-guṇa-gaṇa parama-maṅgalāyana-guṇa-gaṇa-kathano ’si.

Synonyms

Synonyma

asaṅga — by detachment; niśita — strengthened; jñāna — of knowledge; anala — by the fire; vidhūta — removed; aśeṣa — unlimited; malānām — whose dirty things; bhavat-svabhāvānām — who have attained Your qualities; ātma-ārāmāṇām — who are self-satisfied; munīnām — of great sages; anavarata — incessantly; pariguṇita — recounted; guṇa-gaṇa — O Lord, whose spiritual qualities; parama-maṅgala — supreme bliss; āyana — produces; guṇa-gaṇa-kathanaḥ — He, the chanting of whose attributes; asi — You are.

asaṅga — odpoutaností; niśita — posílenou; jñāna — poznání; anala — ohněm; vidhūta — odstranili; aśeṣa — neomezené; malānām — jejichž nečistoty; bhavat-svabhāvānām — kteří získali Tvé vlastnosti; ātma-ārāmāṇām — kteří jsou spokojeni sami v sobě; munīnām — velkých mudrců; anavarata — neustále; pariguṇita — podrobně líčené; guṇa-gaṇa — ó Pane, Jehož duchovní vlastnosti; parama-maṅgala — nejvyšší blaženost; āyana — vytváří; guṇa-gaṇa-kathanaḥ — On, opěvování Jehož vlastností; asi — jsi.

Translation

Překlad

Dear Lord, all the great sages who are thoughtful and saintly persons incessantly recount Your spiritual qualities. These sages have already burned up all the unlimited dirty things and, by the fire of knowledge, strengthened their detachment from the material world. Thus they have attained Your qualities and are self-satisfied. Yet even for those who feel spiritual bliss in chanting Your attributes, Your personal presence is very rare.

Drahý Pane, všichni velcí mudrci, kteří jsou rozvážní a svatí, neustále líčí Tvé duchovní vlastnosti. Tito mudrci již spálili všechny nečistoty, jichž je neomezené množství, a díky ohni poznání posílili svou odpoutanost od hmotného světa. Tak získali Tvé vlastnosti a jsou spokojeni sami v sobě. Ale i pro ty, kdo v opěvování Tvých povahových rysů nacházejí duchovní blaženost, je Tvá osobní přítomnost velice vzácná.

Purport

Význam

The priests in Mahārāja Nābhi’s sacrificial arena appreciated the personal presence of the Supreme Lord Viṣṇu, and they considered themselves very much obliged. The Lord’s appearance is rare even for great saintly persons who have become completely detached from this material world and whose hearts are clean due to constantly chanting the glories of the Lord. Such people are satisfied by chanting the transcendental qualities of the Lord. The Lord’s personal presence is not actually required. The priests are pointing out that the Lord’s personal presence is very rare even for such elevated sages but that He was so kind to them that now He was personally present. Therefore the priests were very much obliged.

Kněží v obětní aréně Mahārāje Nābhiho si vážili osobní přítomnosti Nejvyššího Pána Viṣṇua a cítili se Mu velice zavázáni. Pánovo zjevení je vzácné i pro velké světce, kteří se zcela odpoutali od tohoto hmotného světa a jejichž srdce jsou čistá díky neustálému opěvování Pánovy slávy. Takoví lidé jsou spokojení opěvováním Pánových transcendentálních vlastností. Jeho osobní přítomnosti ve skutečnosti není zapotřebí. Kněží poukazují na to, že Pánova osobní přítomnost je velice vzácná i pro takové vznešené mudrce, ale jim Pán projevil mimořádnou laskavost a Osobně za nimi přišel. Proto se Mu cítili velice zavázáni.