Skip to main content

Text 33

ТЕКСТ 33

Devanagari

Деванагари

ये त्विह वै भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशूका: पञ्चमुखा: सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशयान् ॥ ३३ ॥

Text

Текст

ye tv iha vai bhūtāny udvejayanti narā ulbaṇa-svabhāvā yathā dandaśūkās te ’pi pretya narake dandaśūkākhye nipatanti yatra nṛpa dandaśūkāḥ pañca-mukhāḥ sapta-mukhā upasṛtya grasanti yathā bileśayān.
ye tv iha vai bhūtāny udvejayanti narā ulbaṇa-svabhāvā yathā dandaśūkās te ’pi pretya narake dandaśūkākhye nipatanti yatra nṛpa dandaśūkāḥ pañca-mukhāḥ sapta-mukhā upasṛtya grasanti yathā bileśayān.

Synonyms

Пословный перевод

ye — persons who; tu — but; iha — in this life; vai — indeed; bhūtāni — to living entities; udvejayanti — cause unnecessary pain; narāḥ — men; ulbaṇa-svabhāvāḥ — angry by nature; yathā — just like; dandaśūkāḥ — snakes; te — they; api — also; pretya — after dying; narake — in the hell; dandaśūka-ākhye — named Dandaśūka; nipatanti — fall down; yatra — where; nṛpa — O King; dandaśūkāḥ — serpents; pañca-mukhāḥ — having five hoods; sapta-mukhāḥ — having seven hoods; upasṛtya — reaching up; grasanti — eat; yathā — just like; bileśayān — mice.

ye — persons who; tu — but; iha — in this life; vai — indeed; bhūtāni — to living entities; udvejayanti — cause unnecessary pain; narāḥ — men; ulbaṇa-svabhāvāḥ — angry by nature; yathā — just like; dandaśūkāḥ — snakes; te — they; api — also; pretya — after dying; narake — in the hell; dandaśūka-ākhye — named Dandaśūka; nipatanti — fall down; yatra — where; nṛpa — O King; dandaśūkāḥ — serpents; pañca-mukhāḥ — having five hoods; sapta-mukhāḥ — having seven hoods; upasṛtya — reaching up; grasanti — eat; yathā — just like; bileśayān — mice.

Translation

Перевод

Those who in this life are like envious serpents, always angry and giving pain to other living entities, fall after death into the hell known as Dandaśūka. My dear King, in this hell there are serpents with five or seven hoods. These serpents eat such sinful persons just as snakes eat mice.

Those who in this life are like envious serpents, always angry and giving pain to other living entities, fall after death into the hell known as Dandaśūka. My dear King, in this hell there are serpents with five or seven hoods. These serpents eat such sinful persons just as snakes eat mice.