Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्मविनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिता: कामान् कामयमानै: ॥ १४ ॥

Text

Verš

etā hy eveha nṛbhir upagantavyā gatayo yathā-karma-vinirmitā yathopadeśam anuvarṇitāḥ kāmān kāmayamānaiḥ.
etā hy eveha nṛbhir upagantavyā gatayo yathā-karma-vinirmitā yathopadeśam anuvarṇitāḥ kāmān kāmayamānaiḥ.

Synonyms

Synonyma

etāḥ — all these; hi — indeed; eva — certainly; iha — in this universe; nṛbhiḥ — by all living entities; upagantavyāḥ — achievable; gatayaḥ — destinations; yathā-karma — according to one’s past activities; vinirmitāḥ — created; yathā-upadeśam — as instructed; anuvarṇitāḥ — described accordingly; kāmān — material enjoyment; kāmayamānaiḥ — by those who are desiring.

etāḥ — ty všechny; hi — vskutku; eva — jistě; iha — v tomto vesmíru; nṛbhiḥ — všemi živými bytostmi; upagantavyāḥ — dosažitelné; gatayaḥ — cíle; yathā-karma — podle svých činností v minulosti; vinirmitāḥ — stvořené; yathā-upadeśam — jak jsem byl poučen; anuvarṇitāḥ — popsal jsem podle toho; kāmān — hmotný požitek; kāmayamānaiḥ — těmi, kdo si přejí.

Translation

Překlad

My dear King, as I heard of it from my spiritual master, I have fully described to you the creation of this material world according to the fruitive activities and desires of the conditioned souls. Those conditioned souls, who are full of material desires, achieve various situations in different planetary systems, and in this way they live within this material creation.

Můj milý králi, popsal jsem ti plně stvoření tohoto hmotného světa podle plodonosných činností a tužeb podmíněných duší, jak jsem o tom slyšel od svého duchovního mistra. Podmíněné duše, které mají nespočetné hmotné touhy, se dostávají do různých postavení na různých planetárních soustavách, a tak žijí v tomto hmotném stvoření.

Purport

Význam

In this regard, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura sings,

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti zpívá:

anādi karama-phale, paḍi’ bhavārṇava-jale,
taribāre nā dekhi upāya
anādi karama-phale,
paḍi' bhavārṇava-jale,

taribāre nā dekhi upāya

“My Lord, I do not know when I commenced my material life, but I can certainly experience that I have fallen in the deep ocean of nescience. Now I can also see that there is no other way to get out of it than to take shelter of Your lotus feet.” Similarly, Śrī Caitanya Mahāprabhu offers the following prayer:

“Můj Pane, nevím, kdy jsem započal svůj hmotný život, ale je mi jasné, že jsem spadl do hlubokého oceánu nevědomosti. Nyní také vidím, že neexistuje jiný způsob, jak se z něho dostat, než přijmout útočiště u Tvých lotosových nohou.” Śrī Caitanya Mahāprabhu se modlí podobně:

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya
ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

“My dear Lord, son of Nanda Mahārāja, I am Your eternal servant. Somehow or other, I have fallen into this ocean of nescience. Kindly, therefore, save me from this horrible condition of materialistic life.”

“Můj drahý Pane, synu Nandy Mahārāje, jsem Tvůj věčný služebník, ale z nějakého důvodu jsem spadl do tohoto oceánu nevědomosti. Zachraň mě proto, prosím, z těchto strašných podmínek materialistického života.”