Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वर: स्वपार्षदभूतगणावृत: प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यत: प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा: सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ॥ १७ ॥

Text

Verš

tato ’dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛṁhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaṁ hāṭakākhyaṁ suvarṇaṁ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti.
tato ’dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛṁhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaṁ hāṭakākhyaṁ suvarṇaṁ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti.

Synonyms

Synonyma

tataḥ — the planet Atala; adhastāt — beneath; vitale — on the planet; haraḥ — Lord Śiva; bhagavān — the most powerful personality; hāṭakeśvaraḥ — the master of gold; sva-pārṣada — by his own associates; bhūta-gaṇa — who are ghostly living beings; āvṛtaḥ — surrounded; prajāpati-sarga — of the creation of Lord Brahmā; upabṛṁhaṇāya — to increase the population; bhavaḥ — Lord Śiva; bhavānyā saha — with his wife, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — being united in sex; āste — remains; yataḥ — from that planet (Vitala); pravṛttā — being emanated; sarit-pravarā — the great river; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — named; bhavayoḥ vīryeṇa — due to the semen and ovum of Lord Śiva and Bhavānī; yatra — where; citra-bhānuḥ — the fire-god; mātariśvanā — by the wind; samidhyamānaḥ — being brightly inflamed; ojasā — with great strength; pibati — drinks; tat — that; niṣṭhyūtam — spit out with a hissing sound; hāṭaka-ākhyam — named Hāṭaka; suvarṇam — gold; bhūṣaṇena — by different types of ornaments; asura-indra — of the great asuras; avarodheṣu — in the homes; puruṣāḥ — the males; saha — with; puruṣībhiḥ — their wives and women; dhārayanti — wear.

tataḥ — planeta Atala; adhastāt — pod; vitale — na planetě; haraḥ — Pán Śiva; bhagavān — nejmocnější osobnost; hāṭakeśvaraḥ — vládce zlata; sva-pārṣada — svými společníky; bhūta-gaṇa — jimiž jsou živé bytosti na úrovni duchů; āvṛtaḥ — obklopený; prajāpati-sarga — ve stvoření Pána Brahmy; upabṛṁhaṇāya — zvýšit počet obyvatel; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavānyā saha — se svou manželkou, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — pohlavně spojeni; āste — zůstává; yataḥ — z té planety (Vitala); pravṛttā — vytéká; sarit-pravarā — velká řeka; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — jménem; bhavayoḥ vīryeṇa — díky semeni Pána Śivy a vajíčkům Bhavānī; yatra — kde; citra-bhānuḥ — bůh ohně; mātariśvanā — větrem; samidhyamānaḥ — roznícený a jasně hořící; ojasā — s velkou silou; pibati — pije; tat — to; niṣṭhyūtam — se syčením vyplivuje; hāṭaka-ākhyam — nazývané Hāṭaka; suvarṇam — zlato; bhūṣaṇena — různými druhy ozdob; asura-indra — velkých asurů; avarodheṣu — v domech; puruṣāḥ — muži; saha — s; puruṣībhiḥ — jejich manželkami a ženami; dhārayanti — nosí.

Translation

Překlad

The next planet below Atala is Vitala, wherein Lord Śiva, who is known as the master of gold mines, lives with his personal associates, the ghosts and similar living entities. Lord Śiva, as the progenitor, engages in sex with Bhavānī, the progenitress, to produce living entities, and from the mixture of their vital fluid the river named Hāṭakī is generated. When fire, being made to blaze by the wind, drinks of this river and then sizzles and spits it out, it produces gold called Hāṭaka. The demons who live on that planet with their wives decorate themselves with various ornaments made from that gold, and thus they live there very happily.

Další planeta pod Atalou je Vitala, kde žije se svými osobními společníky, duchy a podobnými živými bytostmi Pán Śiva, který je známý jako vládce zlatých dolů. Pán Śiva jakožto praotec se pohlavně stýká s pramatkou Bhavānī, aby plodili živé bytosti a ze směsi jejich životodárných tekutin vzniká řeka jménem Hāṭakī. Když se oheň roznícený větrem napije z této řeky, zasyčí a vše vyplivne, vzniká zlato nazývané Hāṭaka. Démoni, kteří obývají tuto planetu se svými manželkami, se zdobí různými ozdobami zhotovenými z tohoto zlata a žijí velice šťastně.

Purport

Význam

It appears that when Bhava and Bhavānī, Lord Śiva and his wife, unite sexually, the emulsification of their secretions creates a chemical which when heated by fire can produce gold. It is said that the alchemists of the medieval age tried to prepare gold from base metal, and Śrīla Sanātana Gosvāmī also states that when bell metal is treated with mercury, it can produce gold. Śrīla Sanātana Gosvāmī mentions this in regard to the initiation of low-class men to turn them into brāhmaṇas. Sanātana Gosvāmī said:

Ukazuje se, že když se Bhava a Bhavānī, Pán Śiva a jeho manželka, pohlavně spojí, emulgace jejich výměšků vytváří chemikálii, z níž po zahřátí ohněm vzniká zlato. Je známo, že středověcí alchymisté se snažili vyrobit zlato z obyčejného kovu, a také Śrīla Sanātana Gosvāmī uvádí, že když se smíchá zvonovina se rtutí, lze tak vytvořit zlato. Śrīla Sanātana Gosvāmī se o tom zmiňuje v souvislosti se zasvěcováním lidí nízkého původu, kteří se tímto procesem stávají brāhmaṇy:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām
yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

“As one can transform kaṁsa, or bell metal, into gold by treating it with mercury, one can also turn a lowborn man into a brāhmaṇa by initiating him properly into Vaiṣṇava activities.” The International Society for Krishna Consciousness is trying to turn mlecchas and yavanas into real brāhmaṇas by properly initiating them and stopping them from engaging in meat-eating, intoxication, illicit sex and gambling. One who stops these four principles of sinful activity and chants the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra can certainly become a pure brāhmaṇa through the process of bona fide initiation, as suggested by Śrīla Sanātana Gosvāmī.

“Tak jako lze smícháním zvonoviny (kaṁsa) se rtutí získat zlato, lze i člověka nízkého původu změnit v brāhmaṇu prostřednictvím řádného zasvěcení do vaiṣṇavských činností.” Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy se snaží vytvořit z mlecchů a yavanů skutečné brāhmaṇy tím, že jim umožní obdržet řádné zasvěcení a zabrání jim v pojídání masa, požívání omamných látek, nedovoleném sexu a hazardování. Ten, kdo zanechá těchto čtyř principů hříšného života a zpívá Hare Kṛṣṇa mahāmantru, se díky řádnému zasvěcení může nepochybně stát čistým brāhmaṇou, jak doporučuje Śrīla Sanātana Gosvāmī.

Apart from this, if one takes a hint from this verse and learns how to mix mercury with bell metal by properly heating and melting them, one can get gold very cheaply. The alchemists of the medieval age tried to manufacture gold, but they were unsuccessful, perhaps because they did not follow the right instructions.

Kromě toho — když někdo chytře využije narážky v tomto verši a naučí se správným zahřátím a roztavením smíchat rtuť a zvonovinu, může velmi levným způsobem získat zlato. Středověcí alchymisté o to usilovali, ale byli neúspěšní; pravděpodobně proto, že se nedrželi správných pokynů.