Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहित: शश्वदवभासते ॥ २ ॥

Text

Verš

sa hi sarveṣāṁ jyotir-gaṇānāṁ graha-nakṣatrādīnām animiṣeṇāvyakta-raṁhasā bhagavatā kālena bhrāmyamāṇānāṁ sthāṇur ivāvaṣṭambha īśvareṇa vihitaḥ śaśvad avabhāsate.
sa hi sarveṣāṁ jyotir-gaṇānāṁ graha-nakṣatrādīnām animiṣeṇāvyakta-raṁhasā bhagavatā kālena bhrāmyamāṇānāṁ sthāṇur ivāvaṣṭambha īśvareṇa vihitaḥ śaśvad avabhāsate.

Synonyms

Synonyma

saḥ — that planet of Dhruva Mahārāja; hi — indeed; sarveṣām — of all; jyotiḥ-gaṇānām — the luminaries; graha-nakṣatra-ādīnām — such as the planets and stars; animiṣeṇa — who does not rest; avyakta — inconceivable; raṁhasā — whose force; bhagavatā — the most powerful; kālena — by the time factor; bhrāmyamāṇānām — being caused to revolve; sthāṇuḥ iva — like a post; avaṣṭambhaḥ — the pivot; īśvareṇa — by the will of the Supreme Personality of Godhead; vihitaḥ — established; śaśvat — constantly; avabhāsate — shines.

saḥ — ta planeta Dhruvy Mahārāje; hi — vskutku; sarveṣām — všech; jyotiḥ-gaṇānām — svítících těles; graha-nakṣatra-ādīnām — jako jsou planety a hvězdy; animiṣeṇa — který neodpočívá; avyakta — nepochopitelný; raṁhasā — jehož síla; bhagavatā — nejmocnější; kālena — časovým faktorem; bhrāmyamāṇānām — donucené k otáčení; sthāṇuḥ iva — jako kůl; avaṣṭambhaḥ — čep; īśvareṇa — vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství; vihitaḥ — ustanovený; śaśvat — neustále; avabhāsate — září.

Translation

Překlad

Established by the supreme will of the Supreme Personality of Godhead, the polestar, which is the planet of Mahārāja Dhruva, constantly shines as the central pivot for all the stars and planets. The unsleeping, invisible, most powerful time factor causes these luminaries to revolve around the polestar without cessation.

Polárka, planeta Dhruvy Mahārāje, jež byla ustanovená svrchovanou vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství, neustále září jakožto středový čep všech hvězd a planet. Neviditelný a nanejvýš mocný časový faktor, který nikdy nespí, způsobuje, že tato svítící tělesa okolo ní bez ustání obíhají.

Purport

Význam

It is distinctly stated herein that all the luminaries, the planets and stars, revolve by the influence of the supreme time factor. The time factor is another feature of the Supreme Personality of Godhead. Everyone is under the influence of the time factor, but the Supreme Personality of Godhead is so kind and loves His devotee Mahārāja Dhruva so much that He has placed all the luminaries under the control of Dhruva’s planet and has arranged for the time factor to work under him or with his cooperation. Everything is actually done according to the will and direction of the Supreme Personality of Godhead, but to make His devotee Dhruva the most important individual within the universe, the Lord has placed the activities of the time factor under his control.

Zde je jasně řečeno, že všechna svítící tělesa, planety a hvězdy se neustále otáčejí působením svrchovaného časového faktoru. Časový faktor je dalším rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Každý se nachází pod jeho vládou, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, natolik miluje Svého oddaného Dhruvu Mahārāje, že všechna svítící tělesa svěřil pod vládu Dhruvovy planety a zařídil, aby časový faktor Dhruvovi podléhal a spolupracoval s ním. Ve skutečnosti se vše děje podle vůle a vedení Nejvyšší Osobnosti Božství, ale Pán Svému oddanému Dhruvovi podřídil činnosti časového faktoru, aby Dhruvu učinil tou nejdůležitější osobou ve vesmíru.