Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पञ्चसु च राशिषु चरति तदाहान्येव वर्धन्ते ह्रसति च मासि मास्येकैका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥

Text

Verš

yadā meṣa-tulayor vartate tadāho-rātrāṇi samānāni bhavanti yadā vṛṣabhādiṣu pañcasu ca rāśiṣu carati tadāhāny eva vardhante hrasati ca māsi māsy ekaikā ghaṭikā rātriṣu.
yadā meṣa-tulayor vartate tadāho-rātrāṇi samānāni bhavanti yadā vṛṣabhādiṣu pañcasu ca rāśiṣu carati tadāhāny eva vardhante hrasati ca māsi māsy ekaikā ghaṭikā rātriṣu.

Synonyms

Synonyma

yadā — when; meṣa-tulayoḥ — in Meṣa (Aries) and Tulā (Libra); vartate — the sun exists; tadā — at that time; ahaḥ-rātrāṇi — the days and nights; samānāni — equal in duration; bhavanti — are; yadā — when; vṛṣabha-ādiṣu — headed by Vṛṣabha (Taurus) and Mithuna (Gemini); pañcasu — in the five; ca — also; rāśiṣu — signs; carati — moves; tadā — at that time; ahāni — the days; eva — certainly; vardhante — increase; hrasati — is diminished; ca — and; māsi māsi — in every month; eka-ekā — one; ghaṭikā — half hour; rātriṣu — in the nights.

yadā — když; meṣa-tulayoḥ — v Meṣe (Beranu) a Tule (Vahách); vartate — Slunce je; tadā — tehdy; ahaḥ-rātrāṇi — dny a noci; samānāni — stejně dlouhé; bhavanti — jsou; yadā — když; vṛṣabha-ādiṣu — počínaje Vṛṣabhou (Býkem) a Mithunou (Blíženci); pañcasu — v pěti; ca — také; rāśiṣu — znameních; carati — pohybuje se; tadā — tehdy; ahāni — dny; eva — jistě; vardhante — prodlužují se; hrasati — ubývá; ca — a; māsi māsi — každý měsíc; eka-ekā — jedna; ghaṭikā — půlhodina; rātriṣu — v nocích.

Translation

Překlad

When the sun passes through Meṣa [Aries] and Tulā [Libra], the durations of day and night are equal. When it passes through the five signs headed by Vṛṣabha [Taurus], the duration of the days increases [until Cancer], and then it gradually decreases by half an hour each month, until day and night again become equal [in Libra].

Když Slunce prochází Meṣou (Beranem) a Tulou (Vahami), je den stejně dlouhý jako noc. Když prochází pěti znameními počínaje Vṛṣabhou (Býkem), dny se (až po Raka) prodlužují a potom se postupně každý měsíc o půl hodiny zkracují, dokud se den a noc opět nevyrovnají (ve Vahách).