Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तंयस्मिन्मनो द‍ृगपि नो न वियाति लग्नम् । मां चारुश‍ृङ्‌ग्यर्हसि नेतुमनुव्रतं तेचित्तं यत: प्रतिसरन्तु शिवा: सचिव्य: ॥ १६ ॥

Text

Verš

na tvāṁ tyajāmi dayitaṁ dvija-deva-dattaṁ
yasmin mano dṛg api no na viyāti lagnam
māṁ cāru-śṛṅgy arhasi netum anuvrataṁ te
cittaṁ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ
na tvāṁ tyajāmi dayitaṁ dvija-deva-dattaṁ
yasmin mano dṛg api no na viyāti lagnam
māṁ cāru-śṛṅgy arhasi netum anuvrataṁ te
cittaṁ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ

Synonyms

Synonyma

na — not; tvām — you; tyajāmi — I shall give up; dayitam — very dear; dvija-deva — by Lord Brahmā, the demigod worshiped by the brāhmaṇas; dattam — given; yasmin — unto whom; manaḥ — mind; dṛk — eyes; api — also; naḥ — my; na viyāti — do not go away; lagnam — tightly attached; mām — me; cāru-śṛṅgi — O woman with beautiful raised breasts; arhasi — you ought; netum — to lead; anuvratam — follower; te — your; cittam — desire; yataḥ — wherever; pratisarantu — may follow; śivāḥ — favorable; sacivyaḥ — friends.

na — ne; tvām — tebe; tyajāmi — vzdám se; dayitam — velmi drahá; dvija-deva — Pánem Brahmou, polobohem uctívaným brāhmaṇy; dattam — daná; yasmin — komu; manaḥ — mysl; dṛk — oči; api — také; naḥ — moje; na viyāti — nemohou se odtrhnout; lagnam — pevně připoutané; mām — mě; cāru-śṛṅgi — ó ženo s krásnými vztyčenými prsy; arhasi — měla bys; netum — vést; anuvratam — následovníka; te — tvoje; cittam — touha; yataḥ — kamkoliv; pratisarantu — mohou jít za námi; śivāḥ — přízniví; sacivyaḥ — přátelé.

Translation

Překlad

Lord Brahmā, who is worshiped by the brāhmaṇas, has very mercifully given you to me, and that is why I have met you. I do not want to give up your company, for my mind and eyes are fixed upon you and cannot be drawn away. O woman with beautiful raised breasts, I am your follower. You may take me wherever you like, and your friends may also follow me.

Pán Brahmā, jehož uctívají brāhmaṇové, mi tě velice milostivě dává, a to je důvod, proč jsem se s tebou setkal. Nechci se vzdát tvé společnosti, neboť má mysl a oči jsou na tebe upnuté a nemohou se od tebe odtrhnout. Ó ženo s krásnými vztyčenými prsy, jsem tvým následovníkem. Můžeš mě odvést kamkoliv chceš a tvoji přátelé mohou jít za námi.

Purport

Význam

Now Āgnīdhra frankly admits his weakness. He was attracted to Pūrvacitti, and therefore before she could say “But I have no business with you,” he expressed his desire to be united with her. He was so attracted that he was ready to go anywhere, hell or heaven, in her company. When one is absorbed in lust and the influence of sex, one surrenders to the feet of a woman without reservations. Śrīla Madhvācārya remarks in this connection that when one engages in joking and talking like a crazy person, one may say anything and everything, but his words will be meaningless.

Nyní Āgnīdhra otevřeně přiznává svou slabost. Pūrvacitti ho přitahovala, a proto než mohla říci: “Nic mi do tebe není,” vyjádřil svou touhu si ji vzít. Přitahovala ho do té míry, že byl připravený jít v její společnosti kamkoliv — do pekla i do nebe. Když se člověk nachází pod vlivem chtíče a sexu, odevzdává se nohám ženy bez výhrad. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti poznamenává, že když někdo žertuje a mluví jako blázen, může říkat cokoliv, ale jeho slova budou vždy nesmyslná.