Skip to main content

CHAPTER EIGHTEEN

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

The Prayers Offered to the Lord by the Residents of Jambūdvīpa

Modlitby obyvatel Jambūdvīpu k Nejvyššímu Pánu

In this chapter Śukadeva Gosvāmī describes the different varṣas of Jambūdvīpa and the incarnation of the Supreme Lord worshiped in each. The predominating ruler of Bhadrāśva-varṣa is Bhadraśravā. He and his many servants always worship the incarnation known as Lord Hayagrīva. At the end of each kalpa, when the demon Ajñāna steals the Vedic knowledge, Lord Hayagrīva appears and preserves it. Then He delivers it to Lord Brahmā. In the land known as Hari-varṣa, the exalted devotee Prahlāda Mahārāja worships Lord Nṛsiṁhadeva. (The appearance of Lord Nṛsiṁhadeva is described in the Seventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam.) Following in the footsteps of Prahlāda Mahārāja, the inhabitants of Hari-varṣa always worship Lord Nṛsiṁhadeva to receive from Him the benediction of being engaged in His loving service. In the tract of land known as Ketumāla-varṣa, the Supreme Personality of Godhead (Lord Hṛṣīkeśa) appears in the form of Cupid. The goddess of fortune and the demigods living there engage in His service day and night. Manifesting Himself in sixteen parts, Lord Hṛṣīkeśa is the source of all encouragement, strength and influence. The conditioned living entity has the defect of being always fearful, but simply by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, he can rid himself of this defect of material life. Therefore the Lord alone can be addressed as master. In the tract of land known as Ramyaka-varṣa, Manu and all the inhabitants worship Matsyadeva to this very day. Matsyadeva, whose form is pure goodness, is the ruler and maintainer of the whole universe, and as such He is the director of all the demigods, headed by King Indra. In Hiraṇmaya-varṣa Lord Viṣṇu has assumed the form of a tortoise (Kūrma mūrti) and is worshiped there by Aryamā, along with all the other residents. Similarly, in the tract of land known as Uttarakuru-varṣa, Lord Śrī Hari has assumed the form of a boar, and in that form He accepts service from all the inhabitants living there.

V této kapitole popisuje Śukadeva Gosvāmī různé varṣi Jambūdvīpu a inkarnace Nejvyššího Pána uctívané na každé z nich. Vládcem Bhadrāśva-varṣi je Bhadraśravā, který se svými mnoha služebníky neustále uctívá inkarnaci známou jako Pán Hayagrīva. Pán Hayagrīva se zjevuje na konci každé kalpy, aby zachránil védské poznání ukradené démonem Ajñānou a předal je Pánu Brahmovi. V zemi zvané Hari-varṣa uctívá vznešený oddaný Prahlāda Mahārāja Pána Nṛsiṁhadeva. (Zjevení Pána Nṛsiṁhadeva popisuje sedmý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu.) Obyvatelé Hari-varṣi kráčí ve stopách Prahlāda Mahārāje a neustále uctívají Pána Nṛsiṁhadeva, aby od Něho získali požehnání, že Mu budou moci vždy s láskou sloužit. Na území zvaném Ketumāla-varṣa se Nejvyšší Osobnost Božství (Pán Hṛṣīkeśa) zjevuje v podobě Amora. Bohyně štěstí a polobozi, kteří tam žijí, Mu slouží ve dne v noci. Pán Hṛṣīkeśa se projevuje v šestnácti částech a je zdrojem veškerého povzbuzení, síly a vlivu. Podmíněná živá bytost má neustále strach, ale milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se může tohoto nedostatku hmotného života zbavit. Jedině Pána lze proto oslovovat jako vládce. Na území zvaném Ramyaka-varṣa Manu a všichni obyvatelé dodnes uctívají Pána Matsyu. Matsyadeva, Jehož podoba je čisté dobro, je vládcem a udržovatelem celého vesmíru, a řídí tedy také všechny polobohy v čele s králem Indrou. V Hiraṇmaya-varṣi přijal Pán Viṣṇu podobu želvy (Kūrma mūrti); uctívá Ho tam Aryamā společně se všemi ostatními obyvateli. Podobně na území zvaném Uttarakuru-varṣa přijal Pán Śrī Hari podobu kance, ve které přijímá službu všech tamních obyvatel.

All the information in this chapter can be fully realized by one who associates with devotees of the Lord. Therefore in the śāstras it is recommended that one associate with devotees. This is better than residing on the banks of the Ganges. In the hearts of pure devotees reside all good sentiments as well as all the superior qualities of the demigods. In the hearts of nondevotees, however, there cannot be any good qualities, for such people are simply enchanted by the external, illusory energy of the Lord. Following in the footsteps of devotees, one should know that the Supreme Personality of Godhead is the only worshipable Deity. Everyone should accept this proposal and worship the Lord. As stated in Bhagavad-gītā (15.15), vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: the purpose of studying all Vedic literature is to worship the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. If after studying all the Vedic literature, one does not awaken his dormant love for the Supreme Lord, it is to be understood that he has labored for nothing. He has simply wasted his time. Lacking attachment for the Supreme Personality of Godhead, he remains attached to family life in this material world. Thus the lesson of this chapter is that one should get out of family life and completely take shelter of the lotus feet of the Lord.

Všechny informace této kapitoly může plně realizovat ten, kdo se stýká s oddanými Pána. Śāstry proto doporučují sdružovat se s oddanými; to je lepší než žít na březích Gangy. V srdcích čistých oddaných sídlí všechny příznivé city a ušlechtilé vlastnosti polobohů. V srdcích neoddaných však žádné dobré vlastnosti nemohou být, protože takoví lidé jsou okouzleni vnější, iluzorní energií Pána. Člověk by měl kráčet ve stopách oddaných a vědět, že Nejvyšší Osobnost Božství je jediné Božstvo hodné uctívání. Každý by měl přijmout tento návrh a uctívat Pána. Jak uvádí Bhagavad-gītā (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — smyslem studia veškeré védské literatury je uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Pokud člověk po prostudování všech védských písem neprobudí svou spící lásku k Nejvyššímu Pánu, je třeba vědět, že se namáhal zbytečně. Pouze marnil čas. Jelikož postrádá připoutanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, zůstává připoutaný k rodinnému životu v tomto hmotném světě. Tato kapitola nám tedy dává ponaučení, že člověk má zanechat rodinného života a zcela se odevzdat lotosovým nohám Pána.

Text 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Bhadraśravā, the son of Dharmarāja, rules the tract of land known as Bhadrāśva-varṣa. Just as Lord Śiva worships Saṅkarṣaṇa in Ilāvṛta-varṣa, Bhadraśravā, accompanied by his intimate servants and all the residents of the land, worships the plenary expansion of Vāsudeva known as Hayaśīrṣa. Lord Hayaśīrṣa is very dear to the devotees, and He is the director of all religious principles. Fixed in the topmost trance, Bhadraśravā and his associates offer their respectful obeisances to the Lord and chant the following prayers with careful pronunciation.
Sloka 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Bhadraśravā, Dharmarājův syn, vládne území známému jako Bhadrāśva-varṣa. Tak jako Pán Śiva uctívá v Ilāvṛta-varṣe Saṅkarṣaṇa, Bhadraśravā v doprovodu svých důvěrných služebníků a všech obyvatel země uctívá úplnou expanzi Vāsudeva zvanou Hayaśīrṣa. Pán Hayaśīrṣa je velice drahý oddaným a je vládcem všech náboženských zásad. Bhadraśravā a jeho společníci, neochvějně setrvávající v nejvyšším tranzu, skládají Pánu uctivé poklony a s pečlivou výslovností recitují následující modlitby.
Text 2:
The ruler Bhadraśravā and his intimate associates utter the following prayer: We offer our respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, the reservoir of all religious principles, who cleanses the heart of the conditioned soul in this material world. Again and again we offer our respectful obeisances unto Him.
Sloka 2:
Vládce Bhadraśravā a jeho důvěrní společníci pronášejí tuto modlitbu: S úctou se klaníme Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zdroji všech náboženských zásad, který očišťuje srdce podmíněné duše v tomto hmotném světě. Znovu a znovu Mu skládáme uctivé poklony.
Text 3:
Alas! How wonderful it is that the foolish materialist does not heed the great danger of impending death! He knows that death will surely come, yet he is nevertheless callous and neglectful. If his father dies, he wants to enjoy his father’s property, and if his son dies, he wants to enjoy his son’s possessions as well. In either case, he heedlessly tries to enjoy material happiness with the acquired money.
Sloka 3:
Běda! Jak úžasné je, že pošetilý materialista nedbá na velké nebezpečí blížící se smrti! Ví, že ho smrt nemine, a přesto na to nebere ohled. Když mu zemře otec, chce si užívat jeho majetku, a zemře-li mu syn, chce si užívat majetku svého syna. V obou případech se bezhlavě snaží užívat si se získanými penězi hmotného štěstí.
Text 4:
O unborn one, learned Vedic scholars who are advanced in spiritual knowledge certainly know that this material world is perishable, as do other logicians and philosophers. In trance they realize the factual position of this world, and they preach the truth as well. Yet even they are sometimes bewildered by Your illusory energy. This is Your own wonderful pastime. Therefore, I can understand that Your illusory energy is very wonderful, and I offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 4:
Ó Nezrozený, učení znalci Ved, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání — jakož i jiní logici a filozofové — s jistotou vědí, že tento hmotný svět podléhá zániku. V tranzu realizují jeho skutečné postavení a také káží pravdu. Přesto i oni jsou někdy zmateni Tvou iluzorní energií. To je Tvá podivuhodná zábava. Chápu proto, že Tvá iluzorní energie je úžasná, a s úctou se Ti klaním.
Text 5:
O Lord, although You are completely detached from the creation, maintenance and annihilation of this material world and are not directly affected by these activities, they are all attributed to You. We do not wonder at this, for Your inconceivable energies perfectly qualify You to be the cause of all causes. You are the active principle in everything, although You are separate from everything. Thus we can realize that everything is happening because of Your inconceivable energy.
Sloka 5:
Ó Pane, i když jsi od stvoření, udržování a zničení tohoto hmotného světa zcela odpoutaný a tyto činnosti tě přímo neovlivňují, přesto jsou všechny připisovány Tobě. Nedivíme se tomu, neboť Tvé energie, které není možné pochopit, Tě činí dokonale způsobilým být příčinou všech příčin. Jsi činným principem všeho, přestože jsi od všeho oddělený. Můžeme tedy realizovat, že vše se děje působením Tvé nepochopitelné energie.
Text 6:
At the end of the millennium, ignorance personified assumed the form of a demon, stole all the Vedas and took them down to the planet of Rasātala. The Supreme Lord, however, in His form of Hayagrīva retrieved the Vedas and returned them to Lord Brahmā when he begged for them. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord, whose determination never fails.
Sloka 6:
Na konci věku přijala zosobněná nevědomost podobu démona, ukradla všechny Vedy a odnesla je na planetu Rasātalu. Nejvyšší Pán ve Své podobě Hayagrīvy ovšem získal Vedy zpět a vrátil je Pánu Brahmovi, který o ně žádal. Uctivě se klaním Nejvyššímu Pánovi, Jehož odhodlání nikdy neselhává.
Text 7:
Śukadeva Gosvāmī continued: My dear King, Lord Nṛsiṁhadeva resides in the tract of land known as Hari-varṣa. In the Seventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, I shall describe to you how Prahlāda Mahārāja caused the Lord to assume the form of Nṛsiṁhadeva. Prahlāda Mahārāja, the topmost devotee of the Lord, is a reservoir of all the good qualities of great personalities. His character and activities have delivered all the fallen members of his demoniac family. Lord Nṛsiṁhadeva is very dear to this exalted personality. Thus Prahlāda Mahārāja, along with his servants and all the denizens of Hari-varṣa, worships Lord Nṛsiṁhadeva by chanting the following mantra.
Sloka 7:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, Pán Nṛsiṁhadeva sídlí na území zvaném Hari-varṣa. V sedmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu ti vyložím, jak Prahlāda Mahārāja způsobil, že Pán přijal podobu Nṛsiṁhadeva. Prahlāda Mahārāja, nejpřednější oddaný Pána, je rezervoárem všech dobrých vlastností velkých osobností. Jeho charakter a činnosti vysvobodily všechny pokleslé členy jeho démonského rodu. Pán Nṛsiṁhadeva je této vznešené osobnosti velice drahý, a Prahlāda Mahārāja Ho tedy se svými služebníky a všemi obyvateli Hari-varṣi uctívá recitací následující mantry.
Text 8:
I offer my respectful obeisances unto Lord Nṛsiṁhadeva, the source of all power. O my Lord who possess nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demonlike desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by Your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world.
Sloka 8:
S úctou se klaním Pánu Nṛsiṁhadevovi, zdroji veškeré síly. Ó můj Pane, který máš drápy a zuby jako blesky, znič laskavě naše démonské touhy po plodonosném jednání. Prosím, zjev se v našich srdcích a zažeň naši nevědomost, abychom se Tvou milostí mohli zbavit strachu v boji o přežití v tomto hmotném světě.
Text 9:
May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti-yoga, for by accepting devotional service they will think of each other’s welfare. Therefore let us all engage in the service of the supreme transcendence, Lord Śrī Kṛṣṇa, and always remain absorbed in thought of Him.
Sloka 9:
Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Kéž všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti-yogy, neboť když přijmou oddanou službu, budou myslet na dobro ostatních. Zaměstnejme se proto všichni službou Pánu Śrī Kṛṣṇovi, nejvyšší transcendenci, a buďme vždy pohrouženi v myšlenkách na Něho.
Text 10:
My dear Lord, we pray that we may never feel attraction for the prison of family life, consisting of home, wife, children, friends, bank balance, relatives and so on. If we do have some attachment, let it be for devotees, whose only dear friend is Kṛṣṇa. A person who is actually self-realized and who has controlled his mind is perfectly satisfied with the bare necessities of life. He does not try to gratify his senses. Such a person quickly advances in Kṛṣṇa consciousness, whereas others, who are too attached to material things, find advancement very difficult.
Sloka 10:
Můj milý Pane, modlíme se, aby nás nikdy nepřitahovalo vězení v podobě rodinného života, sestávající z domova, manželky, dětí, přátel, bankovního konta, příbuzných a tak dále. Musíme-li být k něčemu poutáni, nechť je to k oddaným, jejichž jediným drahým přítelem je Kṛṣṇa. Ten, kdo je skutečně seberealizovaný a ovládá svou mysl, je dokonale spokojený s holými životními nezbytnostmi. Nesnaží se uspokojovat své smysly. Taková osoba dělá rychlý pokrok ve vědomí Kṛṣṇy, kdežto pro jiné, kteří příliš lpí na hmotných věcech, je pokrok velmi obtížný.
Text 11:
By associating with persons for whom the Supreme Personality of Godhead, Mukunda, is the all in all, one can hear of His powerful activities and soon come to understand them. The activities of Mukunda are so potent that simply by hearing of them one immediately associates with the Lord. For a person who constantly and very eagerly hears narrations of the Lord’s powerful activities, the Absolute Truth, the Personality of Godhead in the form of sound vibrations, enters within his heart and cleanses it of all contamination. On the other hand, although bathing in the Ganges diminishes bodily contaminations and infections, this process and the process of visiting holy places can cleanse the heart only after a long time. Therefore who is the sane man who will not associate with devotees to quickly perfect his life?
Sloka 11:
Bude-li se člověk stýkat s těmi, pro něž je Mukunda, Nejvyšší Osobnost Božství, vším na světě, může naslouchat o Jeho slavných činnostech a brzy je pochopit. Činnosti Mukundy mají takovou moc, že pouhým nasloucháním o nich se člověk bezprostředně stýká s Pánem. Když někdo neustále a velice dychtivě naslouchá vyprávěním o slavných činnostech Pána, pak Absolutní Pravda, Osobnost Božství v podobě zvukových vibrací, vstupuje do jeho srdce a očišťuje ho od všech nečistot. Koupele v Ganze — i když odstraňují tělesné nečistoty a nákazy — a návštěvy svatých míst však oproti tomu očistí srdce až po dlouhé době. Který rozumný člověk by se tedy nestýkal s oddanými, aby rychle přivedl svůj život k dokonalosti?
Text 12:
All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vāsudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord’s external energy. How can there be any good qualities in such a man?
Sloka 12:
Všichni polobozi a jejich vznešené vlastnosti, jako je náboženství, poznání a odříkání, se projeví v těle toho, kdo vyvinul čistou oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi. Na druhou stranu ten, kdo nevykonává oddanou službu a věnuje se hmotným činnostem, nemá žádné dobré vlastnosti. I když je odborník co se týče praktikování mystické yogy nebo poctivé snahy o zaopatřování své rodiny a příbuzných, je vždy hnán svými vlastními mentálními spekulacemi a musí sloužit vnější energii Pána. Jak může mít takový člověk nějaké dobré vlastnosti?
Text 13:
Just as aquatics always desire to remain in the vast mass of water, all conditioned living entities naturally desire to remain in the vast existence of the Supreme Lord. Therefore if someone very great by material calculations fails to take shelter of the Supreme Soul but instead becomes attached to material household life, his greatness is like that of a young, low-class couple. One who is too attached to material life loses all good spiritual qualities.
Sloka 13:
Stejně jako si vodní živočichové vždy přejí žít v rozlehlém vodním prostředí, všechny podmíněné živé bytosti si přirozeně přejí setrvávat v rozsáhlé existenci Nejvyššího Pána. Pokud tedy nějaká z hmotného hlediska velká osobnost nedokáže přijmout útočiště u Nejvyšší Duše a místo toho přilne k hmotnému rodinnému životu, podobá se svou velikostí mladému manželskému páru z nižších vrstev společnosti. Ten, kdo příliš lpí na hmotném životě, přichází o všechny dobré duchovní vlastnosti.
Text 14:
Therefore, O demons, give up the so-called happiness of family life and simply take shelter of the lotus feet of Lord Nṛsiṁhadeva, which are the actual shelter of fearlessness. Entanglement in family life is the root cause of material attachment, indefatigable desires, moroseness, anger, despair, fear and the desire for false prestige, all of which result in the repetition of birth and death.
Sloka 14:
Proto se, ó démoni, vzdejte takzvaného štěstí rodinného života a odevzdejte se lotosovým nohám Pána Nṛsiṁhadeva, které jsou skutečným útočištěm nebojácnosti. Zapletení v rodinném životě je základní příčinou hmotné připoutanosti, nekonečných tužeb, zasmušilosti, hněvu, zoufalství, strachu a touhy po falešné prestiži, jejichž výsledkem je koloběh zrození a smrti.
Text 15:
Śukadeva Gosvāmī continued: In the tract of land called Ketumāla-varṣa, Lord Viṣṇu lives in the form of Kāmadeva, only for the satisfaction of His devotees. These include Lakṣmījī [the goddess of fortune], the Prajāpati Saṁvatsara and all of Saṁvatsara’s sons and daughters. The daughters of Prajāpati are considered the controlling deities of the nights, and his sons are considered the controllers of the days. The Prajāpati’s offspring number 36,000, one for each day and each night in the lifetime of a human being. At the end of each year, the Prajāpati’s daughters become very agitated upon seeing the extremely effulgent disc of the Supreme Personality of Godhead, and thus they all suffer miscarriages.
Sloka 15:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Na území zvaném Ketumāla-varṣa žije Pán Viṣṇu v podobě Kāmadeva, jen aby uspokojil Své oddané. K nim patří Lakṣmījī (bohyně štěstí), Prajāpati Saṁvatsara a všichni jeho synové a dcery. Dcery Prajāpatiho jsou považovány za vládnoucí božstva nocí a jeho synové jsou považováni za vládce dnů. Jeho potomků je celkem 36 000 — jeden pro každý den a každou noc v životě lidské bytosti. Na konci každého roku Prajāpatiho dcery velmi rozruší pohled na oslnivě zářící disk Nejvyšší Osobnosti Božství, a všechny proto potratí.
Text 16:
In Ketumāla-varṣa, Lord Kāmadeva [Pradyumna] moves very graciously. His mild smile is very beautiful, and when He increases the beauty of His face by slightly raising His eyebrows and glancing playfully, He pleases the goddess of fortune. Thus He enjoys His transcendental senses.
Sloka 16:
Pohyby Pána Kāmadeva (Pradyumny) v Ketumāla-varṣe jsou velice ladné. Jeho mírný úsměv je nádherný, a když zvyšuje krásu svého obličeje laškovnými pohledy a nepatrným pozdvižením obočí, přináší tak potěšení bohyni štěstí. Tímto způsobem si užívá Svých transcendentálních smyslů.
Text 17:
Accompanied during the daytime by the sons of the Prajāpati [the predominating deities of the days] and accompanied at night by his daughters [the deities of the nights], Lakṣmīdevī worships the Lord during the period known as the Saṁvatsara in His most merciful form as Kāmadeva. Fully absorbed in devotional service, she chants the following mantras.
Sloka 17:
Po dobu známou jako Saṁvatsara uctívá Lakṣmīdevī Pána v Jeho nanejvýš milostivé podobě Kāmadeva. Ve dne ji doprovázejí synové Prajāpatiho (vládnoucí božstva dnů) a v noci jeho dcery (božstva nocí). V plném pohroužení do oddané služby recituje následující mantry.
Text 18:
Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Lord Hṛṣīkeśa, the controller of all my senses and the origin of everything. As the supreme master of all bodily, mental and intellectual activities, He is the only enjoyer of their results. The five sense objects and eleven senses, including the mind, are His partial manifestations. He supplies all the necessities of life, which are His energy and thus nondifferent from Him, and He is the cause of everyone’s bodily and mental prowess, which is also nondifferent from Him. Indeed, He is the husband and provider of necessities for all living entities. The purpose of all the Vedas is to worship Him. Therefore let us all offer Him our respectful obeisances. May He always be favorable toward us in this life and the next.
Sloka 18:
S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Hṛṣīkeśovi, vládci všech mých smyslů a původu všeho. Jako svrchovaný vládce všech tělesných, mentálních a intelektuálních činností je jediným poživatelem jejich výsledků. Pět smyslových předmětů a jedenáct smyslů včetně mysli jsou Jeho částečné projevy. Dodává všechny životní nezbytnosti, které jsou Jeho energií, a tím pádem se od Něho neliší, a je příčinou tělesné i mentální síly všech, jež se od Něho také neliší. Ve skutečnosti je manželem a zaopatřovatelem všech živých bytostí. Smyslem všech Ved je uctívat Ho. Všichni Mu proto vzdejme uctivé poklony. Kéž je nám v tomto i v příštím životě příznivě nakloněný.
Text 19:
My dear Lord, You are certainly the fully independent master of all the senses. Therefore all women who worship You by strictly observing vows because they wish to acquire a husband to satisfy their senses are surely under illusion. They do not know that such a husband cannot actually give protection to them or their children. Nor can he protect their wealth or duration of life, for he himself is dependent on time, fruitive results and the modes of nature, which are all subordinate to You.
Sloka 19:
Můj milý Pane, jsi nesporně zcela nezávislý vládce všech smyslů. Všechny ženy, které Tě uctívají striktním dodržováním slibů, aby získaly manžely pro uspokojení svých smyslů, jsou proto nepochybně pod vlivem iluze. Nevědí, že takový manžel ve skutečnosti nemůže poskytnout ochranu jim ani jejich dětem. Nemůže ochránit ani jejich bohatství či délku života, neboť sám závisí na čase, výsledcích plodonosného jednání a kvalitách přírody, které jsou všechny podřízené Tobě.
Text 20:
He alone who is never afraid but who, on the contrary, gives complete shelter to all fearful persons can actually become a husband and protector. Therefore, my Lord, You are the only husband, and no one else can claim this position. If You were not the only husband, You would be afraid of others. Therefore persons learned in all Vedic literature accept only Your Lordship as everyone’s master, and they think no one else a better husband and protector than You.
Sloka 20:
Skutečným manželem a ochráncem se může stát jedině ten, kdo se nikdy nebojí, a naopak poskytuje plné útočiště všem, kdo mají strach. Proto jsi jediným manželem Ty, můj Pane, a nikdo jiný si nemůže činit nárok na toto postavení. Kdybys nebyl jediným manželem, bál by ses druhých. Znalci veškeré védské literatury proto uznávají za vládce všech jedině Tebe, a nikoho jiného než Tebe také nepovažují za lepšího manžela a ochránce.
Text 21:
My dear Lord, You automatically fulfill all the desires of a woman who worships Your lotus feet in pure love. However, if a woman worships Your lotus feet for a particular purpose, You also quickly fulfill her desires, but in the end she becomes broken-hearted and laments. Therefore one need not worship Your lotus feet for some material benefit.
Sloka 21:
Můj milý Pane, automaticky plníš všechny touhy ženy, která uctívá Tvé lotosové nohy s čistou láskou. Pokud je však nějaká žena uctívá za určitým účelem, vyplníš brzy i její touhy, ale nakonec bude zoufat a naříkat. Uctívat Tvé lotosové nohy pro dosažení nějakého hmotného zisku proto není zapotřebí.
Text 22:
O supreme unconquerable Lord, when they become absorbed in thoughts of material enjoyment, Lord Brahmā and Lord Śiva, as well as other demigods and demons, undergo severe penances and austerities to receive my benedictions. But I do not favor anyone, however great he may be, unless he is always engaged in the service of Your lotus feet. Because I always keep You within my heart, I cannot favor anyone but a devotee.
Sloka 22:
Ó svrchovaný, nepřemožitelný Pane, když se Pán Brahmā a Pán Śiva — jakož i další polobozi a démoni — pohrouží do myšlenek na hmotný požitek, podstupují tvrdou askezi, aby získali má požehnání. Já však neobdařím přízní nikoho — bez ohledu na to, jak je veliký — neslouží-li neustále Tvým lotosovým nohám. Jelikož Tě neustále přechovávám ve svém srdci, nemohu přát nikomu jinému než oddanému.
Text 23:
O infallible one, Your lotus palm is the source of all benediction. Therefore Your pure devotees worship it, and You very mercifully place Your hand on their heads. I wish that You may also place Your hand on My head, for although You already bear my insignia of golden streaks on Your chest, I regard this honor as merely a kind of false prestige for me. You show Your real mercy to Your devotees, not to me. Of course, You are the supreme absolute controller, and no one can understand Your motives.
Sloka 23:
Ó Ty, který nikdy nepoklesneš, Tvá lotosová dlaň je zdrojem veškerých požehnání. Tvoji čistí oddaní ji proto uctívají a Ty ji velice milostivě kladeš na jejich hlavy. Přeji si, abys ji položil také na moji hlavu, neboť i když na Své hrudi nosíš můj znak sestávající ze zlatých pruhů, považuji tuto čest pouze za zdroj falešné úcty. Skutečnou milost projevuješ Svým oddaným, nikoliv mně. Jsi samozřejmě nejvyšší, absolutní vládce a nikdo nemůže porozumět Tvým pohnutkám.
Text 24:
Śukadeva Gosvāmī continued: In Ramyaka-varṣa, where Vaivasvata Manu rules, the Supreme Personality of Godhead appeared as Lord Matsya at the end of the last era [the Cākṣuṣa-manvantara]. Vaivasvata Manu now worships Lord Matsya in pure devotional service and chants the following mantra.
Sloka 24:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: V Ramyaka-varṣe, kde vládne Vaivasvata Manu, se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil na konci minulého věku (Cākṣuṣa-manvantary) jako Pán Matsya. Vaivasvata Manu nyní uctívá Pána Matsyu čistou oddanou službou a recituje následující mantru.
Text 25:
I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who is pure transcendence. He is the origin of all life, bodily strength, mental power and sensory ability. Known as Matsyāvatāra, the gigantic fish incarnation, He appears first among all the incarnations. Again I offer my obeisances unto Him.
Sloka 25:
S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, čisté transcendenci. Pán je původem všeho života, tělesné a mentální síly a schopností smyslů. V podobě Matsyāvatāra, obrovské inkarnace ryby, se zjevuje jako první ze všech inkarnací. Znovu Mu skládám uctivé poklony.
Text 26:
My dear Lord, just as a puppeteer controls his dancing dolls and a husband controls his wife, Your Lordship controls all the living entities in the universe, such as the brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras. Although You are in everyone’s heart as the supreme witness and commander and are outside everyone as well, the so-called leaders of societies, communities and countries cannot realize You. Only those who hear the vibration of the Vedic mantras can appreciate You.
Sloka 26:
Můj milý Pane, stejně jako loutkář ovládá své tančící loutky a manžel svou manželku, Ty ovládáš všechny živé bytosti ve vesmíru, jako například brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry. I když sídlíš v srdci každého jako svrchovaný svědek a velitel a jsi také vně každého, takzvaní vůdci společností, společenství a zemí Tě nejsou schopni poznat. Ocenit Tě dokáží jedině ti, kdo naslouchají vibracím védských manter.
Text 27:
My Lord, from the great leaders of the universe, such as Lord Brahmā and other demigods, down to the political leaders of this world, all are envious of Your authority. Without Your help, however, they could neither separately nor concertedly maintain the innumerable living entities within the universe. You are actually the only maintainer of all human beings, of animals like cows and asses, and of plants, reptiles, birds, mountains and whatever else is visible within this material world.
Sloka 27:
Můj Pane, všichni — počínaje velkými vůdci vesmíru, jako je Pán Brahmā a další polobozi, až po politické vůdce tohoto světa — chovají závist vůči Tvé autoritě. Bez Tvé pomoci však ani samostatně, ani společně nedokáží udržovat nesčetné živé bytosti ve vesmíru. Ty jsi ve skutečnosti jediným, kdo udržuje všechny lidské bytosti, zvířata, jako jsou krávy a osli, rostliny, plazy, ptáky, hory a vše ostatní, co lze v tomto hmotném světě spatřit.
Text 28:
O almighty Lord, at the end of the millennium this planet earth, which is the source of all kinds of herbs, drugs and trees, was inundated by water and drowned beneath the devastating waves. At that time, You protected me along with the earth and roamed the sea with great speed. O unborn one, You are the actual maintainer of the entire universal creation, and therefore You are the cause of all living entities. I offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 28:
Ó všemocný Pane, na konci věku byla tato planeta Země, která je zdrojem nejrůznějších bylin, léčivých rostlin a stromů, zaplavena vodou a tonula ve vlnách zpustošení. Tehdy jsi mě i Zemi ochránil a brázdil jsi moře velkou rychlostí. Ó Nezrozený, jsi skutečným udržovatelem celého vesmírného stvoření, a proto jsi příčinou všech živých bytostí. Skládám Ti uctivé poklony.
Text 29:
Śukadeva Gosvāmī continued: In Hiraṇmaya-varṣa, the Supreme Lord, Viṣṇu, lives in the form of a tortoise [kūrma-śarīra]. This most dear and beautiful form is always worshiped there in devotional service by Aryamā, the chief resident of Hiraṇmaya-varṣa, along with the other inhabitants of that land. They chant the following hymns.
Sloka 29:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: V Hiraṇmaya-varṣe žije Nejvyšší Pán, Viṣṇu, v podobě želvy (kūrma-śarīra). Aryamā, vládce Hiraṇmaya-varṣi, tam společně s dalšími obyvateli této země neustále uctívá tuto nanejvýš drahou a nádhernou podobu Pána oddanou službou. Všichni recitují následující hymny.
Text 30:
O my Lord, I offer my respectful obeisances unto You, who have assumed the form of a tortoise. You are the reservoir of all transcendental qualities, and being entirely untinged by matter, You are perfectly situated in pure goodness. You move here and there in the water, but no one can discern Your position. Therefore I offer my respectful obeisances unto You. Because of Your transcendental position, You are not limited by past, present and future. You are present everywhere as the shelter of all things, and therefore I offer my respectful obeisances unto You again and again.
Sloka 30:
Ó můj Pane, který jsi přijal podobu želvy, skládám Ti uctivé poklony. Jsi rezervoárem všech transcendentálních vlastností, a jelikož jsi zcela nedotčený hmotou, dokonale spočíváš v čistém dobru. Pohybuješ se ve vodě z místa na místo, ale nikdo nedokáže zjistit, kde se právě nacházíš. Proto Ti skládám hluboké poklony. Jelikož jsi v transcendentálním postavení, neomezuje Tě minulost, přítomnost a budoucnost. Jsi přítomný všude jako útočiště všeho, a proto se Ti s úctou znovu a znovu klaním.
Text 31:
My dear Lord, this visible cosmic manifestation is a demonstration of Your own creative energy. Since the countless varieties of forms within this cosmic manifestation are simply a display of Your external energy, this virāṭ-rūpa [universal body] is not Your real form. Except for a devotee in transcendental consciousness, no one can perceive Your actual form. Therefore I offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 31:
Můj milý Pane, tento viditelný vesmírný projev je ukázkou Tvé tvůrčí energie. Jelikož nesčetné druhy podob v něm jsou pouze projevem Tvé vnější energie, tato virāṭ-rūpa (vesmírné tělo) není Tvou skutečnou podobou. Tu ovšem nedokáže vnímat nikdo jiný než oddaný, který má transcendentální vědomí. Proto Ti skládám uctivé poklony.
Text 32:
My dear Lord, You manifest Your different energies in countless forms: as living entities born from wombs, from eggs and from perspiration; as plants and trees that grow out of the earth; as all living entities, both moving and standing, including the demigods, the learned sages and the pitās; as outer space, as the higher planetary system containing the heavenly planets, and as the planet earth with its hills, rivers, seas, oceans and islands. Indeed, all the stars and planets are simply manifestations of Your different energies, but originally You are one without a second. Therefore there is nothing beyond You. This entire cosmic manifestation is therefore not false but is simply a temporary manifestation of Your inconceivable energy.
Sloka 32:
Můj milý Pane, projevuješ Své různé energie v nesčetných podobách: jako živé bytosti zrozené z lůna, z vajec a z potu; jako rostliny a stromy, které rostou ze země; jako všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, včetně polobohů, učených mudrců a Pitů; jako meziplanetární prostor; jako vyšší planetární systém sestávající z nebeských planet a jako Zemi s jejími kopci, řekami, moři, oceány a ostrovy. Všechny hvězdy a planety jsou pouhými projevy Tvých různých energií, ale původně jsi jeden jediný. Neexistuje proto nic, co by Tě přesahovalo. Celý tento vesmírný projev tedy není neskutečný, ale je pouze dočasnou ukázkou Tvé nepochopitelné energie.
Text 33:
O my Lord, Your name, form and bodily features are expanded in countless forms. No one can determine exactly how many forms exist, yet You Yourself, in Your incarnation as the learned scholar Kapiladeva, have analyzed the cosmic manifestation as containing twenty-four elements. Therefore if one is interested in Sāṅkhya philosophy, by which one can enumerate the different truths, he must hear it from You. Unfortunately, nondevotees simply count the different elements and remain ignorant of Your actual form. I offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 33:
Ó můj Pane, Tvé jméno, podoba a tělesné rysy se expandují v nesčetných formách. Nikdo nemůže přesně určit, kolik podob existuje, ale Ty Sám jsi ve Své inkarnaci velkého učence Kapiladeva analýzou určil, že vesmírný projev se skládá z dvaceti čtyř prvků. Zajímá-li se tedy někdo o sāṅkhyovou filozofii, pomocí níž lze vyčíslit různé pravdy, musí ji vyslechnout od Tebe. Neoddaní naneštěstí jen počítají různé prvky a o Tvé skutečné podobě nevědí. S úctou se ti klaním.
Text 34:
Śukadeva Gosvāmī said: Dear King, the Supreme Lord in His boar incarnation, who accepts all sacrificial offerings, lives in the northern part of Jambūdvīpa. There, in the tract of land known as Uttarakuru-varṣa, mother earth and all the other inhabitants worship Him with unfailing devotional service by repeatedly chanting the following Upaniṣadic mantra.
Sloka 34:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Milý králi, Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci kance, Jenž přijímá všechny oběti, sídlí v severní části Jambūdvīpu. Tam, na území zvaném Uttarakuru-varṣa, Ho matka Země společně se všemi ostatními obyvateli uctívá neochvějnou oddanou službou prostřednictvím opakované recitace následující Upaniṣad-mantry.
Text 35:
O Lord, we offer our respectful obeisances unto You as the gigantic person. Simply by chanting mantras, we shall be able to understand You fully. You are yajña [sacrifice], and You are the kratu [ritual]. Therefore all the ritualistic ceremonies of sacrifice are part of Your transcendental body, and You are the only enjoyer of all sacrifices. Your form is composed of transcendental goodness. You are known as tri-yuga because in Kali-yuga You appeared as a concealed incarnation and because You always fully possess the three pairs of opulences.
Sloka 35:
Ó Pane, uctivě se Ti klaníme jakožto gigantické osobě. Pouhým pronášením manter Tě budeme schopni plně pochopit. Jsi yajña (oběť) a kratu (obřad). Všechny obětní obřady jsou tedy částí Tvého transcendentálního těla a Ty jsi jejich jediným poživatelem. Tvou podobu tvoří transcendentální dobro. Jsi známý jako tri-yuga, protože v Kali-yuze ses zjevil jako skrytá inkarnace a protože vždy v plné míře oplýváš třemi páry vznešených vlastností.
Text 36:
By manipulating a fire-generating stick, great saints and sages can bring forth the fire lying dormant within wood. In the same way, O Lord, those expert in understanding the Absolute Truth try to see You in everything — even in their own bodies. Yet you remain concealed. You are not to be understood by indirect processes involving mental or physical activities. Because You are self-manifested, only when You see that a person is wholeheartedly engaged in searching for You do You reveal Yourself. Therefore I offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 36:
S použitím příslušného dřívka dokáží velcí světci a mudrci roznítit oheň spící ve dřevě. Stejně tak se Tebe, ó Pane, snaží odborníci na chápání Absolutní Pravdy vidět ve všem, včetně svých těl. Ty však zůstáváš skrytý. Nelze Tě pochopit nepřímými procesy sestávajícími z mentálních či fyzických činností. Jelikož se projevuješ z vlastní vůle, zjevíš se jen tomu, kdo se Tě z celého srdce snaží najít. Proto Ti skládám uctivé poklony.
Text 37:
The objects of material enjoyment [sound, form, taste, touch and smell], the activities of the senses, the controllers of sensory activities [the demigods], the body, eternal time and egotism are all creations of Your material energy. Those whose intelligence has become fixed by perfect execution of mystic yoga can see that all these elements result from the actions of Your external energy. They can also see Your transcendental form as Supersoul in the background of everything. Therefore I repeatedly offer my respectful obeisances unto You.
Sloka 37:
Předměty hmotného požitku (zvuk, podoba, chuť, dotek a vůně), činnosti smyslů, vládci smyslových činností (polobozi), tělo, věčný čas a egoismus — to vše jsou výtvory Tvé hmotné energie. Ti, jejichž inteligence se upevnila dokonalým vykonáváním mystické yogy, jsou schopni vidět, že všechny tyto prvky jsou výsledkem působení Tvé vnější energie. Vidí také Tvou transcendentální podobu Nadduše stojící v pozadí všeho. Znovu a znovu Ti proto skládám uctivé poklony.
Text 38:
O Lord, You do not desire the creation, maintenance or annihilation of this material world, but You perform these activities for the conditioned souls by Your creative energy. Exactly as a piece of iron moves under the influence of a lodestone, inert matter moves when You glance over the total material energy.
Sloka 38:
Ó Pane, Ty netoužíš po stvoření, udržování a zničení hmotného světa, ale Svou tvůrčí energií vykonáváš tyto činnosti ve prospěch podmíněných duší. Tak jako se kus železa pohybuje pod vlivem magnetovce, nečinná hmota se dává do pohybu, když pohlédneš na celkovou hmotnou energii.
Text 39:
My Lord, as the original boar within this universe, You fought and killed the great demon Hiraṇyakṣa. Then You lifted me [the earth] from the Garbhodaka Ocean on the end of Your tusk, exactly as a sporting elephant plucks a lotus flower from the water. I bow down before You.
Sloka 39:
Můj Pane, v podobě původního kance v tomto vesmíru jsi bojoval s velkým démonem Hiraṇyākṣou, kterého jsi zabil. Poté jsi mě (Zemi) vyzdvihl na špičce Svého klu z Oceánu Garbhodaka, stejně jako hrající si slon vytrhne z vody lotosový květ. Klaním se před Tebou.