Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्लमस्वेददौर्गन्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयस्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५ ॥

Text

Verš

yān upajuṣāṇānāṁ na kadācid api prajānāṁ valī-palita-klama-sveda-daurgandhya-jarāmaya-mṛtyu-śītoṣṇa-vaivarṇyopasargādayas tāpa-viśeṣā bhavanti yāvaj jīvaṁ sukhaṁ niratiśayam eva.
yān upajuṣāṇānāṁ na kadācid api prajānāṁ valī-palita-klama-sveda-daurgandhya-jarāmaya-mṛtyu-śītoṣṇa-vaivarṇyopasargādayas tāpa-viśeṣā bhavanti yāvaj jīvaṁ sukhaṁ niratiśayam eva.

Synonyms

Synonyma

yān — which (all the products produced because of the flowing rivers mentioned above); upajuṣāṇānām — of persons who are fully utilizing; na — not; kadācit — at any time; api — certainly; prajānām — of the citizens; valī — wrinkles; palita — grey hair; klama — fatigue; sveda — perspiration; daurgandhya — bad odors because of unclean perspiration; jarā — old age; āmaya — disease; mṛtyu — untimely death; śīta — severe cold; uṣṇa — scorching heat; vaivarṇya — fading of the luster of the body; upasarga — troubles; ādayaḥ — and so on; tāpa — of sufferings; viśeṣāḥ — varieties; bhavanti — are; yāvat — as long as; jīvam — life; sukham — happiness; niratiśayam — unlimited; eva — only.

yān — které (všechny produkty získané z výše zmíněných řek); upajuṣāṇānām — těch, kdo plně využívají; na — ne; kadācit — kdykoliv; api — jistě; prajānām — občanů; valī — vrásky; palita — šediny; klama — únava; sveda — pot; daurgandhya — nepříjemný zápach nečistého potu; jarā — stáří; āmaya — nemoc; mṛtyu — předčasná smrt; śīta — tuhá zima; uṣṇa — spalující horko; vaivarṇya — ztráta tělesného lesku; upasarga — potíže; ādayaḥ — a tak dále; tāpa — utrpení; viśeṣāḥ — různé druhy; bhavanti — jsou; yāvat — dokud; jīvam — život; sukham — štěstí; niratiśayam — neomezené; eva — pouze.

Translation

Překlad

The residents of the material world who enjoy the products of these flowing rivers have no wrinkles on their bodies and no grey hair. They never feel fatigue, and perspiration does not give their bodies a bad odor. They are not afflicted by old age, disease or untimely death, they do not suffer from chilly cold or scorching heat, nor do their bodies lose their luster. They all live very happily, without anxieties, until death.

Obyvatelé hmotného světa, kteří se těší z produktů těchto řek, nemají žádné vrásky ani šediny. Nikdy necítí únavu a pot nedodává jejich tělům nepříjemný zápach. Nesouží je stáří a nemoc, neumírají předčasně, netrpí mrazivou zimou ani spalujícím horkem a jejich těla neztrácejí svůj lesk. Až do smrti žijí všichni velice šťastně, bez jakékoliv úzkosti.

Purport

Význam

This verse hints at the perfection of human society even within this material world. The miserable conditions of this material world can be corrected by a sufficient supply of milk, yogurt, honey, ghee, molasses, food grains, ornaments, bedding, sitting places and so on. This is human civilization. Ample food grains can be produced through agricultural enterprises, and profuse supplies of milk, yogurt and ghee can be arranged through cow protection. Abundant honey can be obtained if the forests are protected. Unfortunately, in modern civilization, men are busy killing the cows that are the source of yogurt, milk and ghee, they are cutting down all the trees that supply honey, and they are opening factories to manufacture nuts, bolts, automobiles and wine instead of engaging in agriculture. How can the people be happy? They must suffer from all the misery of materialism. Their bodies become wrinkled and gradually deteriorate until they become almost like dwarves, and a bad odor emanates from their bodies because of unclean perspiration resulting from eating all kinds of nasty things. This is not human civilization. If people actually want happiness in this life and want to prepare for the best in the next life, they must adopt a Vedic civilization. In a Vedic civilization, there is a full supply of all the necessities mentioned above.

Tento verš poukazuje na to, co je dokonalostí lidské společnosti dokonce i v tomto hmotném světě. Strastiplné podmínky hmotného světa lze odstranit dostatkem mléka, jogurtu, medu, ghí, melasy, obilí, ozdob, lůžek, sedátek a tak dále. To je lidská civilizace. Hojné množství obilí lze získat zemědělským podnikáním a bohaté zásoby mléka, jogurtu a ghí lze zajistit ochranou krav. Jsou-li chráněny lesy, lze získat spoustu medu. V moderní civilizaci se bohužel neustále zabíjejí krávy, které jsou zdrojem jogurtu, mléka a ghí, kácejí se všechny stromy, které dávají med, a místo práce v zemědělství se otevírají továrny na výrobu matic, šroubů, automobilů a vína. Jak by potom mohli být lidé šťastní? Neustále musí trpět veškerou bídou materialismu. Přibývá jim vrásek a postupně chřadnou, až se z nich stávají téměř trpaslíci, a šíří kolem sebe nepříjemný zápach nečistého potu, který je výsledkem toho, že jedí odporné věci všeho druhu. To není lidská civilizace. Jestliže si lidé skutečně přejí dosáhnout v tomto životě štěstí a připravit se na co nejlepší příští život, musí přijmout védskou civilizaci, kde je vždy dostatek všech výše uvedených potřeb.