Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

तत्र च क्‍वचिदातपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुप: ॥ ६ ॥

Text

Verš

tatra ca kvacid ātapodaka-nibhān viṣayān upadhāvati pāna-bhojana-vyavāyādi-vyasana-lolupaḥ.
tatra ca kvacid ātapodaka-nibhān viṣayān upadhāvati pāna-bhojana-vyavāyādi-vyasana-lolupaḥ.

Synonyms

Synonyma

tatra — there (in this phantom place); ca — also; kvacit — sometimes; ātapa-udaka-nibhān — like the water in a mirage in the desert; viṣayān — the objects of sense enjoyment; upadhāvati — runs after; pāna — to drinking; bhojana — to eating; vyavāya — to sex life; ādi — and so on; vyasana — with addiction; lolupaḥ — a debauchee.

tatra — tam (na tomto iluzorním místě); ca — také; kvacit — někdy; ātapa-udaka-nibhān — jako voda ve fata morgáně na poušti; viṣayān — předměty smyslového požitku; upadhāvati — žene se za; pāna — k pití; bhojana — k jídlu; vyavāya — k sexu; ādi — a tak dále; vyasana — s návykem; lolupaḥ — zvrhlík.

Translation

Překlad

Sometimes in this house in the sky [gandharva-pura] the conditioned soul drinks, eats and has sex. Being overly attached, he chases after the objects of the senses just as a deer chases a mirage in the desert.

Podmíněná duše v tomto domě na nebi (gandharva-pura) někdy pije, jí a holduje sexu. Jelikož je přehnaně připoutaná, honí se za smyslovými předměty stejně, jako se jelen žene za fata morgánou na poušti.

Purport

Význam

There are two worlds — the spiritual and the material. The material world is false like a mirage in the desert. In the desert, animals think they see water, but actually there is none. Similarly, those who are animalistic try to find peace within the desert of material life. It is repeatedly said in different śāstras that there is no pleasure in this material world. Furthermore, even if we agree to live without pleasure, we are not allowed to do so. In Bhagavad-gītā, Lord Kṛṣṇa says that the material world is not only full of miseries (duḥkhālayam) but also temporary (aśāśvatam). Even if we want to live here amid miseries, material nature will not allow us to do so. It will oblige us to change bodies and enter another atmosphere full of miserable conditions.

Existují dva světy — duchovní a hmotný. Hmotný svět je iluzorní jako fata morgána na poušti. Zvířata na poušti si myslí, že vidí vodu, ale ve skutečnosti tam žádná není. Stejně tak lidé, kteří jsou jako zvířata, se snaží nalézt mír v poušti hmotného života. V různých śāstrách je opakovaně řečeno, že v tomto hmotném světě žádná radost neexistuje. Dokonce i když přistoupíme na to, že budeme žít bez radosti, ani to nám nebude dovoleno. V Bhagavad-gītě Pán Kṛṣṇa říká, že hmotný svět je nejen plný utrpení (duḥkhālayam), ale také dočasný (aśāśvatam). I kdybychom zde chtěli žít uprostřed všeho utrpení, hmotná příroda nám to nedovolí. Donutí nás vyměnit těla a vstoupit do jiné atmosféry plné bídných podmínek.