Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपद: कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्त: पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि ॥ ४१ ॥

Text

Verš

karma-vallīm avalambya tata āpadaḥ kathañcin narakād vimuktaḥ punar apy evaṁ saṁsārādhvani vartamāno nara-loka-sārtham upayāti evam upari gato ’pi.
karma-vallīm avalambya tata āpadaḥ kathañcin narakād vimuktaḥ punar apy evaṁ saṁsārādhvani vartamāno nara-loka-sārtham upayāti evam upari gato ’pi.

Synonyms

Synonyma

karma-vallīm — the creeper of fruitive activities; avalambya — taking shelter of; tataḥ — from that; āpadaḥ — dangerous or miserable condition; kathañcit — somehow or other; narakāt — from the hellish condition of life; vimuktaḥ — being freed; punaḥ api — again; evam — in this way; saṁsāra-adhvani — on the path of material existence; vartamānaḥ — existing; nara-loka-sa-artham — the field of self-interested material activities; upayāti — he enters; evam — thus; upari — above (in the higher planetary systems); gataḥ api — although promoted.

karma-vallīm — popínavá rostlina plodonosného jednání; avalambya — přijme útočiště u; tataḥ — z té; āpadaḥ — nebezpečné nebo strastiplné situace; kathañcit — nějakým způsobem; narakāt — z pekelných podmínek života; vimuktaḥ — vysvobozený; punaḥ api — znovu; evam — takto; saṁsāra-adhvani — na cestě hmotné existence; vartamānaḥ — existuje; nara-loka-sa-artham — pole sobeckých hmotných činností; upayāti — vstupuje; evam — takto; upari — nahoru (na vyšší planetární soustavy); gataḥ api — i když je povýšený.

Translation

Překlad

When the conditioned soul accepts the shelter of the creeper of fruitive activity, he may be elevated by his pious activities to higher planetary systems and thus gain liberation from hellish conditions, but unfortunately he cannot remain there. After reaping the results of his pious activities, he has to return to the lower planetary systems. In this way he perpetually goes up and comes down.

Když podmíněná duše přijme útočiště u popínavé rostliny plodonosného jednání, může svými zbožnými činnostmi dosáhnout vyšších planetárních soustav, a tak se vysvobodit z pekelných podmínek. Naneštěstí tam však nemůže zůstat — poté, co sklidí výsledky svých zbožných činností, se musí vrátit na nižší planetární soustavy. Takto neustále putuje nahoru a dolů.

Purport

Význam

In this regard Śrī Caitanya Mahāprabhu says:

V této souvislosti říká Śrī Caitanya Mahāprabhu:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 19.151)

(Cc. Madhya 19.151)

Even if one wanders for many millions of years, from the time of creation until the time of annihilation, one cannot get free from the path of material existence unless one receives shelter at the lotus feet of a pure devotee. As a monkey takes shelter of the branch of a banyan tree and thinks he is enjoying, the conditioned soul, not knowing the real interest of his life, takes shelter of the path of karma-kāṇḍa, fruitive activities. Sometimes he is elevated to the heavenly planets by such activities, and sometimes he again descends to earth. This is described by Śrī Caitanya Mahāprabhu as brahmāṇḍa bhramite. However, if by Kṛṣṇa’s grace one is fortunate enough to come under the shelter of the guru, by the mercy of Kṛṣṇa he receives lessons on how to execute devotional service to the Supreme Lord. In this way he receives a clue of how to get out of his continuous struggle up and down within the material world. Therefore the Vedic injunction is that one should approach a spiritual master. The Vedas declare: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (Muṇḍaka Upaniṣad 1.2.12). Similarly in Bhagavad-gītā (4.34) the Supreme Personality of Godhead advises:

I když živá bytost putuje mnoho miliónů let, od doby stvoření po dobu zničení, nemůže se vysvobodit z cesty hmotné existence, dokud nezíská útočiště u lotosových nohou čistého oddaného. Tak jako se opice drží větve banyánu a myslí si, že si užívá, podmíněná duše, která nezná skutečný účel svého života, se drží cesty plodonosných činností (karma-kāṇḍa). Někdy díky těmto činnostem vystoupí nebeské planety a jindy znovu sestoupí na Zemi. To popisuje Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy brahmāṇḍa bhramite. Má-li však Kṛṣṇovou milostí někdo to štěstí, že dosáhne útočiště u gurua, dostane se mu milostí Kṛṣṇy také poučení o tom, jak vykonávat oddanou službu Nejvyššímu Pánu. Tak získá klíč, jak se vymanit z tohoto nekonečného strastiplného stoupání a klesání v hmotném světě. Védský pokyn proto zní, že člověk má vyhledat duchovního mistra. Vedy prohlašují: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (Muṇḍaka Upaniṣad 1.2.12). Podobně v Bhagavad-gītě (4.34) Nejvyšší Osobnost Božství radí:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.” Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) gives similar advice:

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, neboť uzřely pravdu.” Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) dává podobnou radu:

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam

“Any person who seriously desires to achieve real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of his spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and be able to convince others of these conclusions. Such great personalities, who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters.” Similarly, Viśvanātha Cakravartī, a great Vaiṣṇava, also advises, yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ: “By the mercy of the spiritual master one receives the mercy of Kṛṣṇa.” This is the same advice given by Śrī Caitanya Mahāprabhu (guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja). This is essential. One must come to Kṛṣṇa consciousness, and therefore one must take shelter of a pure devotee. Thus one can become free from the clutches of matter.

“Každý, kdo si opravdu přeje dosáhnout skutečného štěstí, musí vyhledat pravého duchovního mistra a přijmout u něho útočiště prostřednictvím zasvěcení. Kvalifikací jeho duchovního mistra je, že na základě úvahy musí mít zrealizované závěry písem a musí být schopen o nich přesvědčit ostatní. Takové velké osobnosti, které se odevzdaly Nejvyššímu Bohu a ponechaly stranou všechny hmotné ohledy, je třeba chápat jako pravé duchovní mistry.” Rovněž Viśvanātha Cakravartī, velký vaiṣṇava, radí: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — “Milostí duchovního mistra člověk získá milost Kṛṣṇy.” To je stejná rada jako ta, kterou dal Śrī Caitanya Mahāprabhu (guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja). To je podstatné. Živá bytost musí dospět k vědomí Kṛṣṇy, a proto musí přijmout útočiště u čistého oddaného. Tak se může vysvobodit ze zajetí hmoty.