Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

एवं वित्तव्यतिषङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ
उद्वहत्यथापवहति ॥ ३७ ॥

Text

Verš

evaṁ vitta-vyatiṣaṅga-vivṛddha-vairānubandho ’pi pūrva-vāsanayā mitha udvahaty athāpavahati.
evaṁ vitta-vyatiṣaṅga-vivṛddha-vairānubandho ’pi pūrva-vāsanayā mitha udvahaty athāpavahati.

Synonyms

Synonyma

evam — in this way; vitta-vyatiṣaṅga — because of monetary transactions; vivṛddha — increased; vaira-anubandhaḥ — having relationships of enmity; api — although; pūrva-vāsanayā — by the fructifying results of previous impious activities; mithaḥ — with each other; udvahati — become united by means of the marriage of sons and daughters; atha — thereafter; apavahati — they give up the marriage or get a divorce.

evam — takto; vitta-vyatiṣaṅga — kvůli finančním transakcím; vivṛddha — zvětšené; vaira-anubandhaḥ — panuje mezi nimi nepřátelství; api — ačkoliv; pūrva-vāsanayā — když jejich minulé bezbožné činnosti nesou své ovoce; mithaḥ — navzájem; udvahati — spojí se prostřednictvím svatby synů a dcer; atha — poté; apavahati — zruší manželství a rozvedou se.

Translation

Překlad

Although people may be enemies, in order to fulfill their desires again and again, they sometimes get married. Unfortunately, these marriages do not last very long, and the people involved are separated again by divorce or other means.

I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem.

Purport

Význam

As stated previously, every conditioned soul has the propensity to cheat, even in marriage. Everywhere in this material world, one conditioned soul is envious of another. For the time being, people may remain friends, but eventually they become enemies again and fight over money. Sometimes they marry and then separate by divorce or other means. On the whole, unity is never permanent. Due to the cheating propensity, both parties always remain envious. Even in Kṛṣṇa consciousness, separation and enmity take place due to the prominence of material propensities.

Již bylo řečeno, že každá podmíněná duše má sklony podvádět, a to platí i v manželství. Všude v tomto hmotném světě je jedna podmíněná duše nepřátelská vůči druhé. Na nějaký čas mohou být lidé přáteli, ale nakonec se znovu znepřátelí a bojují o peníze. Někdy uzavřou svatbu a pak se rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem. Všeobecně vzato, jednota není nikdy trvalá. Kvůli sklonu podvádět zůstávají obě strany navzájem nepřátelské. Dokonce i ve vědomí Kṛṣṇy dochází k odloučení a vzniká nepřátelství vlivem převládajících hmotných sklonů.