Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात्परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षाद्भगवन्तं यज्ञपुरुषमनाद‍ृत्य पाखण्डदेवता: कङ्कगृध्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहृता: साङ्केत्येनाभिधत्ते ॥ २९ ॥

Text

Verš

kadācid īśvarasya bhagavato viṣṇoś cakrāt paramāṇv-ādi-dvi-parārdhāpavarga-kālopalakṣaṇāt parivartitena vayasā raṁhasā harata ābrahma-tṛṇa-stambādīnāṁ bhūtānām animiṣato miṣatāṁ vitrasta-hṛdayas tam eveśvaraṁ kāla-cakra-nijāyudhaṁ sākṣād bhagavantaṁ yajña-puruṣam anādṛtya pākhaṇḍa-devatāḥ kaṅka-gṛdhra-baka-vaṭa-prāyā ārya-samaya-parihṛtāḥ sāṅketyenābhidhatte.
kadācid īśvarasya bhagavato viṣṇoś cakrāt paramāṇv-ādi-dvi-parārdhāpavarga-kālopalakṣaṇāt parivartitena vayasā raṁhasā harata ābrahma-tṛṇa-stambādīnāṁ bhūtānām animiṣato miṣatāṁ vitrasta-hṛdayas tam eveśvaraṁ kāla-cakra-nijāyudhaṁ sākṣād bhagavantaṁ yajña-puruṣam anādṛtya pākhaṇḍa-devatāḥ kaṅka-gṛdhra-baka-vaṭa-prāyā ārya-samaya-parihṛtāḥ sāṅketyenābhidhatte.

Synonyms

Synonyma

kadācit — sometimes; īśvarasya — of the Supreme Lord; bhagavataḥ — of the Supreme Personality of Godhead; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; cakrāt — from the disc; paramāṇu-ādi — beginning from the time of minute atoms; dvi-parārdha — the duration of the life of Brahmā; apavarga — ending; kāla — of time; upalakṣaṇāt — having the symptoms; parivartitena — revolving; vayasā — by the chronological order of ages; raṁhasā — swiftly; harataḥ — taking away; ā-brahma — beginning from Lord Brahmā; tṛṇa-stamba-ādīnām — down to the small clumps of grass; bhūtānām — of all living entities; animiṣataḥ — without blinking the eyes (without fail); miṣatām — before the eyes of the living entities (without their being able to stop it); vitrasta-hṛdayaḥ — being afraid in the heart; tam — Him; eva — certainly; īśvaram — the Supreme Lord; kāla-cakra-nija-āyudham — whose personal weapon is the disc of time; sākṣāt — directly; bhagavantam — the Supreme Personality of Godhead; yajña-puruṣam — who accepts all kinds of sacrificial ceremonies; anādṛtya — without caring for; pākhaṇḍa-devatāḥ — concocted incarnations of God (man-made gods or demigods); kaṅka — buzzards; gṛdhra — vultures; baka — herons; vaṭa-prāyāḥ — like crows; ārya-samaya-parihṛtāḥ — who are rejected by authorized Vedic scriptures accepted by the Āryans; sāṅketyena — by concoction or with no basis of authority indicated by scripture; abhidhatte — he accepts as worshipable.

kadācit — někdy; īśvarasya — Nejvyššího Pána; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; cakrāt — od disku; paramāṇu-ādi — počínaje časem nepatrných atomů; dvi-parārdha — délka života Brahmy; apavarga — konče; kāla — času; upalakṣaṇāt — s příznaky; parivartitena — otáčení; vayasā — chronologickým pořadím věků; raṁhasā — rychle; harataḥ — odebírá; ā-brahma — počínaje Pánem Brahmou; tṛṇa-stamba-ādīnām — až po malé trsy trávy; bhūtānām — všech živých bytostí; animiṣataḥ — bez mrknutí oka (neomylně); miṣatām — před očima živých bytostí (aniž by tomu mohly zabránit); vitrasta-hṛdayaḥ — s obavami v srdci; tam — o Něho; eva — jistě; īśvaram — Nejvyššího Pána; kāla-cakra-nija-āyudham — Jehož osobní zbraní je disk času; sākṣāt — přímo; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-puruṣam — Jenž přijímá všechny druhy obětních obřadů; anādṛtya — aniž by se staral o; pākhaṇḍa-devatāḥ — smyšlené inkarnace Boha (polobozi či bozi, kteří jsou výtvorem člověka); kaṅka — káňata; gṛdhra — supi; baka — volavky; vaṭa-prāyāḥ — jako vrány; ārya-samaya-parihṛtāḥ — kteří jsou zavrženi autorizovanými védskými písmy, jež uznávají Árjové; sāṅketyena — na základě smyšlenky, nepodložené autoritou písem; abhidhatte — přijímá jako hodné uctívání.

Translation

Překlad

The personal weapon used by Lord Kṛṣṇa, the disc, is called hari-cakra, the disc of Hari. This cakra is the wheel of time. It expands from the beginning of the atoms up to the time of Brahmā’s death, and it controls all activities. It is always revolving and spending the lives of the living entities, from Lord Brahmā down to an insignificant blade of grass. Thus one changes from infancy, to childhood, to youth and maturity, and thus one approaches the end of life. It is impossible to check this wheel of time. This wheel is very exacting because it is the personal weapon of the Supreme Personality of Godhead. Sometimes the conditioned soul, fearing the approach of death, wants to worship someone who can save him from imminent danger. Yet he does not care for the Supreme Personality of Godhead, whose weapon is the indefatigable time factor. The conditioned soul instead takes shelter of a man-made god described in unauthorized scriptures. Such gods are like buzzards, vultures, herons and crows. Vedic scriptures do not refer to them. Imminent death is like the attack of a lion, and neither vultures, buzzards, crows nor herons can save one from such an attack. One who takes shelter of unauthorized man-made gods cannot be saved from the clutches of death.

Osobní zbraň, kterou používá Pán Kṛṣṇa — Jeho disk — se nazývá hari-cakra, disk Pána Hariho. Touto cakrou je kolo času. Sahá od počátku atomů až po okamžik smrti Pána Brahmy a ovládá všechny činnosti. Neustále se otáčí a ukrajuje ze životů živých bytostí, počínaje Pánem Brahmou a konče nepatrným stéblem trávy. Tímto způsobem člověk prochází z kojeneckého věku do dětství, mládí a dospělosti, a tak se blíží ke konci svého života. Toto kolo času není možné zastavit. Je velice přesné, protože je osobní zbraní Nejvyšší Osobnosti Božství. Někdy chce podmíněná duše ve strachu z blížící se smrti uctívat někoho, kdo by ji mohl zachránit před bezprostředním nebezpečím. Přesto se však nestará o Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jehož zbraní je nepřemožitelný časový faktor. Místo toho se podmíněná duše uchyluje k falešným bohům, o kterých se zmiňují neautorizovaná písma. Takoví bozi jsou jako káňata, supi, volavky a vrány. Védská písma se na ně neodvolávají. Bezprostřední smrt je jako útok lva a supi, káňata, vrány ani volavky nemohou člověka před takovým útokem zachránit. Přijetí útočiště u neautorizovaných, člověkem vytvořených bohů nemůže nikoho vyrvat ze spárů smrti.

Purport

Význam

It is stated: hariṁ vinā mṛtiṁ na taranti. No one can save himself from the cruel hands of death without being favored by Hari, the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad-gītā it is stated, mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: whoever fully surrenders unto Kṛṣṇa can be saved from the cruel hands of material nature. The conditioned soul, however, sometimes wants to take shelter of a demigod, man-made god, pseudo incarnation or bogus svāmī or yogī. All these cheaters claim to follow religious principles, and all this has become very popular in this Age of Kali. There are many pāṣaṇḍīs who, without referring to the śāstras, pose themselves as incarnations, and foolish people follow them. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, has left behind Him Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā. Not referring to these authorized scriptures, rascals take shelter of man-made scriptures and try to compete with Lord Kṛṣṇa. That is the greatest difficulty one encounters when trying to promote spiritual consciousness in human society. The Kṛṣṇa consciousness movement is trying its best to bring people back to Kṛṣṇa consciousness in its pure form, but the pāṣaṇḍīs and atheists, who are cheaters, are so numerous that sometimes we become perplexed and wonder how to push this movement forward. In any case, we cannot accept the unauthorized ways of so-called incarnations, gods, cheaters and bluffers, who are described here as crows, vultures, buzzards and herons.

Je řečeno: hariṁ vinā mṛtiṁ na taranti. Bez přízně Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství, se nikdo nemůže zachránit před krutými spáry smrti. Bhagavad-gītā uvádí: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — každý, kdo se plně odevzdá Kṛṣṇovi, může být z krutých spárů hmotné přírody vysvobozen. Podmíněná duše se však někdy chce odevzdat nějakému polobohu, falešnému bohu, pseudoinkarnaci nebo falešnému svāmīmu či yogīnovi. Všichni tito podvodníci tvrdí, že se řídí náboženskými zásadami, a začali být také v současném věku Kali velice populární. Existuje mnoho pāṣaṇḍīch, kteří se bez odkazů na śāstry vydávají za inkarnace, a hloupí lidé je následují. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nám po Sobě zanechal Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Darebáci se bez odkazů na tato autorizovaná písma obracejí na písma vytvořená člověkem a pokoušejí se s Pánem Kṛṣṇou soupeřit. To je největší potíž, se kterou se setkáváme při své snaze pozdvihnout úroveň duchovního vědomí v lidské společnosti. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vynakládá veškeré úsilí na to, aby přivedlo lidi zpátky k vědomí Kṛṣṇy v jeho čisté podobě, ale podvodných pāṣaṇḍīch a ateistů je tolik, že jsme někdy uvedeni do rozpaků a uvažujeme, jak toto hnutí dále prosazovat. V žádném případě však nemůžeme přijmout neautorizované způsoby takzvaných inkarnací, bohů, podvodníků a šarlatánů, kteří jsou zde označeni za vrány, supy, káňata a volavky.