Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Devanagari

Dévanágarí

क्‍वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात् ॥ २६ ॥

Text

Verš

kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam anyebhyo vā kākiṇikā-mātram apy apaharan yat kiñcid vā vidveṣam eti vitta-śāṭhyāt.
kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam anyebhyo vā kākiṇikā-mātram apy apaharan yat kiñcid vā vidveṣam eti vitta-śāṭhyāt.

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; mithaḥ — with one another; vyavaharan — trading; yat kiñcit — whatever little bit; dhanam — money; anyebhyaḥ — from others; — or; kākiṇikā-mātram — a very small amount (twenty cowries); api — certainly; apaharan — taking away by cheating; yat kiñcit — whatever small amount; — or; vidveṣam eti — creates enmity; vitta-śāṭhyāt — because of cheating.

kvacit — někdy; mithaḥ — navzájem; vyavaharan — obchodující; yat kiñcit — sebemenší množství; dhanam — peněz; anyebhyaḥ — od jiných; — nebo; kākiṇikā-mātram — velice malý obnos (dvacet mušliček kauri); api — jistě; apaharan — odebrání podvodem; yat kiñcit — sebemenší obnos; — nebo; vidveṣam eti — vytváří nepřátelství; vitta-śāṭhyāt — kvůli podvádění.

Translation

Překlad

As far as transactions with money are concerned, if one person cheats another by a farthing or less, they become enemies.

Co se týče finančních transakcí, když jedna osoba podvede druhou o pár drobných, stanou se nepřáteli.

Purport

Význam

This is called saṁsāra-dāvānala. Even in ordinary transactions between two people, there is invariably cheating because the conditioned soul is defective in four ways — he is illusioned, he commits mistakes, his knowledge is imperfect, and he has a propensity to cheat. Unless one is liberated from material conditioning, these four defects must be there. Consequently every man has a cheating propensity, which is employed in business or money transactions. Although two friends may be living peacefully together, due to their propensity to cheat they become enemies when there is a transaction between them. A philosopher accuses an economist of being a cheater, and an economist may accuse a philosopher of being a cheater when he comes in contact with money. In any case, this is the condition of material life. One may profess a high philosophy, but when one is in need of money, he becomes a cheater. In this material world, so-called scientists, philosophers and economists are nothing but cheaters in one way or another. The scientists are cheaters because they present so many bogus things in the name of science. They propose going to the moon, but actually they end up cheating the entire public of large sums of money for their experiments. They cannot do anything useful. Unless one can find a person transcendental to the four basic defects, one should not accept advice and become a victim of the material condition. The best process is to take the advice and instructions of Śrī Kṛṣṇa or His bona fide representative. In this way one can be happy in this life and the next.

Tato situace se nazývá saṁsāra-dāvānala. Dokonce i při obyčejném obchodu mezi dvěma lidmi dochází soustavně k podvádění, protože podmíněná duše má čtyři nedostatky — podléhá iluzi, dopouští se omylů, její poznání je nedokonalé a má sklon podvádět. Dokud není živá bytost osvobozená od hmotného podmínění, tyto čtyři nedostatky ji vždy poznamenávají. Každý člověk má tedy sklon podvádět, který uplatňuje v obchodě či při finančních transakcích. Dva přátelé spolu například žijí v míru, ale jakmile mezi nimi dojde k obchodu, stanou se z nich kvůli jejich sklonu podvádět nepřátelé. Filozof obviňuje ekonoma, že je podvodník, ale když přijde do styku s penězi, ekonom ho může také obvinit z podvádění. Tak je tomu v hmotném životě vždy. Člověk může vyznávat vysokou filozofii, ale když potřebuje peníze, začne podvádět. Takzvaní vědci, filozofové a ekonomové tohoto hmotného světa jsou tak či onak jen obyčejní podvodníci. Vědci jsou podvodníci, protože ve jménu vědy předkládají mnohé nepravdy. Říkají, že poletí na Měsíc, ale ve skutečnosti jen obírají veřejnost o velké finanční obnosy na své experimenty. Nejsou schopni udělat nic užitečného. Dokud člověk nenalezne osobu, která je transcendentální čtyřem základním nedostatkům, neměl by od nikoho přijímat rady, aby se nestal obětí hmotného podmínění. Nejlepším postupem je přijmout radu a pokyny od Śrī Kṛṣṇy nebo Jeho pravého zástupce. Tak může být člověk šťastný v tomto i v příštím životě.