Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

क्‍वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणेऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते ॥ २५ ॥

Text

Verš

kvacic ca śīta-vātādy-anekādhidaivika-bhautikātmīyānāṁ daśānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-cintayā viṣaṇṇa āste.
kvacic ca śīta-vātādy-anekādhidaivika-bhautikātmīyānāṁ daśānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-cintayā viṣaṇṇa āste.

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; ca — also; śīta-vāta-ādi — such as cold and strong wind; aneka — various; adhidaivika — created by the demigods; bhautikaadhibhautika, created by other living beings; ātmīyānāmadhyātmika, created by the body and mind; daśānām — of conditions of misery; pratinivāraṇe — in the counteracting; akalpaḥ — unable; duranta — very severe; cintayā — by anxieties; viṣaṇṇaḥ — morose; āste — he remains.

kvacit — někdy; ca — také; śīta-vāta-ādi — jako je chladný a silný vítr; aneka — různé; adhidaivika — vytvořené polobohy; bhautika — adhibhautika, vytvořené jinými živými bytostmi; ātmīyānām — adhyātmika, vytvořené tělem a myslí; daśānām — podmínek plných utrpení; pratinivāraṇe — v působení proti; akalpaḥ — neschopný; duranta — velice krutými; cintayā — bolestmi; viṣaṇṇaḥ — zasmušilý; āste — zůstává.

Translation

Překlad

Being unable to protect himself from the threefold miseries of material existence, the conditioned soul becomes very morose and lives a life of lamentation. These threefold miseries are miseries suffered by mental calamity at the hands of the demigods [such as freezing wind and scorching heat], miseries offered by other living entities, and miseries arising from the mind and body themselves.

Jelikož se podmíněná duše nedokáže bránit trojímu utrpení hmotné existence, je velice zasmušilá a její život je plný nářku. Toto trojí utrpení přichází buď jako mentální strádání způsobené polobohy (například v podobě mrazivého větru a nesnesitelného horka), nebo pochází od jiných živých bytostí či od vlastní mysli a těla.

Purport

Význam

The so-called happy materialistic person is constantly having to endure the threefold miseries of life, called adhidaivika, adhyātmika and adhibhautika. Actually no one can counteract these threefold miseries. All three may assail one at one time, or one misery may be absent and the other present. Thus the living entity is full of anxiety, fearing misery from one side or the other. The conditioned soul must be disturbed by at least one of these three miseries. There is no escape.

Takzvaně šťastný materialista musí neustále podstupovat trojí životní utrpení, zvané adhidaivika, adhyātmika a adhibhautika. Proti nim nikdo nic nezmůže. Buď na člověka udeří všechny tři najednou, nebo je jedno nepřítomné a působí další. Proto je živá bytost plná úzkosti a obává se, že utrpení přijde z jedné či z druhé strany. Podmíněná duše je v každém případě sužována alespoň jedním z těchto tří druhů utrpení. Tomu se nemůže nikdo vyhnout.