Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्न: शून्यारण्य इव शेते नान्यत्किञ्चन वेद शव इवापविद्ध: ॥ २० ॥

Text

Verš

sa eva punar nidrājagara-gṛhīto ’ndhe tamasi magnaḥ śūnyāraṇya iva śete nānyat-kiñcana veda śava ivāpaviddhaḥ.
sa eva punar nidrājagara-gṛhīto ’ndhe tamasi magnaḥ śūnyāraṇya iva śete nānyat-kiñcana veda śava ivāpaviddhaḥ.

Synonyms

Synonyma

saḥ — that conditioned soul; eva — certainly; punaḥ — again; nidrā-ajagara — by the python of deep sleep; gṛhītaḥ — being devoured; andhe — in deep darkness; tamasi — in ignorance; magnaḥ — being absorbed; śūnya-araṇye — in the isolated forest; iva — like; śete — he lies down; na — not; anyat — else; kiñcana — anything; veda — knows; śavaḥ — a dead body; iva — like; apaviddhaḥ — thrown away.

saḥ — ta podmíněná duše; eva — jistě; punaḥ — znovu; nidrā-ajagara — krajtou hlubokého spánku; gṛhītaḥ — pohlcená; andhe — v hluboké temnotě; tamasi — v nevědomosti; magnaḥ — pohroužená; śūnya-araṇye — v osamoceném lese; iva — jako; śete — leží; na — ne; anyat — jiného; kiñcana — cokoliv; veda — ví; śavaḥ — mrtvola; iva — jako; apaviddhaḥ — vyhozená.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī continued speaking to Mahārāja Parīkṣit: My dear King, sleep is exactly like a python. Those who wander in the forest of material life are always devoured by the python of sleep. Being bitten by this python, they always remain in the darkness of ignorance. They are like dead bodies thrown in a distant forest. Thus the conditioned souls cannot understand what is going on in life.

Śukadeva Gosvāmī hovořil dále k Mahārājovi Parīkṣitovi: Můj milý králi, spánek je jako krajta. Krajta spánku vždy pohltí ty, kdo putují lesem hmotného života. Uštknuti touto krajtou zůstávají trvale v temnotě nevědomosti; jsou jako mrtvoly vyhozené do vzdáleného lesa. Podmíněné duše proto nechápou, co se v životě děje.

Purport

Význam

Material life means being fully absorbed in eating, sleeping, mating and defending. Out of these, sleep is taken very seriously. While asleep, one completely forgets the object of life and what to do. For spiritual realization, one should try to avoid sleep as much as possible. The Gosvāmīs of Vṛndāvana practically did not sleep at all. Of course, they slept some, for the body requires sleep, but they slept only about two hours, and sometimes not even that. They always engaged in spiritual cultivation. Nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Following in the footsteps of the Gosvāmīs, we should try to reduce sleeping, eating, mating and defending.

Hmotný život znamená být plně zabrán do jedení, spaní, sexu a bránění se. Z těchto činností je zvláště spaní bráno velice vážně. Když živá bytost spí, zcela zapomíná na cíl života a na to, co má dělat. V zájmu duchovní realizace se musíme snažit spánku co nejvíce vyhýbat. Gosvāmī z Vṛndāvanu prakticky vůbec nespali. Trochu samozřejmě spali, protože tělo spánek potřebuje, ale byly to dvě hodiny, a někdy i méně. Neustále se věnovali duchovnímu rozvoji. Nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Měli bychom kráčet ve stopách Gosvāmīch a snažit se omezit spánek, jídlo, sex a obranu.