Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

क्‍वचिच्च दु:सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसार: स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति ॥ १९ ॥

Text

Verš

kvacic ca duḥsahena kāyābhyantara-vahninā gṛhīta-sāraḥ sva-kuṭumbāya krudhyati.
kvacic ca duḥsahena kāyābhyantara-vahninā gṛhīta-sāraḥ sva-kuṭumbāya krudhyati.

Synonyms

Synonyma

kvacit ca — and sometimes; duḥsahena — unbearable; kāya-abhyantara-vahninā — because of the fire of hunger and thirst within the body; gṛhīta-sāraḥ — whose patience is exhausted; sva-kuṭumbāya — unto his own family members; krudhyati — he becomes angry.

kvacit ca — a někdy; duḥsahena — nesnesitelnému; kāya-abhyantara-vahninā — kvůli ohni hladu a žízně v těle; gṛhīta-sāraḥ — jemuž došla trpělivost; sva-kuṭumbāya — na členy své vlastní rodiny; krudhyati — rozhněvá se.

Translation

Překlad

Sometimes, due to bodily hunger and thirst, the conditioned soul becomes so disturbed that he loses his patience and becomes angry with his own beloved sons, daughters and wife. Thus, being unkind to them, he suffers all the more.

Někdy je podmíněná duše tak sužována tělesným hladem a žízní, že jí dojde trpělivost a rozhněvá se na své vlastní milované syny, dcery a manželku. Je na ně zlá, a o to více trpí.

Purport

Význam

Śrīla Vidyāpati Ṭhākura has sung:

Śrīla Vidyāpati Ṭhākura zpívá:

tātala saikate, vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje
tātala saikate,

vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje

The happiness of family life is compared to a drop of water in the desert. No one can be happy in family life. According to the Vedic civilization, one cannot give up the responsibilities of family life, but today everyone is giving up family life by divorce. This is due to the miserable condition experienced in the family. Sometimes, due to misery, one becomes very hardened toward his affectionate sons, daughters and wife. This is but part of the blazing fire of the forest of material life.

Štěstí rodinného života je přirovnáno ke kapce vody na poušti. Nikdo nemůže být v rodinném životě šťastný. Podle védské civilizace se člověk nesmí zříkat svých povinností vůči rodině, ale dnes každý ukončuje rodinný život rozvodem. Činí tak kvůli utrpení, které v něm zakouší. Někdy se pod vlivem tohoto utrpení zatvrdí vůči vlastním milujícím synům, dcerám a manželce. To je pouze část planoucího požáru lesa hmotné existence.