Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

क्‍वचिद् गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमना: कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निव सीदति ॥ १८ ॥

Text

Verš

kvacid gṛhāśrama-karma-codanāti-bhara-girim ārurukṣamāṇo loka-vyasana-karṣita-manāḥ kaṇṭaka-śarkarā-kṣetraṁ praviśann iva sīdati.
kvacid gṛhāśrama-karma-codanāti-bhara-girim ārurukṣamāṇo loka-vyasana-karṣita-manāḥ kaṇṭaka-śarkarā-kṣetraṁ praviśann iva sīdati.

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; gṛha-āśrama — in householder life; karma-codana — of the rules of fruitive activity; ati-bhara-girim — the big hill; ārurukṣamāṇaḥ — desiring to ascend; loka — material; vyasana — to pursuits; karṣita-manāḥ — whose mind is attracted; kaṇṭaka-śarkarā-kṣetram — a field covered with thorns and sharp pebbles; praviśan — entering; iva — like; sīdati — he laments.

kvacit — někdy; gṛha-āśrama — v životě hospodáře; karma-codana — pravidel plodonosných činností; ati-bhara-girim — velkou horu; ārurukṣamāṇaḥ — chce vystoupit na; loka — hmotným; vyasana — k činnostem; karṣita-manāḥ — jehož mysl je přitahována; kaṇṭaka-śarkarā-kṣetram — pole plné trní a ostrých kamínků; praviśan — vstoupí na; iva — jako; sīdati — naříká.

Translation

Překlad

In household life one is ordered to execute many yajñas and fruitive activities, especially the vivāha-yajña [the marriage ceremony for sons and daughters] and the sacred thread ceremony. These are all the duties of a gṛhastha, and they are very extensive and troublesome to execute. They are compared to a big hill over which one must cross when one is attached to material activities. A person desiring to cross over these ritualistic ceremonies certainly feels pains like the piercing of thorns and pebbles endured by one attempting to climb a hill. Thus the conditioned soul suffers unlimitedly.

V životě hospodáře musí podmíněná duše vykonávat mnoho yajñí a plodonosných činností, zvláště vivāha-yajñu (svatební obřad pro syny a dcery) a obřad předání posvátné šňůry. To vše představuje povinnosti gṛhasthy, které jsou značně rozsáhlé a je namáhavé je vyplnit. Jsou přirovnány k velké hoře, kterou musí člověk zdolat, je-li poután k hmotným činnostem. Ten, kdo chce tyto obřady překonat, cítí bolest podobnou bodání trnů a kamínků zakoušenému při pokusu o zdolání hory. Takto podmíněná duše neomezeně strádá.

Purport

Význam

There are many social functions for keeping a prestigious position in society. In different countries and societies there are various festivals and rituals. In India, the father is supposed to get his children married. When he does so, his responsibility to the family is complete. Arranging marriages is very difficult, especially in these days. At the present moment no one can perform the proper ritual of sacrifice, nor can anyone afford to pay for the marriage ceremony of sons and daughters. Therefore householders are very much distressed when they are confronted by these social duties. It is as though they were pierced by thorns and hurt by pebbles. Material attachment is so strong that despite the suffering, one cannot give it up. Prahlāda Mahārāja therefore recommends (Bhāg. 7.5.5):

Existuje mnoho společenských činností pro udržení prestižního postavení ve společnosti. V různých zemích a společnostech jsou to různé festivaly a obřady. V Indii se od každého otce očekává, že ožení své syny a provdá své dcery; tím naplní svou zodpovědnost vůči rodině. Pořádání svateb je zvláště v této době velice obtížné. V současnosti nikdo nedokáže vykonat náležitý obřad či oběť a nikdo si také nemůže dovolit financovat svatby svých dětí. Hospodáři jsou proto velice nešťastní, když musí čelit těmto společenským povinnostem. Je to, jako kdyby je bodaly trny a zraňovaly kamínky. Hmotná připoutanost je však tak silná, že přes všechno utrpení se jí člověk nedokáže vzdát. Prahlāda Mahārāja proto doporučuje (Bhāg. 7.5.5):

hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ
vanaṁ gato yad dharim āśrayeta
hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ
vanaṁ gato yad dharim āśrayeta

The so-called comfortable family position is compared to a dark well in a field. If one falls in a dark well covered by grass, his life is lost, despite his cry for rescue. Highly advanced spiritualists therefore recommend that one should not enter the gṛhastha-āśrama. It is better to prepare oneself in the brahmacarya-āśrama for austerities and remain a pure brahmacārī throughout one’s life so that one will not feel the piercing thorns of material life in the gṛhastha-āśrama. In the gṛhastha-āśrama one has to accept invitations from friends and relatives and perform ritualistic ceremonies. By so doing, one becomes captivated by such things, although he may not have sufficient resources to continue them. To maintain the gṛhastha lifestyle, one has to work very hard to acquire money. Thus one is implicated in material life, and he suffers the thorn pricks.

Takzvaně pohodlné rodinné postavení je přirovnáno k temné studně na poli. Když člověk spadne do temné studny zarostlé trávou, je ztracen, i když volá o pomoc ze všech sil. Vysoce pokročilí spiritualisté proto doporučují nepřijímat gṛhastha-āśram. Lepší je se připravovat v brahmacarya-āśramu na askezi, zůstat po celý život čistým brahmacārīnem, a vyhnout se tak bodavým trnům hmotného života v gṛhastha-āśramu. Gṛhastha musí přijímat pozvání od přátel a příbuzných a vykonávat různé obřady. Když takto jedná, je těmito věcmi okouzlený, přestože mu mohou chybět dostatečné fondy, aby s nimi pokračoval. Pro udržování životního stylu gṛhasthy musí člověk těžce pracovat, aby vydělal nějaké peníze; tak se zaplétá do hmotného života a trpí bodáním trnů.