Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मत: पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति ॥ १४ ॥

Text

Verš

yadā tu para-bādhayāndha ātmane nopanamati tadā hi pitṛ-putra-barhiṣmataḥ pitṛ-putrān vā sa khalu bhakṣayati.
yadā tu para-bādhayāndha ātmane nopanamati tadā hi pitṛ-putra-barhiṣmataḥ pitṛ-putrān vā sa khalu bhakṣayati.

Synonyms

Synonyma

yadā — when; tu — but (because of misfortune); para-bādhayā — in spite of exploiting all others; andhaḥ — blind; ātmane — for himself; na upanamati — does not fall into one’s share; tadā — at that time; hi — certainly; pitṛ-putra — of the father or sons; barhiṣmataḥ — as insignificant as a piece of grass; pitṛ-putrān — father or sons; — or; saḥ — he (the conditioned soul); khalu — indeed; bhakṣayati — gives trouble to.

yadā — když; tu — ale (naneštěstí); para-bādhayā — přestože vykořisťuje všechny ostatní; andhaḥ — slepý; ātmane — pro sebe; na upanamati — nepřipadne mu jeho podíl; tadā — tehdy; hi — jistě; pitṛ-putra — otce nebo synů; barhiṣmataḥ — nepatrné jako stéblo trávy; pitṛ-putrān — otec nebo synové; — nebo; saḥ — ona (podmíněná duše); khalu — vskutku; bhakṣayati — působí potíže.

Translation

Překlad

In this material world, when the conditioned soul cannot arrange for his own maintenance, despite exploiting others, he tries to exploit his own father or son, taking away that relative’s possessions, although they may be very insignificant. If he cannot acquire things from his father, son or other relatives, he is prepared to give them all kinds of trouble.

Když se podmíněná duše v tomto hmotném světě nedokáže zaopatřit, přestože vykořisťuje druhé, snaží se využít svého otce nebo syna a vezme mu jeho vlastnictví, i kdyby bylo zcela zanedbatelné. V případě, že od svého otce, syna či jiných příbuzných nemůže nic získat, nezdráhá se jim působit všemožné potíže.

Purport

Význam

Once we actually saw a distressed man steal ornaments from his daughter just to maintain himself. As the English proverb goes, necessity knows no law. When a conditioned soul needs something, he forgets his relationship with his relatives and exploits his own father or son. We also receive information from Śrīmad-Bhāgavatam that in this Age of Kali the time is quickly approaching when a relative will kill another relative for a small farthing. Without Kṛṣṇa consciousness, people will deteriorate further and further into a hellish condition wherein they will perform abominable acts.

Jednou jsme skutečně viděli zbídačelého muže, který ukradl ozdoby své dceři, jen aby se zaopatřil. Anglické přísloví říká, že v nouzi je vše dovoleno. Když podmíněná duše něco potřebuje, zapomíná na své příbuzenské vztahy a vykořisťuje vlastního otce nebo syna. Ze Śrīmad-Bhāgavatamu se také dozvídáme, že v tomto věku Kali se již přibližuje doba, kdy budou lidé pro pár drobných zabíjet své příbuzné. Bez vědomí Kṛṣṇy budou čím dál více upadat do pekelných podmínek, ve kterých se budou dopouštět odporných činů.