Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

तथैव राजन्नुरुगार्हमेध-वितानविद्योरुविजृम्भितेषु । न वेदवादेषु हि तत्त्ववाद:प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधु: ॥ २ ॥

Text

Verš

tathaiva rājann uru-gārhamedha-
vitāna-vidyoru-vijṛmbhiteṣu
na veda-vādeṣu hi tattva-vādaḥ
prāyeṇa śuddho nu cakāsti sādhuḥ
tathaiva rājann uru-gārhamedha-
vitāna-vidyoru-vijṛmbhiteṣu
na veda-vādeṣu hi tattva-vādaḥ
prāyeṇa śuddho nu cakāsti sādhuḥ

Synonyms

Synonyma

tathā — therefore; eva — indeed; rājan — O King; uru-gārha-medha — rituals related to material household life; vitāna-vidyā — in knowledge that expands; uru — very greatly; vijṛmbhiteṣu — among those interested; na — not; veda-vādeṣu — who speak the version of the Vedas; hi — indeed; tattva-vādaḥ — the spiritual science; prāyeṇa — almost always; śuddhaḥ — free from all contaminated activities; nu — indeed; cakāsti — appear; sādhuḥ — a person who is advanced in devotional service.

tathā — proto; eva — vskutku; rājan — ó králi; uru-gārha-medha — obřady spojené s hmotným rodinným životem; vitāna-vidyā — o poznání, které zvětšuje; uru — velice; vijṛmbhiteṣu — mezi těmi, kdo se zajímají; na — ne; veda-vādeṣu — kdo předkládají podání Ved; hi — jistě; tattva-vādaḥ — duchovní věda; prāyeṇa — téměř vždy; śuddhaḥ — prostá všeho znečištění; nu — vskutku; cakāsti — projeví se; sādhuḥ — ten, kdo je pokročilý v oddané službě.

Translation

Překlad

My dear King, talks of the relationship between the master and the servant, the king and the subject and so forth are simply talks about material activities. People interested in material activities which are expounded in the Vedas are intent on performing material sacrifices and placing faith in their material activities. For such people, spiritual advancement is definitely not manifest.

Můj milý králi, rozpravy o vztahu mezi pánem a služebníkem, králem a poddaným a podobně jsou pouhými hovory o hmotných činnostech. Lidé, kteří se zajímají o hmotné jednání vyložené ve Vedách, jsou zabráni do vykonávání hmotných obětí a vkládají víru do svých hmotných činností. U takových lidí se duchovní pokrok rozhodně nemůže projevit.

Purport

Význam

In this verse, two words are significant — veda-vāda and tattva-vāda. According to Bhagavad-gītā, those who are simply attached to the Vedas and who do not understand the purpose of the Vedas or the Vedānta-sūtra are called veda-vāda-ratāḥ.

V tomto verši jsou dvě významná slova — veda-vāda a tattva-vāda. Podle Bhagavad-gīty se ti, kdo pouze lpějí na védských písmech, aniž by znali smysl Ved či Vedānta-sūtry, nazývají veda-vāda-ratāḥ.

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

“Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this.” (Bg. 2.42-43)

“Lidé s nedostatečným poznáním si libují v květnatých slovech Ved, jež doporučují různé plodonosné činnosti vedoucí k dosažení nebeských planet, výhodného zrození, moci a dalších výsad. Jelikož touží po smyslovém požitku a životě v bohatství, říkají, že nic vyššího již neexistuje.” (Bg. 2.42-43)

The veda-vāda followers of the Vedas are generally inclined to karma-kāṇḍa, the performance of sacrifice according to the Vedic injunctions. They are thereby promoted to higher planetary systems. They generally practice the Cāturmāsya system. Akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati: one who performs the cāturmāsya-yajña becomes pious. By becoming pious, one may be promoted to the higher planetary systems (ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ). Some of the followers of the Vedas are attached to karma-kāṇḍa, the fruitive activities of the Vedas, in order to be promoted to a higher standard of life. Others argue that this is not the purpose of the Vedas. Tad yathaiveha karma jitaḥ lokaḥ kṣīyate evam evam utra puṇya jitaḥ lokaḥ kṣīyate. In this world someone may become very highly elevated by taking birth in an aristocratic family, by being well educated, beautiful or very rich. These are the gifts for pious activities enacted in the past life. However, these will be finished when the stock of pious activity is finished. If we become attached to pious activities, we may get these various worldly facilities in the next life and may take birth in the heavenly planets. But all this will eventually be finished. Kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti (Bg. 9.21): when the stock of pious activity is finished, one again has to come to this martya-loka. According to the Vedic injunctions, the performance of pious activity is not really the objective of the Vedas. The objective of the Vedas is explained in Bhagavad-gītā. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ: the objective of the Vedas is to understand Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead. Those who are veda-vādīs are not actually advanced in knowledge, and those who are followers of jñāna-kāṇḍa (Brahman understanding) are also not perfect. However, when one comes to the platform of upāsanā and accepts the worship of the Supreme Personality of Godhead, he becomes perfect (ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param). In the Vedas the worship of different demigods and the performance of sacrifice are certainly, mentioned, but such worship is inferior because the worshipers do not know that the ultimate goal is Viṣṇu (na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum). When one comes to the platform of viṣṇor ārādhanam, or bhakti-yoga, one has attained the perfection of life. Otherwise, as indicated in Bhagavad-gītā, one is not a tattva-vādī but a veda-vādī, a blind follower of the Vedic injunctions. A veda-vādī cannot be purified from material contamination unless he becomes a tattva-vādī, that is, one who knows tattva, the Absolute Truth. Tattva is also experienced in three features — brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Even after coming to the platform of understanding tattva, one must worship Bhagavān, Viṣṇu and His expansions, or one is not yet perfect. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: after many births, one who is actually in knowledge surrenders unto Kṛṣṇa. The conclusion is that unintelligent men with a poor fund of knowledge cannot understand Bhagavān, Brahman or Paramātmā, but after studying the Vedas and attaining the understanding of the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, one is supposed to be on the platform of perfect knowledge.

Stoupenci Ved zvaní veda-vāda většinou tíhnou ke karma-kāṇḍě, vykonávání védských obětí, díky nimž dosahují vyšších planetárních soustav. Obvykle praktikují systém Cāturmāsya. Akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati — ten, kdo vykonává cāturmāsya-yajñu, se stane zbožným. Zbožný člověk může dospět na vyšší planetární soustavy (ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ). Někteří stoupenci Ved jsou připoutaní ke karma-kāṇḍě, védským plodonosným činnostem, aby dosáhli vyšší životní úrovně. Jiní naopak namítají, že to není cílem Ved. Tad yathaiveha karma-jitaḥ lokaḥ kṣīyate evam evam utra puṇya-jitaḥ lokaḥ kṣīyate. Někdo může v tomto světě dosáhnout vysokého postavení tím, že se narodí v aristokratické rodině, získá dobré vzdělání, je krásný či velice bohatý. To jsou dary za zbožné činnosti vykonané v minulém životě. Po vyčerpání nahromaděných zbožných činů je však všemu konec. Budeme-li lpět na zbožném jednání, můžeme v příštím životě získat tyto různé světské vymoženosti a narodit se na nebeských planetách. To vše ale nakonec skončí. Kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti (Bg. 9.21) — jakmile živá bytost vyčerpá své nahromaděné zbožné činy, musí se znovu vrátit na tuto martya-loku. Podle védských pokynů není vykonávání zbožných činností skutečným cílem Ved. Ten vysvětluje Bhagavad-gītā: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — cílem Ved je pochopit Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Veda-vādīni ve skutečnosti nejsou pokročilí v poznání a stoupenci jñāna-kāṇḍy (pochopení Brahmanu) také nejsou dokonalí. Kdo však dospěje na úroveň upāsany a začne uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, dosáhne dokonalosti (ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param). Ve Vedách se samozřejmě hovoří o uctívání různých polobohů a vykonávání obětí, ale takové uctívání je nižší, neboť lidé, kteří se mu věnují, nevědí, že konečným cílem je Viṣṇu (na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum). Člověk dosáhne dokonalosti života, když dospěje na úroveň bhakti-yogy (viṣṇor ārādhanam). Jinak není tattva-vādī, ale — jak uvádí Bhagavad-gītāveda-vādī, slepý následovník védských pokynů. Veda-vādī se nemůže zbavit hmotného znečištění, dokud se nestane tattva-vādīnem neboli znalcem tattvy, Absolutní Pravdy. Tattva je rovněž vnímána ve třech aspektech: brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. I když člověk dospěje na úroveň pochopení tattvy, musí uctívat Bhagavāna — Viṣṇua a Jeho expanze; jinak ještě stále není dokonalý. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate — kdo po mnoha životech nabyl skutečného poznání, odevzdá se Kṛṣṇovi. Závěr je, že neinteligentní lidé s nedostatečným poznáním nechápou Bhagavāna, Brahman či Paramātmu, ale ten, kdo studoval Vedy a pochopil Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, je na úrovni dokonalého poznání.