Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं
संसारतापावपनं जनस्य ।
यच्छोकमोहामयरागलोभ-
वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते ॥ १६ ॥

Text

Verš

na yāvad etan mana ātma-liṅgaṁ
saṁsāra-tāpāvapanaṁ janasya
yac choka-mohāmaya-rāga-lobha-
vairānubandhaṁ mamatāṁ vidhatte
na yāvad etan mana ātma-liṅgaṁ
saṁsāra-tāpāvapanaṁ janasya
yac choka-mohāmaya-rāga-lobha-
vairānubandhaṁ mamatāṁ vidhatte

Synonyms

Synonyma

na — not; yāvat — as long as; etat — this; manaḥ — mind; ātma-liṅgam — existing as the false designation of the soul; saṁsāra-tāpa — of the miseries of this material world; āvapanam — the growing ground; janasya — of the living being; yat — which; śoka — of lamentation; moha — of illusion; āmaya — of disease; rāga — of attachment; lobha — of greed; vaira — of enmity; anubandham — the consequence; mamatām — the sense of ownership; vidhatte — gives.

na — ne; yāvat — dokud; etat — tato; manaḥ — mysl; ātma-liṅgam — existující jako falešné označení duše; saṁsāra-tāpa — utrpení tohoto hmotného světa; āvapanam — živná půda; janasya — živé bytosti; yat — co; śoka — nářku; moha — iluze; āmaya — nemoci; rāga — připoutanosti; lobha — chamtivosti; vaira — nepřátelství; anubandham — důsledek; mamatām — pocit vlastnictví; vidhatte — dává.

Translation

Překlad

The soul’s designation, the mind, is the cause of all tribulations in the material world. As long as this fact is unknown to the conditioned living entity, he has to accept the miserable condition of the material body and wander within this universe in different positions. Because the mind is affected by disease, lamentation, illusion, attachment, greed and enmity, it creates bondage and a false sense of intimacy within this material world.

Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a putovat v různých postaveních tímto vesmírem. Jelikož je mysl ovlivněna nemocí, nářkem, iluzí, připoutaností, chamtivostí a nepřátelstvím, vytváří pouta a falešný pocit důvěrnosti v rámci tohoto hmotného světa.

Purport

Význam

The mind is the cause of both material bondage and liberation. The impure mind thinks, “I am this body.” The pure mind knows that he is not the material body; therefore the mind is considered to be the root of all material designations. Until the living entity is aloof from the association and contaminations of this material world, the mind will be absorbed in such material things as birth, death, disease, illusion, attachment, greed and enmity. In this way the living entity is conditioned, and he suffers material miseries.

Mysl je příčinou jak hmotných pout, tak osvobození. Nečistá mysl si myslí: “Já jsem toto tělo,” ale čistá mysl ví, že hmotným tělem není. Proto je mysl považována za původ všech hmotných označení. Dokud se živá bytost neodpoutá od společnosti a znečištění tohoto hmotného světa, bude její mysl pohroužená v takových hmotných věcech, jako je zrození, smrt, nemoc, iluze, připoutanost, chamtivost a nepřátelství. Tímto způsobem je živá bytost podmíněná a trpí hmotným neštěstím.