Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

अन्यस्यामपि जायायां त्रय: पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतय: ॥ २८ ॥

Text

Verš

anyasyām api jāyāyāṁ trayaḥ putrā āsann uttamas tāmaso raivata iti manvantarādhipatayaḥ.
anyasyām api jāyāyāṁ trayaḥ putrā āsann uttamas tāmaso raivata iti manvantarādhipatayaḥ.

Synonyms

Synonyma

anyasyām — other; api — also; jāyāyām — in the wife; trayaḥ — three; putrāḥ — sons; āsan — there were; uttamaḥ tāmasaḥ raivataḥ — Uttama, Tāmasa and Raivata; iti — thus; manu-antara — of the manvantara millennium; adhipatayaḥ — rulers.

anyasyām — s další; api — také; jāyāyām — manželkou; trayaḥ — tři; putrāḥ — synové; āsan — byli; uttamaḥ tāmasaḥ raivataḥ — Uttama, Tāmasa a Raivata; iti — takto; manu-antara — věku manvantara; adhipatayaḥ — vládci.

Translation

Překlad

In his other wife, Mahārāja Priyavrata begot three sons, named Uttama, Tāmasa and Raivata. All of them later took charge of manvantara millenniums.

Se svou další manželkou zplodil Mahārāja Priyavrata tři syny, kteří se jmenovali Uttama, Tāmasa a Raivata. Každý z nich se později ujal vlády nad jednou manvantarou.

Purport

Význam

In every day of Brahmā there are fourteen manvantaras. The duration of one manvantara, the life span of one Manu, is seventy-one yugas, and each yuga is 4,320,000 years. Almost all the Manus selected to rule the manvantaras came from the family of Mahārāja Priyavrata. Three of them are particularly mentioned herein, namely Uttama, Tāmasa and Raivata.

Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct manvantar. Délka jedné manvantary neboli života jednoho Manua je sedmdesát jedna yug, přičemž každá yuga trvá 4 320 000 let. Téměř všichni Manuové zvolení za vládce manvantar pocházeli z rodiny Mahārāje Priyavraty. Tři z nich jsou zde uvedeni — Uttama, Tāmasa a Raivata.