Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

विदुर उवाच
सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरे-
र्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितम् ।
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना
कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित् ॥ २८ ॥

Text

Verš

vidura uvāca
sudurlabhaṁ yat paramaṁ padaṁ harer
māyāvinas tac-caraṇārcanārjitam
labdhvāpy asiddhārtham ivaika-janmanā
kathaṁ svam ātmānam amanyatārtha-vit
vidura uvāca
sudurlabhaṁ yat paramaṁ padaṁ harer
māyāvinas tac-caraṇārcanārjitam
labdhvāpy asiddhārtham ivaika-janmanā
kathaṁ svam ātmānam amanyatārtha-vit

Synonyms

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura continued to inquire; sudurlabham — very rare; yat — that which; paramam — is the supreme; padam — situation; hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; māyā-vinaḥ — very affectionate; tat — His; caraṇa — lotus feet; arcana — by worshiping; arjitam — achieved; labdhvā — having attained; api — although; asiddha-artham — not fulfilled; iva — as if; eka-janmanā — in the duration of one life; katham — why; svam — own; ātmānam — heart; amanyata — he felt; artha-vit — being very wise.

viduraḥ uvāca — Vidura se ptal dále; sudurlabham — velmi vzácné; yat — to, co; paramam — je nejvyšší; padam — postavení; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; māyā-vinaḥ — nesmírně laskavý; tat — Jeho; caraṇa — lotosové nohy; arcana — uctíváním; arjitam — získané; labdhvā — dosáhl; api — ačkoliv; asiddha-artham — nesplněné; iva — jako kdyby; eka-janmanā — v průběhu jednoho života; katham — proč; svam — vlastní; ātmānam — srdce; amanyata — cítil; artha-vit — velmi moudrý.

Translation

Překlad

Śrī Vidura inquired: My dear brāhmaṇa, the abode of the Lord is very difficult to attain. It can be attained only by pure devotional service, which alone pleases the most affectionate, merciful Lord. Dhruva Mahārāja achieved this position even in one life, and he was very wise and conscientious. Why, then, was he not very pleased?

Śrī Vidura se otázal: Drahý brāhmaṇo, není snadné se dostat do Pánova sídla. Lze ho dosáhnout pouze čistou oddanou službou, jež jediná těší nadevše laskavého a milostivého Pána. Dhruva Mahārāja, který byl velmi moudrý a svědomitý, dosáhl tohoto postavení dokonce během jednoho života. Proč tedy nebyl spokojený?

Purport

Význam

Saint Vidura’s inquiry is very relevant. The word artha-vit, which refers to one who knows how to discriminate between reality and unreality, is very significant in this connection. An artha-vit is also called paramahaṁsa. A paramahaṁsa accepts only the active principle of everything. Just as a swan accepts only the milk from a mixture of water and milk, a paramahaṁsa accepts only the Supreme Personality of Godhead as his life and soul, neglecting all external, material things. Dhruva Mahārāja was in this category, and due to his determination he achieved the result he desired, but still, when he returned home he was not very pleased.

Světec Vidura zde klade závažnou otázku. Významný je výraz artha-vit, který se vztahuje na toho, kdo dokáže rozlišovat mezi skutečností a iluzí. Artha-vit se také nazývá paramahaṁsa — taková osobnost přijímá jen činný princip všeho. Podobně jako labuť dokáže ze směsi vody a mléka vysát jen mléko, přijímá paramahaṁsa jako svůj život a duši jen Nejvyšší Osobnost Božství a o vnější, hmotné věci se nestará. Dhruva Mahārāja byl paramahaṁsa a díky svému odhodlání dosáhl toho, po čem toužil. Přesto však nebyl při svém návratu domů příliš spokojený.