Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगत: कारणं परम् ।
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंद‍ृगविशेषण: ॥ ५० ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca
jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ
śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca
jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān — Lord Viṣṇu; uvāca — said; aham — I; brahmā — Brahmā; ca — and; śarvaḥ — Lord Śiva; ca — and; jagataḥ — of the material manifestation; kāraṇam — cause; param — supreme; ātma-īśvaraḥ — the Supersoul; upadraṣṭā — the witness; svayam-dṛk — self-sufficient; aviśeṣaṇaḥ — there is no difference.

śrī-bhagavān — Pán Viṣṇu; uvāca — řekl; aham — Já; brahmā — Brahmā; ca — a; śarvaḥ — Pán Śiva; ca — a; jagataḥ — hmotného projevu; kāraṇam — příčina; param — nejvyšší; ātma-īśvaraḥ — Nadduše; upadraṣṭā — svědek; svayam-dṛk — soběstačný; aviśeṣaṇaḥ — bez rozdílu.

Translation

Překlad

Lord Viṣṇu replied: Brahmā, Lord Śiva and I are the supreme cause of the material manifestation. I am the Supersoul, the self-sufficient witness. But impersonally there is no difference between Brahmā, Lord Śiva and Me.

Pán Viṣṇu pravil: Brahmā, Pán Śiva a Já jsme nejvyšší příčinou hmotného projevu. Já jsem Nadduší, soběstačným svědkem. Z neosobního hlediska však mezi Brahmou, Pánem Śivou a Mnou neexistuje rozdíl.

Purport

Význam

Lord Brahmā was born out of the transcendental body of Lord Viṣṇu, and Lord Śiva was born out of the body of Brahmā. Lord Viṣṇu is therefore the supreme cause. In the Vedas also it is stated that in the beginning there was only Viṣṇu, Nārāyaṇa; there was no Brahmā or Śiva. Similarly, Śaṅkarācārya confirmed this: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa, or Lord Viṣṇu, is the origin, and Brahmā and Śiva are manifested after creation. Lord Viṣṇu is also ātmeśvara, the Supersoul in everyone. Under His direction, everything is prompted from within. For example, in the beginning of the Śrīmad-Bhāgavatam it is stated, tene brahma hṛdā: He first educated Lord Brahmā from within.

Pán Brahmā se narodil z transcendentálního těla Pána Viṣṇua a Pán Śiva se narodil z těla Brahmy. Pán Viṣṇu je tedy nejvyšší příčinou. Vedy také praví, že na začátku byl jen Viṣṇu, Nārāyaṇa; neexistoval ani Brahmā, ani Śiva. I Śaṅkarācārya to potvrdil: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa neboli Pán Viṣṇu je původní osobnost, zatímco Brahmā a Śiva jsou projeveni až po stvoření. Pán Viṣṇu je také ātmeśvara, Nadduše všech. Veškeré činnosti probíhají pod Jeho vnitřním vedením. Úvodní sloka Śrīmad-Bhāgavatamu například praví, že Pán Brahmā jako první obdržel poznání zevnitř, přímo od Viṣṇua (tene brahma hṛdā).

In Bhagavad-gītā (10.2) Lord Kṛṣṇa states, aham ādir hi devānām: Lord Viṣṇu, or Kṛṣṇa, is the origin of all demigods, including Lord Brahmā and Lord Śiva. In another place in Bhagavad-gītā (10.8) Kṛṣṇa states, ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: “Everything is generated from Me.” This includes all the demigods. Similarly, in the Vedānta-sūtra: janmādy asya yataḥ. And in the Upaniṣads is the statement yato vā imāni bhūtāni jāyante. Everything is generated from Lord Viṣṇu, everything is maintained by Him, and everything is annihilated by His energy. Therefore, by their actions and reactions, the energies which come from Him create the cosmic manifestations and also dissolve the whole creation. Thus the Lord is the cause and also the effect. Whatever effect we see is the interaction of His energy, and because the energy is generated from Him, He is both cause and effect. Simultaneously, everything is different and the same. It is said that everything is Brahman: sarvaṁ khalv idaṁ brahma. In the highest vision, nothing is beyond Brahman, and therefore Lord Brahmā and Lord Śiva are certainly nondifferent from Him.

V Bhagavad-gītě (10.2) Pán Kṛṣṇa uvádí (ahaṁ ādir hi devānām), že Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, je původem všech polobohů, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy. Na jiném místě také říká (Bg.10.8): ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — “Vše pochází ze Mne.” To zahrnuje i všechny polobohy. Vedānta-sūtra podobně prohlašuje: janmādy asya yataḥ a v Upaniṣadách nalezneme výrok: yato vā imāni bhūtāni jāyante. Vše vychází z Pána Viṣṇua, vše je Jím udržováno a nakonec je vše Jeho energií zničeno. Energie, které z Viṣṇua vycházejí, svými akcemi a reakcemi způsobují jak stvoření, tak i zničení celého vesmíru. Pán je tedy zároveň příčinou i důsledkem. Vše, co vidíme, je vzájemné působení Jeho energií, a jelikož Pán je původem všech energií, je současně příčinou i důsledkem. Vše je současně odlišné a totožné. Je řečeno, že vše je Brahman — sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Z nejvyššího pohledu neexistuje nic než Brahman, a Pán Brahmā ani Pán Śiva se tedy od Něho neliší.