Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

उपलभ्य पुरैवैतद्भगवानब्जसम्भव: ।
नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतु: ॥ ३ ॥

Text

Verš

upalabhya puraivaitad
bhagavān abja-sambhavaḥ
nārāyaṇaś ca viśvātmā
na kasyādhvaram īyatuḥ
upalabhya puraivaitad
bhagavān abja-sambhavaḥ
nārāyaṇaś ca viśvātmā
na kasyādhvaram īyatuḥ

Synonyms

Synonyma

upalabhya — knowing; purā — beforehand; eva — certainly; etat — all these events of Dakṣa’s sacrifice; bhagavān — the possessor of all opulences; abja-sambhavaḥ — born from a lotus flower (Lord Brahmā); nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; ca — and; viśva-ātmā — the Supersoul of the entire universe; na — not; kasya — of Dakṣa; adhvaram — to the sacrifice; īyatuḥ — did go.

upalabhya — věděli; purā — předem; eva — jistě; etat — všechny tyto události na Dakṣově oběti; bhagavān — vlastník všeho bohatství; abja-sambhavaḥ — zrozený z lotosového květu (Pán Brahmā); nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; ca — a; viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru; na — ne; kasya — Dakṣově; adhvaram — k oběti; īyatuḥ — šli.

Translation

Překlad

Both Lord Brahmā and Viṣṇu had already known that such events would occur in the sacrificial arena of Dakṣa, and knowing beforehand, they did not go to the sacrifice.

Pán Brahmā i Pán Viṣṇu věděli předem, co se odehraje v Dakṣově obětní aréně, a proto se oběti nezúčastnili.

Purport

Význam

As stated in Bhagavad-gītā (7.26), vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna. The Lord says, “I know everything that has happened in the past and is going to happen in the future.” Lord Viṣṇu is omniscient, and He therefore knew what would happen at Dakṣa’s sacrificial arena. For this reason neither Nārāyaṇa nor Lord Brahmā attended the great sacrifice performed by Dakṣa.

Bhagavad-gītā (7.26) praví: vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna. Pán říká: “Znám vše minulé i budoucí.” Pán Viṣṇu je vševědoucí, a věděl tedy, k čemu dojde v Dakṣově obětní aréně. Z tohoto důvodu ani Nārāyaṇa, ani Pán Brahmā Dakṣovu velkou oběť nenavštívili.