Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यृतं
वेदे विविच्योभयलिङ्गमाश्रितम् ।
विरोधि तद्यौगपदैककर्तरि
द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति ॥ २० ॥

Text

Verš

karma pravṛttaṁ ca nivṛttam apy ṛtaṁ
vede vivicyobhaya-liṅgam āśritam
virodhi tad yaugapadaika-kartari
dvayaṁ tathā brahmaṇi karma narcchati
karma pravṛttaṁ ca nivṛttam apy ṛtaṁ
vede vivicyobhaya-liṅgam āśritam
virodhi tad yaugapadaika-kartari
dvayaṁ tathā brahmaṇi karma narcchati

Synonyms

Synonyma

karma — activities; pravṛttam — attached to material enjoyment; ca — and; nivṛttam — materially detached; api — certainly; ṛtam — true; vede — in the Vedas; vivicya — distinguished; ubhaya-liṅgam — symptoms of both; āśritam — directed; virodhi — contradictory; tat — that; yaugapada-eka-kartari — both activities in one person; dvayam — two; tathā — so; brahmaṇi — in one who is transcendentally situated; karma — activities; na ṛcchati — are neglected.

karma — činnosti; pravṛttam — připoutaných k hmotnému požitku; ca — a; nivṛttam — odpoutaných od hmoty; api — jistě; ṛtam — pravé; vede — ve Vedách; vivicya — rozlišené; ubhaya-liṅgam — příznaky obou; āśritam — zaměřený; virodhi — sporné; tat — to; yaugapada-eka-kartari — obě činnosti zastoupené v jedné osobě; dvayam — dva; tathā — takto; brahmaṇi — v osobě na transcendentální úrovni; karma — činnosti; na ṛcchati — opominuté.

Translation

Překlad

In the Vedas there are directions for two kinds of activities — activities for those who are attached to material enjoyment and activities for those who are materially detached. In consideration of these two kinds of activities, there are two kinds of people, who have different symptoms. If one wants to see two kinds of activities in one person, that is contradictory. But both kinds of activities may be neglected by a person who is transcendentally situated.

Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají obě skupiny lidí různé příznaky. Snažit se najít tyto dva druhy činností v jedné osobě si odporuje. Osoba na transcendentální úrovni však může oba druhy činností opominout.

Purport

Význam

The Vedic activities are so designed that the conditioned soul who has come to enjoy the material world may do so under direction so that at the end he becomes detached from such material enjoyment and is eligible to enter into the transcendental position. The four different social orders — brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha and sannyāsa — gradually train a person to come to the platform of transcendental life. The activities and dress of a gṛhastha, or householder, are different from those of a sannyāsī, one in the renounced order of life. It is impossible for one person to adopt both orders. A sannyāsī cannot act like a householder, nor can a householder act like a sannyāsī, but above these two kinds of persons — one who engages in material activities and one who has renounced material activities — there is the person who is transcendental to both. Lord Śiva is in the transcendental position because, as stated before, he is always absorbed in the thought of Lord Vāsudeva within himself. Therefore neither the activities of the gṛhastha nor those of the sannyāsī in the renounced order can be applicable for him. He is in the paramahaṁsa stage, the highest perfectional stage of life. The transcendental position of Lord Śiva is also explained in Bhagavad-gītā (2.52-53). It is stated there that when one fully engages in the transcendental service of the Lord by performing activities without fruitive results, one is elevated to the transcendental position. At that time he has no obligation to follow the Vedic injunctions or the different rules and regulations of the Vedas. When one is above the directions of the Vedic ritualistic injunctions for attaining different allurements and is fully absorbed in transcendental thought, which means thought of the Supreme Personality of Godhead in devotional service, one is in the position called buddhi-yoga, or samādhi, ecstasy. For a person who has attained this stage, neither the Vedic activities for realizing material enjoyment nor those for renunciation are applicable.

Podmíněné duši, která si přišla užívat do tohoto hmotného světa, dávají védské činnosti příležitost naplňovat své touhy usměrněným způsobem, aby se nakonec odpoutala od hmotného požitku a dosáhla transcendentálního postavení. Čtyři společenské řády — brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa — člověku pomáhají, aby se postupně dostal na úroveň transcendentálního života. Činnosti i oděv gṛhasthy, hospodáře, se liší od činností a oděvu sannyāsīna, člena životního stavu odříkání. Nelze být současně obojím. Sannyāsī se nemůže chovat jako hospodář a hospodář nemůže dělat to, co dělá sannyāsī. Transcendentální osobnost však převyšuje oba, jelikož její počínání se vymyká jak hmotnému požitku, tak hmotnému odříkání. Pán Śiva je na transcendentální úrovni, neboť jak jsme se již zmínili, neustále ve svém nitru myslí na Pána Vāsudeva. To znamená, že nemá s činnostmi gṛhasthů ani sannyāsīnů nic společného. Je na úrovni paramahaṁsy, na nejvyšším stupni životní dokonalosti. Toto transcendentální postavení Pána Śivy je také popsáno v Bhagavad-gītě (2.52-53), kde se říká, že ten, kdo se naplno věnuje transcendentální službě Pánu a vykonává činnosti bez plodonosných výsledků, je povýšen na transcendentální úroveň, kde již nemusí následovat védské pokyny neboli různá pravidla a předpisy Ved. Kdo překonal úroveň védských obřadů, slibujících rozmanité výhody, a je plně pohroužený do transcendentálních myšlenek — do myšlenek na Nejvyšší Osobnost Božství v oddané službě — se nachází na úrovni buddhi-yogy, samādhi neboli extáze. Takové osoby se netýkají žádné činnosti, které Vedy předepisují pro dosažení hmotného požitku, ani činnosti v rámci odříkání.