Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

एतत्पदं तज्जगदात्मन: परं
सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा ।
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयो
द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्यय: ॥ १६ ॥

Text

Verš

etat padaṁ taj jagad-ātmanaḥ paraṁ
sakṛd vibhātaṁ savitur yathā prabhā
yathāsavo jāgrati supta-śaktayo
dravya-kriyā-jñāna-bhidā-bhramātyayaḥ
etat padaṁ taj jagad-ātmanaḥ paraṁ
sakṛd vibhātaṁ savitur yathā prabhā
yathāsavo jāgrati supta-śaktayo
dravya-kriyā-jñāna-bhidā-bhramātyayaḥ

Synonyms

Synonyma

etat — this cosmic manifestation; padam — place of habitation; tat — that; jagat-ātmanaḥ — of the Supreme Personality of Godhead; param — transcendental; sakṛt — sometimes; vibhātam — manifested; savituḥ — of the sun; yathā — as; prabhā — sunshine; yathā — as; asavaḥ — the senses; jāgrati — become manifest; supta — inactive; śaktayaḥ — energies; dravya — physical elements; kriyā — activities; jñāna — knowledge; bhidā-bhrama — differences from misunderstanding; atyayaḥ — passing away.

etat — tento vesmírný projev; padam — místo pobytu; tat — to; jagat-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; param — transcendentální; sakṛt — někdy; vibhātam — projevený; savituḥ — slunce; yathā — jako; prabhā — sluneční svit; yathā — jako; asavaḥ — smysly; jāgrati — projeví se; supta — nečinné; śaktayaḥ — energie; dravya — hmotné prvky; kriyā — činnosti; jñāna — poznání; bhidā-bhrama — rozdíly plynoucí z nepochopení; atyayaḥ — mizí.

Translation

Překlad

Just as the sunshine is nondifferent from the sun, the cosmic manifestation is also nondifferent from the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality is therefore all-pervasive within this material creation. When the senses are active, they appear to be part and parcel of the body, but when the body is asleep, their activities are unmanifest. Similarly, the whole cosmic creation appears different and yet nondifferent from the Supreme Person.

Tak jako se sluneční svit neliší od slunce, neliší se ani vesmírný projev od Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osoba tedy prostupuje celým tímto hmotným stvořením. Když jsou smysly činné, jeví se jako nedílné části těla, ale když tělo spí, jejich činnosti jsou neprojevené. Stejně tak i celý vesmírný projev vypadá, že se liší a zároveň neliší od Nejvyšší Osoby.

Purport

Význam

This confirms the philosophy of acintya-bhedābheda-tattva, “simultaneously one and different,” propounded by Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. The Supreme Personality of Godhead is simultaneously different and nondifferent from this cosmic manifestation. In a previous verse it has been explained that the Supreme Personality of Godhead, like the root of a tree, is the original cause of everything. It was also explained how the Supreme Personality of Godhead is all-pervasive. He is present within everything in this material manifestation. Since the energy of the Supreme Lord is nondifferent from Him, this material cosmic manifestation is also nondifferent from Him, although it appears different. The sunshine is not different from the sun itself, but it is simultaneously also different. One may be in the sunshine, but he is not on the sun itself. Those who live in this material world are living on the bodily rays of the Supreme Personality of Godhead, but they cannot see Him personally in the material condition.

Tento verš potvrzuje filozofii současné totožnosti a odlišnosti (acintya-bhedābheda-tattva), kterou hlásal Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nejvyšší Osobnost Božství se od tohoto vesmírného projevu současně liší a neliší. V jednom z předcházejících veršů bylo vysvětleno, že Nejvyšší Osobnost Božství je — podobně jako kořen stromu — původní příčinou všeho. Rovněž bylo vysvětleno, jakým způsobem Nejvyšší Pán prostupuje vším. Je přítomný ve všech částech tohoto hmotného projevu. Jelikož se Pánova energie od Pána neliší, neliší se od Něho ani tento hmotný vesmírný projev, přestože vypadá odlišně. Sluneční svit se neliší od samotného slunce, ale zároveň se od něho také liší. Když stojíme ve slunečním svitu, nestojíme ještě na samotném Slunci. Ti, kdo jsou v tomto hmotném světě, žijí v tělesných paprscích Nejvyššího Pána, ale kvůli hmotnému podmínění Ho nevidí Osobně.

In this verse the word padam indicates the place where the Supreme Personality of Godhead resides. As confirmed in Īśopaniṣad, īśāvāsyam idaṁ sarvam. The proprietor of a house may live in one room of the house, but the entire house belongs to him. A king may live in one room in Buckingham Palace, but the entire palace is considered his property. It is not necessary for the king to live in every room of that palace for it to be his. He may be physically absent from the rooms, but still the entire palace is understood to be his royal domicile.

Slovo padam označuje místo, kde Nejvyšší Osobnost Božství pobývá. Īśopaniṣad potvrzuje: īśāvāsyam idaṁ sarvam. Vlastník domu může žít jen v jednom pokoji, ale patří mu celý dům. Král může žít v jednom pokoji Buckinghamského paláce, ale celý palác je považován za jeho vlastnictví. Nemusí žít v každém pokoji, aby byl palác jeho. Je možné, že v pokojích není tělesně přítomný, ale celý palác přesto zůstává jeho královským sídlem.

The sunshine is light, the sun globe itself is light, and the sun-god is also light. However, the sunshine is not identical with the sun-god, Vivasvān. This is the meaning of simultaneously one and different (acintya-bhedābheda-tattva). All the planets rest on the sunshine, and because of the heat of the sun they all revolve in their orbits. On each and every planet, the trees and plants grow and change colors due to the sunshine. Being the rays of the sun, the sunshine is nondifferent from the sun. Similarly, all the planets, resting on the sunshine, are nondifferent from the sun. The entire material world is completely dependent on the sun, being produced by the sun, and the cause, the sun, is inherent in the effects. Similarly, Kṛṣṇa is the cause of all causes, and the effects are permeated by the original cause. The entire cosmic manifestation should be understood as the expanded energy of the Supreme Lord.

Sluneční svit je světlo, samotná planeta Slunce je světlo a bůh Slunce je také světlo. Sluneční svit a bůh Slunce, Vivasvān, však nejsou totožní. To je význam současné totožnosti a odlišnosti (acintya-bhedābheda-tattva). Všechny planety spočívají ve slunečním svitu a díky teplu vycházejícímu ze Slunce obíhají po svých drahách. Sluneční svit způsobuje, že stromy a rostliny na každé planetě rostou a mění barvy, a jelikož ho tvoří sluneční paprsky, neliší se od Slunce. Všechny planety spočívající ve slunečním svitu se tedy od Slunce také neliší. Celý hmotný svět zcela závisí na Slunci, neboť je jeho výtvorem, a Slunce jakožto příčina je nevyhnutelně přítomné ve svých důsledcích. Stejně tak je Kṛṣṇa příčinou všech příčin a důsledky jsou prostoupeny původní příčinou. Celý vesmírný projev je třeba chápat jako expandovanou energii Nejvyššího Pána.

When one sleeps, the senses are inactive, but this does not mean that the senses are absent. When one is awakened, the senses become active again. Similarly, this cosmic creation is sometimes manifest and sometimes unmanifest, as stated in Bhagavad-gītā (bhūtvā bhūtvā pralīyate). When the cosmic manifestation is dissolved, it is in a kind of sleeping condition, an inactive state. Whether the cosmic manifestation is active or inactive, the energy of the Supreme Lord is always existing. Thus the words “appearance” and “disappearance” apply only to the cosmic manifestation.

Když člověk spí, jeho smysly jsou nečinné, ale to neznamená, že žádné nemá. Až se probudí, budou opět činné. Stejně tak je toto vesmírné stvoření někdy projevené a jindy neprojevené, jak uvádí Bhagavad-gītā (bhūtvā bhūtvā pralīyate). Když vesmírný projev zmizí, je to určitý druh spánku, nečinný stav. Ať už je vesmírný projev činný nebo nečinný, energie Nejvyššího Pána existuje vždy. Slova “objevit se” a “zmizet” se tedy týkají pouze vesmírného projevu.