Skip to main content

Text 74

Sloka 74

Devanagari

Dévanágarí

एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत् षोडश विस्तृतम् ।
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥ ७४ ॥

Text

Verš

evaṁ pañca-vidhaṁ liṅgaṁ
tri-vṛt ṣoḍaśa vistṛtam
eṣa cetanayā yukto
jīva ity abhidhīyate
evaṁ pañca-vidhaṁ liṅgaṁ
tri-vṛt ṣoḍaśa vistṛtam
eṣa cetanayā yukto
jīva ity abhidhīyate

Synonyms

Synonyma

evam — thus; pañca-vidham — the five sense objects; liṅgam — the subtle body; tri-vṛt — influenced by the three modes; ṣoḍaśa — sixteen; vistṛtam — expanded; eṣaḥ — this; cetanayā — with the living entity; yuktaḥ — combined; jīvaḥ — the conditioned soul; iti — thus; abhidhīyate — is understood.

evam — takto; pañca-vidham — pět smyslových předmětů; liṅgam — jemné tělo; tri-vṛt — ovlivněné třemi kvalitami; ṣoḍaśa — šestnáct; vistṛtam — expandované; eṣaḥ — toto; cetanayā — s živou bytostí; yuktaḥ — spojené; jīvaḥ — podmíněná duše; iti — takto; abhidhīyate — je chápána.

Translation

Překlad

The five sense objects, the five sense organs, the five knowledge-acquiring senses and the mind are the sixteen material expansions. These combine with the living entity and are influenced by the three modes of material nature. Thus the existence of the conditioned soul is understood.

Pět smyslových předmětů, pět smyslových orgánů, pět poznávacích smyslů a mysl představuje šestnáct hmotných expanzí. Ty se pojí s živou bytostí a jsou ovlivněny třemi kvalitami hmotné přírody. Tak se vykládá existence podmíněné duše.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (15.7):

Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati
mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

“The living entities in this conditioned world are My eternal, fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind.”

“Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, těžce zápolí se šesti smysly, ke kterým patří i mysl.”

Here it is also explained that the living entity comes in contact with the sixteen material elements and is influenced by the three modes of material nature. The living entity and this combination of elements combine to form what is called jīva-bhūta, the conditioned soul that struggles hard within material nature. The total material existence is first agitated by the three modes of material nature, and these become the living conditions of the living entity. Thus the subtle and gross bodies develop, and the ingredients are earth, water, fire, air, sky and so on. According to Śrī Madhvācārya, when consciousness, the living force in the heart, is agitated by the three modes of material nature, then the subtle body of the living entity, consisting of the mind, the sense objects, the five senses that acquire knowledge and the five senses for acting in the material condition, becomes possible.

Zde je rovněž vysvětleno, že živá bytost přichází do styku se šestnácti hmotnými prvky a je ovlivněna třemi kvalitami hmotné přírody. Živá bytost a tato kombinace prvků se spojují a vytvářejí to, čemu se říká jīva-bhūta, podmíněná duše, která těžce zápolí v hmotné přírodě. Nejprve je celková hmotná energie vzrušena třemi kvalitami hmotné přírody. To vše vytváří životní podmínky živé bytosti. Tak se vyvíjí jemné a hrubé tělo a jejich složky jsou země, voda, oheň, vzduch, éter atd. Podle Śrī Madhvācāryi je projevení jemného těla živé bytosti (které sestává z mysli, smyslových předmětů, pěti smyslů, které získávají poznání, a pěti smyslů, které jednají v hmotném světě) možné tehdy, když je vědomí, životní síla v srdci, vzrušené třemi kvalitami hmotné přírody.