Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते ।
रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वर: ॥ १० ॥

Text

Verš

khadyotāvirmukhī cātra
netre ekatra nirmite
rūpaṁ vibhrājitaṁ tābhyāṁ
vicaṣṭe cakṣuṣeśvaraḥ
khadyotāvirmukhī cātra
netre ekatra nirmite
rūpaṁ vibhrājitaṁ tābhyāṁ
vicaṣṭe cakṣuṣeśvaraḥ

Synonyms

Synonyma

khadyotā — named Khadyotā; āvirmukhī — named Āvirmukhī; ca — also; atra — here; netre — the two eyes; ekatra — in one place; nirmite — created; rūpam — form; vibhrājitam — named Vibhrājita (brilliant); tābhyām — through the eyes; vicaṣṭe — perceive; cakṣuṣā — with the sense of sight; īśvaraḥ — the master.

khadyotā — jménem Khadyotā; āvirmukhī — jménem Āvirmukhī; ca — také; atra — zde; netre — dvě oči; ekatra — na jednom místě; nirmite — stvořené; rūpam — podoba; vibhrājitam — jménem Vibhrājita (jasný); tābhyām — očima; vicaṣṭe — vnímá; cakṣuṣā — zrakem; īśvaraḥ — pán.

Translation

Překlad

The two gates named Khadyotā and Āvirmukhī, which have been spoken of, are the two eyes side by side in one place. The town named Vibhrājita should be understood as form. In this way the two eyes are always engaged in seeing different kinds of forms.

Dvě brány zvané Khadyotā a Āvirmukhī, o kterých jsem mluvil, jsou dvě oči spočívající vedle sebe na jednom místě. Město zvané Vibhrājita je třeba chápat jako podobu. Oči tak neustále hledí na různé druhy podob.

Purport

Význam

The two eyes are attracted by brilliant things like light. Sometimes we find that little insects are attracted by the brightness of fire and thus enter into it. Similarly, the two eyes of the living entity are attracted by bright and beautiful forms. They are entangled in these forms, exactly as the insect becomes attracted to fire.

Oči přitahuje to, co září, jako například světlo. Někdy vidíme, jak malý hmyz vlétne do ohně, přitahován jeho září. Stejně tak oči živé bytosti přitahují jasné a krásné podoby. Fascinují je stejně, jako oheň přitahuje hmyz.