Skip to main content

Text 52

Sloka 52

Devanagari

Dévanágarí

ब्राह्मण उवाच
का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि ।
जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ॥ ५२ ॥

Text

Verš

brāhmaṇa uvāca
kā tvaṁ kasyāsi ko vāyaṁ
śayāno yasya śocasi
jānāsi kiṁ sakhāyaṁ māṁ
yenāgre vicacartha ha
brāhmaṇa uvāca
kā tvaṁ kasyāsi ko vāyaṁ
śayāno yasya śocasi
jānāsi kiṁ sakhāyaṁ māṁ
yenāgre vicacartha ha

Synonyms

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvāca — the learned brāhmaṇa said; — who; tvam — you; kasya — whose; asi — are you; kaḥ — who; — or; ayam — this man; śayānaḥ — lying down; yasya — for whom; śocasi — you are lamenting; jānāsi kim — do you know; sakhāyam — friend; mām — Me; yena — with whom; agre — formerly; vicacartha — you consulted; ha — certainly.

brāhmaṇaḥ uvāca — učený brāhmaṇa řekl; — kdo; tvam — ty; kasya — čí; asi — jsi; kaḥ — kdo; — nebo; ayam — tento muž; śayānaḥ — který leží; yasya — pro něhož; śocasi — naříkáš; jānāsi kim — zdali znáš; sakhāyam — přítele; mām — Mě; yena — s Nímž; agre — dříve; vicacartha — radila ses; ha — jistě.

Translation

Překlad

The brāhmaṇa inquired as follows: Who are you? Whose wife or daughter are you? Who is the man lying here? It appears you are lamenting for this dead body. Don’t you recognize Me? I am your eternal friend. You may remember that many times in the past you have consulted Me.

Brāhmaṇa se ptal: Kdo jsi? Čí jsi manželka nebo dcera? Kdo je ten muž, který zde leží? Vypadá to, že naříkáš pro jeho mrtvé tělo. Nepoznáváš Mě? Jsem tvůj věčný přítel. Možná si vzpomínáš, že ses se mnou v minulosti mnohokrát radila.

Purport

Význam

When a person’s relative dies, renunciation is automatically visible. Consultation with the Supersoul seated within everyone’s heart is possible only when one is completely free from the contamination of material attachment. One who is sincere and pure gets an opportunity to consult with the Supreme Personality of Godhead in His Paramātmā feature sitting within everyone’s heart. The Paramātmā is always the caitya-guru, the spiritual master within, and He comes before one externally as the instructor and initiator spiritual master. The Lord can reside within the heart, and He can also come out before a person and give him instructions. Thus the spiritual master is not different from the Supersoul sitting within the heart. An uncontaminated soul or living entity can get a chance to meet the Paramātmā face to face. Just as one gets a chance to consult with the Paramātmā within his heart, one also gets a chance to see Him actually situated before him. Then one can take instructions from the Supersoul directly. This is the duty of the pure devotee: to see the bona fide spiritual master and consult with the Supersoul within the heart.

Když někomu zemře příbuzný, automaticky se dostaví odříkání. Radit se s Nadduší, která sídlí v srdci každého, může jedině ten, kdo je zcela zbavený znečištění v podobě hmotné připoutanosti. Upřímný a čistý člověk má možnost radit se s Nejvyšší Osobností Božství v podobě Paramātmy, která sídlí v srdcích všech. Paramātmā je pro nás vždy caitya-guru, duchovní mistr uvnitř, a navenek přichází jako poučující a zasvěcující duchovní učitel. Pán může sídlit v srdci a může před nás také předstoupit a dát nám pokyny. Duchovní mistr se tedy neliší od Nadduše v srdci. Neznečištěná duše, živá bytost, má možnost setkat se s Paramātmou tváří v tvář. Stejně jako se můžeme radit s Paramātmou v srdci, můžeme skutečně vidět Pána před sebou a přijmout pokyny od Nadduše přímo. To je povinnost čistého oddaného — vyhledat pravého duchovního mistra a radit se s Nadduší v srdci.

When the brāhmaṇa asked the woman who the man lying on the floor was, she answered that he was her spiritual master and that she was perplexed about what to do in his absence. At such a time the Supersoul immediately appears, provided the devotee is purified in heart by following the directions of the spiritual master. A sincere devotee who follows the instructions of the spiritual master certainly gets direct instructions from his heart from the Supersoul. Thus a sincere devotee is always helped directly or indirectly by the spiritual master and the Supersoul. This is confirmed in Caitanya-caritāmṛta: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. If the devotee serves his spiritual master sincerely, Kṛṣṇa automatically becomes pleased. Yasya prasādād bhagavad-prasādaḥ: by satisfying the spiritual master, one automatically satisfies Kṛṣṇa. Thus the devotee becomes enriched by both the spiritual master and Kṛṣṇa. The Supersoul is eternally the friend of the living entity and always remains with him. The Supersoul has always been ready to help the living entity, even before the creation of this material world. It is therefore stated here, yenāgre vicacartha. The word agre means “before the creation.” Thus the Supersoul has been accompanying the living entity since before the creation.

Když se brāhmaṇa ptal ženy, kdo je ten muž, který leží na zemi, odpověděla, že je to její duchovní mistr a že neví, co si bez něho počne. Je-li srdce oddaného očištěné následováním pokynů duchovního mistra, okamžitě se v takové situaci objeví Nadduše. Upřímný oddaný, který následuje pokyny duchovního mistra, nepochybně dostává přímé pokyny ze srdce od Nadduše. Tímto způsobem se upřímnému oddanému dostane vždy pomoci přímo či nepřímo, od duchovního mistra a Nadduše. To potvrzuje Caitanya-caritāmṛta: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. Pokud oddaný upřímně slouží svému duchovnímu mistrovi, Kṛṣṇa je s ním automaticky spokojen. Yasya prasādād bhagavad prasādaḥ. Uspokojením duchovního mistra automaticky uspokojíme Kṛṣṇu. Jak duchovní mistr, tak Kṛṣṇa oddanému pomáhají. Nadduše je věčný přítel živé bytosti a je stále s ní; je připravena pomáhat vždy, dokonce i před stvořením hmotného světa. Proto je zde řečeno: yenāgre vicacartha. Slovo agre znamená “před stvořením”. Nadduše tedy doprovází živou bytost od doby, která předcházela stvoření.