Skip to main content

CHAPTER TWENTY-SEVEN

KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

Attack by Caṇḍavega on the City of King Purañjana; the Character of Kālakanyā

Caṇḍavega útočí na město krále Purañjany; charakter Kālakanyi

Text 1:
The great sage Nārada continued: My dear King, after bewildering her husband in different ways and bringing him under her control, the wife of King Purañjana gave him all satisfaction and enjoyed sex life with him.
Sloka 1:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, poté, co manželka krále Purañjany svého manžela různými způsoby zmátla a přivedla pod svoji vládu, plně ho uspokojila a užívala si s ním sexu.
Text 2:
The Queen took her bath and dressed herself nicely with all auspicious garments and ornaments. After taking food and becoming completely satisfied, she returned to the King. Upon seeing her beautifully decorated attractive face, the King welcomed her with all devotion.
Sloka 2:
Královna se vykoupala, oblékla si krásné, příznivé šaty a hezky se ozdobila. Poté, co se najedla a byla plně spokojena, vrátila se ke králi. Když král spatřil její nádherně ozdobenou přitažlivou tvář, uvítal ji s naprostou oddaností.
Text 3:
Queen Purañjanī embraced the King, and the King also responded by embracing her shoulders. In this way, in a solitary place, they enjoyed joking words. Thus King Purañjana became very much captivated by his beautiful wife and deviated from his good sense. He forgot that the passing of days and nights meant that his span of life was being reduced without profit.
Sloka 3:
Královna Purañjanī krále objala a on to opětoval tím, že ji také obejmul kolem ramen. Takto se na osamělém místě navzájem bavili žertovnými slovy. Krále Purañjanu jeho krásná manželka okouzlila a opustil ho zdravý rozum. Zapomněl, že plynoucí dny a noci zkracují délku jeho života bez jakéhokoliv užitku.
Text 4:
In this way, increasingly overwhelmed by illusion, King Purañjana, although advanced in consciousness, remained always lying down with his head on the pillow of his wife’s arms. In this way he considered woman to be his ultimate life and soul. Becoming thus overwhelmed by the mode of ignorance, he could not understand the meaning of self-realization, whether regarding his own self or the Supreme Personality of Godhead.
Sloka 4:
Přestože měl král Purañjana vysoce vyvinuté vědomí, byl více a více ovlivňován iluzí a neustále ležel s hlavou na polštáři manželčiných paží—pokládal ženu za konečný cíl svého života. Jelikož ho zahalila kvalita nevědomosti, nechápal význam seberealizace, své vlastní já, ani Nejvyšší Osobnost Božství.
Text 5:
My dear King Prācīnabarhiṣat, in this way King Purañjana, with his heart full of lust and sinful reactions, began to enjoy sex with his wife, and in this way his new life and youth expired in half a moment.
Sloka 5:
Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, takto si král Purañjana se srdcem plným chtíče a hříšných reakcí užíval s manželkou sexu, a tak jeho nový život a mládí vypršely v polovině okamžiku.
Text 6:
The great sage Nārada then addressed King Prācīnabarhiṣat: O one whose life span is great [virāṭ], in this way King Purañjana begot 1,100 sons within the womb of his wife, Purañjanī. However, in this business he passed away half of his life span.
Sloka 6:
Velký mudrc Nārada řekl dále králi Prācīnabarhiṣatovi: Ó ty, který máš dlouhý život (virāṭ), král Purañjana takto zplodil v lůně své ženy Purañjanī 1 100 synů. Těmito činnostmi však vyčerpal polovinu svého života.
Text 7:
O Prajāpati, King Prācīnabarhiṣat, in this way King Purañjana also begot 110 daughters. All of these were equally glorified like the father and mother. Their behavior was gentle, and they possessed magnanimity and other good qualities.
Sloka 7:
Ó Prajāpati, králi Prācīnabarhiṣate, král Purañjana zplodil také 110 dcer. Všechny byly stejně slavné jako jejich otec a matka. Byly vznešené, velkodušné a měly řadu dalších dobrých vlastností.
Text 8:
After this, King Purañjana, King of the Pañcāla country, in order to increase the descendants of his paternal family, married his sons with qualified wives and married his daughters with qualified husbands.
Sloka 8:
Poté, aby zvětšil potomstvo své otcovské rodiny, oženil Purañjana, král Pañcāly, své syny s kvalifikovanými manželkami a provdal své dcery za kvalifikované manžely.
Text 9:
Of these many sons, each produced hundreds and hundreds of grandsons. In this way the whole city of Pañcāla became overcrowded by these sons and grandsons of King Purañjana.
Sloka 9:
Každý z těchto mnoha synů zplodil sta a sta vnuků. Celé město Pañcāla tak bylo zaplaveno syny a vnuky krále Purañjany.
Text 10:
These sons and grandsons were virtually plunderers of King Purañjana’s riches, including his home, treasury, servants, secretaries and all other paraphernalia. Purañjana’s attachment for these things was very deep-rooted.
Sloka 10:
Tito synové a vnuci ve skutečnosti drancovali bohatství krále Purañjany — zneužívali jeho domu, pokladnice, služebníků, sekretářů a všeho ostatního příslušenství, ke kterému Purañjana cítil hluboce zakořeněnou připoutanost.
Text 11:
The great sage Nārada continued: My dear King Prācīnabarhiṣat, like you King Purañjana also became implicated in so many desires. Thus he worshiped demigods, forefathers and social leaders with various sacrifices which were all very ghastly because they were inspired by the desire to kill animals.
Sloka 11:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, král Purañjana se stejně jako ty zapletl do mnoha tužeb. Uctíval proto polobohy, předky a vůdce společnosti různými oběťmi, které byly všechny strašné, neboť byly inspirovány touhou zabíjet zvířata.
Text 12:
Thus King Purañjana, being attached to fruitive activities [karma-kāṇḍīya] as well as kith and kin, and being obsessed with polluted consciousness, eventually arrived at that point not very much liked by those who are overly attached to material things.
Sloka 12:
Takto nakonec král Purañjana, který byl připoutaný k plodonosným činnostem (karma-kāṇḍīya), jakož i svým přátelům a příbuzným, a měl znečištěné vědomí, dospěl do bodu, který není příjemný těm, kdo přehnaně lpí na hmotných věcech.
Text 13:
O King! In Gandharvaloka there is a king named Caṇḍavega. Under him there are 360 very powerful Gandharva soldiers.
Sloka 13:
Ó králi! Na Gandharvaloce žije král jménem Caṇḍavega, jemuž slouží 360 silných vojáků z rodu Gandharvů.
Text 14:
Along with Caṇḍavega were as many female Gandharvīs as there were soldiers, and all of them repetitively plundered all the paraphernalia for sense enjoyment.
Sloka 14:
S Caṇḍavegou žilo tolik dívek Gandharvī, kolik bylo vojáků, a všichni dohromady opakovaně plenili veškeré vybavení pro smyslový požitek.
Text 15:
When King Gandharva-rāja [Caṇḍavega] and his followers began to plunder the city of Purañjana, a snake with five hoods began to defend the city.
Sloka 15:
Když král Gandharva-rāja (Caṇḍavega) a jeho stoupenci začali plenit Purañjanovo město, bránil ho pětihlavý had.
Text 16:
The five-hooded serpent, the superintendent and protector of the city of King Purañjana, fought with the Gandharvas for one hundred years. He fought alone, with all of them, although they numbered 720.
Sloka 16:
Pětihlavý had, strážce a ochránce města krále Purañjany, bojoval s Gandharvy sto let. Bojoval sám proti všem, přestože jich bylo 720.
Text 17:
Because he had to fight alone with so many soldiers, all of whom were great warriors, the serpent with five hoods became very weak. Seeing that his most intimate friend was weakening, King Purañjana and his friends and citizens living within the city all became very anxious.
Sloka 17:
Jelikož pětihlavý had musel bojovat sám s tolika vojáky, kteří byli všichni zkušenými válečníky, velice zeslábl. Když král Purañjana viděl, že jeho nejdůvěrnější přítel slábne, dostal spolu se svými přáteli a obyvateli města velký strach.
Text 18:
King Purañjana collected taxes in the city known as Pañcāla and thus was able to engage in sexual indulgence. Being completely under the control of women, he could not understand that his life was passing away and that he was reaching the point of death.
Sloka 18:
Král Purañjana vybíral ve městě zvaném Pañcāla daně, a díky tomu se mohl oddávat sexu. Jelikož byl zcela pod vládou žen, nechápal, že mu život ubíhá a jeho smrt se blíží.
Text 19:
My dear King Prācīnabarhiṣat, at this time the daughter of formidable Time was seeking her husband throughout the three worlds. Although no one agreed to accept her, she came.
Sloka 19:
Můj milý králi Prācīnabarhiṣate, dcera hrozivého Času si tehdy ve všech třech světech hledala manžela. Přicházela, přestože ji nikdo nechtěl.
Text 20:
The daughter of Time [Jarā] was very unfortunate. Consequently she was known as Durbhagā [“ill-fated”]. However, she was once pleased with a great king, and because the king accepted her, she granted him a great benediction.
Sloka 20:
Dcera Času (Jarā) byla velice nešťastná, a dostala proto jméno Durbhagā (“nejnešťastnější”). Jednou ji však potěšil jeden slavný král, a jelikož ji přijal, dala mu velké požehnání.
Text 21:
When I once came to this earth from Brahmaloka, the highest planetary system, the daughter of Time, wandering over the universe, met me. Knowing me to be an avowed brahmacārī, she became lusty and proposed that I accept her.
Sloka 21:
Když jsem jednou přišel na tuto Zemi z Brahmaloky, nejvyššího planetárního systému, potkala dcera Času, která cestovala po celém vesmíru, i mě. Jelikož věděla, že jsem zapřisáhlý brahmacārī, zmocnil se jí chtíč a navrhla mi, abych si ji vzal.
Text 22:
The great sage Nārada continued: When I refused to accept her request, she became very angry at me and cursed me severely. Because I refused her request, she said that I would not be able to stay in one place for a long time.
Sloka 22:
Velký mudrc Nārada pokračoval: Odmítl jsem její žádost, a proto se na mě velice rozzlobila a proklela mě. Jelikož jsem nesplnil její touhu, prohlásila, že nebudu moci zůstat delší dobu na jednom místě.
Text 23:
After she was thus disappointed by me, with my permission she approached the King of the Yavanas, whose name was Bhaya, or Fear, and she accepted him as her husband.
Sloka 23:
Poté, co jsem ji takto zklamal, obrátila se s mým doporučením na krále Yavanů, jehož jméno bylo Bhaya neboli Strach, a přijala ho za svého manžela.
Text 24:
Approaching the King of the Yavanas, Kālakanyā addressed him as a great hero, saying: My dear sir, you are the best of the untouchables. I am in love with you, and I want you as my husband. I know that no one is baffled if he makes friends with you.
Sloka 24:
Když Kālakanyā přišla za králem Yavanů, oslovila ho jako velkého hrdinu. Řekla: Můj milý pane, jsi nejlepší z nedotknutelných. Miluji tě a chci tě za manžela. Vím, že plány toho, kdo se s tebou přátelí, nebudou nikdy zmařeny.
Text 25:
One who does not give charity according to the customs or injunctions of the scriptures and one who does not accept charity in that way are considered to be in the mode of ignorance. Such persons follow the path of the foolish. Surely they must lament at the end.
Sloka 25:
Ten, kdo nedává milodary, jak je zvykem nebo jak přikazují písma, a ten, kdo stejným způsobem milodary nepřijímá, je v kvalitě nevědomosti. Takoví lidé jdou cestou hlupáků a nakonec budou jistě naříkat.
Text 26:
Kālakanyā continued: O gentle one, I am now present before you to serve you. Please accept me and thus show me mercy. It is a gentleman’s greatest duty to be compassionate upon a person who is distressed.
Sloka 26:
Kālakanyā pokračovala: Ó urozený pane, přišla jsem za tebou, abych ti sloužila. Prosím, přijmi mě, a dej mi tak svou milost. Nejdůležitější povinností každého čestného muže je mít soucit s nešťastnými.
Text 27:
After hearing the statement of Kālakanyā, daughter of Time, the King of the Yavanas began to smile and devise a means for executing his confidential duty on behalf of providence. He then addressed Kālakanyā as follows.
Sloka 27:
Když král Yavanů vyslechl slova Kālakanyi, dcery Času, usmál se a začal přemýšlet, jak vyplnit svoji důvěrnou povinnost ve jménu prozřetelnosti. Potom Kālakanyu oslovil tímto způsobem.
Text 28:
The King of the Yavanas replied: After much consideration, I have arrived at a husband for you. Actually, as far as everyone is concerned, you are inauspicious and mischievous. Since no one likes you, how can anyone accept you as his wife?
Sloka 28:
Král Yavanů odvětil: Po dlouhém uvažování jsem pro tebe našel manžela. Jak je všeobecně známo, jsi pro každého nepříznivá a zhoubná a nikdo tě nemá rád. Jak tě tedy někdo může přijmout za manželku?
Text 29:
This world is a product of fruitive activities. Therefore you may imperceptibly attack people in general. Helped by my soldiers, you can kill them without opposition.
Sloka 29:
Tento svět je výtvorem plodonosných činností. Můžeš proto nepostřehnutelně napadat obyčejné lidi a s pomocí mých vojáků je bez odporu zabíjet.
Text 30:
The King of the Yavanas continued: Here is my brother Prajvāra. I now accept you as my sister. I shall employ both of you, as well as my dangerous soldiers, to act imperceptibly within this world.
Sloka 30:
Král Yavanů pokračoval: Zde je můj bratr Prajvāra a tebe nyní přijímám jako svoji sestru. Oba vás zaměstnám, abyste spolu s mými vojáky nepostřehnutelně působili v tomto světě.